DOKUMENTU RĀDĪTĀJS

13.-16.gs. Livonijas Zemnieku tiesības (teksti lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā)

Pēc 12.10.1196. Uzraksts Meinarda kapa plāksnē, kura atrodas pie viņa kapa Rīgas Doma baznīcā (teksts latīņu valodā) (tulkojums latviešu valodā)

Starp 1207. un 1209. gadu. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Venno piešķir zemes lēni Mālpils novada labietim Manegintam un viņa brāļiem. Siguldā (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Pēc 1209.gada 4.oktobra Rīgas bīskaps Alberts izlēņo Jersikas kņazam Vsevolodam (Visvaldim) Jersikas novadus. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

21.10.1210. Rīgas bīskaps Alberts piešķir savam domkapitulam premonstriešu ordeņa statūtus. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokuments tulkojums latviešu valodā)

1211. gada rudenī. Jersikas novadu sadalīšana starp Rīgas bīskapiju un Zobenbrāļu ordeni. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1224.jūlijā. Vienošanās starp Rīgas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Folkvīnu par Tālavas novadu sadalīšanu.(dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.07.1224. Rīgas bīskaps Alberts ieceļ savu brāli Hermani par Leales bīskapu. (dokumenta teksts latīņu valodā).

23.07.1224. Leales bīskaps Hermanis nodod trešdaļu savas bīskapijas teritorijas Zobenbrāļu ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

1224.gada otrajā pusē. Rīgas bīskaps Alberts izlēņo pusi no Jersikas novadiem bruņiniekam Ikšķiles Konrādam. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.03.1226. Pāvesta legāta Vilhelma no Modenas ieceltās šķīrējtiesa lēmums par Rīgas pilsētas un Daugavgrīvas klostera robežām. (dokumenta teksts latīņu valodā)

07.05.1226. Pāvesta legāta Vilhelma no Modenas dotā 1226.gada 15.marta Rīgas robežu nospraušanas akta interpretācija. (dokumenta teksts latīņu valodā)

1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri. Ziemeļaustrumu kuršu izlīgums ar zobenbrāļiem, Rīgas pilsētu un bīskapu. (dokumeta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

28.12.1230. Ventas lejteces kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā: 1) J.Krodznieka tulkojums; 2) A.Švābes tulkojums) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

17.01.1231. Ziemeļaustrumu kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

Pēc 1237. gada. Vācu ordeņa virsmestra  Hartmaņa no Heldrunges vēstījums par Livonijas Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu ar Vācu bruņinieku ordeni (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

13.04.1241. Līgums starp Sāmsalas un Vīkas bīskapu Heinrihu un Livonijas ordeņa mestru Andreju no Velves (dokumenta teksts latīņu valodā)

1241.gada vasarā. Miera līgums, kas noslēgts starp Livonijas ordeņa mestra Andreju no Velves un Sāmsaliešu vecākajiem. (dokumenta tulkojums krievu valodā)

1242.gadā. Sāmsalas bīskaps Heinrihs vienojas ar Livonijas ordeņa mestru Dītrihu no Groningenes par zemju sadalīšanu Vīkā. (dokumenta teksts latīņu valodā)

19.04.1242. Pāvesta legāts Vilhelms no Modenas atļauj Vācu ordenim celt Jelgavas un Kuldīgas pilis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta teksts lejasvācu valodā)

01.10.1243. Rīgas, Tērbatas un Sāmsalas bīskapu un Livonijas ordeņa mestra līgums par Livonijas konfederācijas izveidošanu. (dokumenta teksts latīņu valodā)

04.04.1253. Līgums starp Vācu ordeni un Kurzemes bīskapu Heinrihu par sešu vācu ieņemto kuršu zemju sadalīšanu. 

04.04.1253. Kurzemes bīskaps Heinrihs (Heinrich von Lützelburg) dara zināmu kādas kuršu zemes ir izlēņotas ordeņa un bīskapa vasaļiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

20.07.1253. Vienošanās starp Kurzemes bīskapu Heinrihu un Vācu ordeni par vācu nepārņemto Kursas zemju sadalīšanu, saskaņā ar 1253.gada 5.aprīļa līgumu.

1254.gada aprīlī. Līgums starp Rīgas arhibīskapu Albertu un Livonijas ordeņa mestru par Zemgales novada Upmales sadalīšanu. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.05.1254. Pāvests Inocents apstiprina Livonijas ordeņa īpašuma tiesības uz Sēļu novadiem. (dokumenta teksts latīņu valodā)

07.08.1261. Lietuvas karaļa Mindauga dāvinājuma akts, ar kuru viņš Sēlijas zemes nodod Livonijas ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

18.02.1305. Kurzemes bīskaps Burhards, prāvests Bērtulis un domkapituls izdod lēnī Helmedes Indriķim, Bernardam sauktam Gangam, Konradam sauktam Meijem, Teodoriham sauktam Šperlingam, viņa radiniekam no mātes puses Teodoriham un Ringstides Frīdriham Sakas un Dzintares pilis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1324. gads. Lietuvas dižkunigaiša (karaļa, lielkņaza) Ģedimina vēstījums Tērbatas un Sāmsalas bīskapiem, Dāņu Rēveles zemes pārvaldniekam un Rīgas pilsētas rātei. (dokumenta tulkojums krievu valodā)

02.01.1334. Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards izlēņo Dravas Albertam vienu arklu zemes pie Usmas ezera, bet otru Vārē (?), kurus agrāk bija valdījis zemgalis Tiģis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

05.02.1350. Fromholds, Rīgas arhibīskaps, izlēņo bruņiniekam Volmāram fon Rozenam un Henekem fon Rozenam Rozenu muižu un citas neaizņemtās zemes sakarā ar Otto fon Rozena nāvi (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1397.gadā. Jungingena žēlastība. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.03.1422. Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers no Španheimas izlēņo Jēkabam Bīnem nelaiķa Nikolaja Skrīvera atstāto zemi un muižu. (dokumenta teksts viduslejasvācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1426. gada jūnija sākums. Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu no Dobeles apgabala līdz Sventājas grīvai. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1426. gada jūnija sākums. Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu Dobeles apgabalā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

06.02.1457. Silvestra žēlastība. (viduslejasvācu valodā) (tulkojums latviešu valodā)

1522.gads. Rīgas reformatora Andreasa Knopkes tēzes. (dokumenta tulkojums no latīņu valodas).

1579. gads. Nirnbergas grāmatizdevēja Leonarda Heislera izdotā avīze, kas veltīta krievu karaspēka sakāvei pie Cēsīm 1578. gadā. (avīzes teksta tulkojums latviešu valodā)

28.04.1582. Izvilkumi no pāvesta sūtņa Antonio Posevīna (Possevino) vēstules par uzturēšanos Livonijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.11.1668. Cēsu pilsnovada zemnieku Osnieka un Spruka iesniegums bīskapijas muižu pārvaldei. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1695.gads. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI. (dokumenta tulkojums latviešu valodā - Latvijas Vēstures pirmavoti. I burtnīca: Švābe, A. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI. 1695.g. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1927. 18 lpp.)

1761.gads. Lipaiķu draudzes mācītāja Kārļa Heinsiusa vēstules Dobeles mācītājam Dāvidam Flūtgrātam par kuršu ķoniņiem.

16.02.1776. Tukuma novadnieka Muižnieku Toma lūgumraksts Kurzemes hercogam. (tulkojums latviešu valodā)

10.06.(28.05.)1915. Krievijas valsts domnieka Jāņa Goldmaņa iesniegums Krievijas armijas virspavēlniekam par latviešu karaspēka vienību dibināšanu Krievijas armijas sastāvā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

11.06.(29.05.)1915. Krievijas armijas virspavēlnieka štābs nosūta Krievijas valsts domnieka Jāņa Goldmaņa iesniegumu par latviešu vienību izveidošanu izpildei Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieka štābam. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.08.(19.07.)1915. Pagaidu noteikumi par latviešu strēlnieku bataljoniem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.08.(19.07.)1915. Krievijas armijas Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieka telegramma Krievijas Valsts domniekam Jānim Goldmanim par atļauju dibināt latviešu strēlnieku bataljonus. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.08.(19.07.)1915. Krievijas valsts domnieku Jāņa Goldmaņa un Jāņa Zālītes uzsaukums stāties latviešu strēlnieku bataljonos

08.10.(25.09.)1915. 4.Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona kapteiņa Rūdolfa Bangerska ziņojums Krievijas armijas Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieka štāba priekšniekam par latviešu strēlnieku bataljona izmantošanu un iespējamiem uzdevumiem kaujas darbībā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

29.11.-02.12.(16.-19.11.)1917. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pirmās sesijas protokols.

1917.gada decembrī. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums latviešu tautai.

1917.gada decembrī. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums latviešu strēlniekiem.

1917.gada decembrī. Ādolfa Dobeļa vēstule Kārlim Skalbem par Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas darbības uzsākšanu.

03.12.(20.11.)1917.-08.08.(26.07.)1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēžu protokoli (Valkas periods).

15.(02.)12.1917. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Goldmani, A.Bergu un J.Seski un franču žurnāla Le Journal de Russie redaktoru M.Antonelli un viņa palīgu (pielikums C pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.6).

17.(04.)12.1917. Latgales 2.kongresa rezolūcija par Latgales pašnoteikšanās tiesībām.

20.(07.)12.1917. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes protests pret Iskolata realizēto pilsoniskās preses ierobežošanu.

22.(09).12.1917.-5.02.(23.01.)1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēžu protokoli.

31.(18.)12.1917. Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju 2. kongresa rezolūcija par padomju valdību un tās uzdevumiem.

06.01.1918. (24.12.1917.) Latvijas Sociāldemokrātijas CK un Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komiteja (Iskolata) deklarācija par Latvijas pašnoteikšanos.

12.01.1918.(30.12.1917.) Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Goldmani un J.Seski un Zviedrijas sūtni Krievijā Brandström’u (pielikums B pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.6).

21.(08.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un ASV sūtni Krievijā Davis R. Francis’u (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

22.(09.)01.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pārstāvjiem J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Seski un Lielbritānijas vēstnieku Krievijā F.O.Lindleju (Lindley) (pielikums pie LPNP Ārlietu nodaļas sēdes protokola Nr.9).

28.-31.(15.18.)01.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes otrās sesijas protokols.

30.(17.)01.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzsaukums neatbalstīt Latvijas pievienošanu Vācijai.

1918.gada martā. Latviešu Nacionālās Padomes protests pret Brestļitovskas miera līgumu un Kurzemes aneksiju.

19.10.1918. Demokrātiskā bloka pārstāvju iesniegums Vācijas reihskancleram Bādenes pricim Maksim. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

23.10.1918. Sarunas pieraksts starp Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvaroto sakaros ar Lielbritānijas valdību Z.Meierovicu un Lielbritānijas ārlietu ministru A.Dž.Belfūru.

30.10.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotā sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīda Meierovica lūgums Lielbritānijas ārlietu ministram A.Dž.Belfūram sniegt rakstisku Latvijas neatkarības atzīšanas deklarāciju. (dokumenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā)

10.11.1918. Izraksts no Latvijas Sociāldemokrātijas CK Krievijas biroja ārkārtējās sēdes protokola par uzdevumiem sakarā ar Novembra revolūciju Vācijā.

11.11.1918. Lielbritānijas ārlietu ministra A.Dž.Belfūra vēstule Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotajam sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas de facto atzīšanu LPNP kā tās pagaidu valdības personā. (dokumenta teksts angļu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.11.1918. Tautas padomes dibināšanas sēdes protokols.

18.11.1918. Izraksts no Tautas padomes svinīgās sēdes protokola par Latvijas valsts pasludināšanu.

18.11.1918. Tautas padomes LSDSP frakcijas deklarācija, kas nolasīta Latvijas valsts proklamēšana akta laikā.

19.11.1918. Tautas padomes sēdes protokols par Pagaidu valdības sastāvu un uzdevumiem.

23.11.1918. Latvijas Sociāldemokrātijas CK Krievijas biroja ārkārtējās sēdes protokols par revolucionārās pagaidu valdības dibināšanu Latvijai.

07.12.1918. Līgums starp Latvijas Pagaidu valdību un Vācijas valdības ģenerālpilnvaroto A.Vinnigu par landesvēra dibināšanu. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

07.12.1918. Izraksts no Latvijas Sociāldemokrātijas CK Krievijas biroja ārkārtējās sēdes protokola par Latvijas Padomju valdības manifestu.

08.12.1918. Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojums Latvijas Pagaidu valdībai par sarunām ar Somijas, Lielbritānijas un ASV pārstāvjiem, kā arī Igaunijas Pagaidu valdību.

09.12.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas vadītāja vietnieka Arveda Berga vēstule Zigfrīdam Meierovicam par Nacionālās padomes un Tautas padomes attiecībām.

13.12.1918. Latvijas Pagaidu valdības Vidzemes apgabala apsardzības priekšnieka pulkveža Jāņa Apiņa ziņojums apsardzības ministram Jānim Zālītim par Latvijas bruņoto spēku formēšanas gaitu Vidzemē.

14.12.1918. Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojums Latvijas Pagaidu valdībai par sarunām ar Somijas, Lielbritānijas un ASV pārstāvjiem, kā arī Igaunijas Pagaidu valdību.

16.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu un apgādi.

17.12.1918. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par kara peļņas nodokli.

17.12.1918. Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku Padomju valdības manifests.

22.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu.

27.12.1918. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par Rīgas atstāšanu.

29.12.1918. Vācijas valdības ģenerālpilnvarotā A. Vinniga un Latvijas Pagaidu valdības līgums par Latvijas pavalstniecību piešķiršanu ārzemniekiem, kuri piedalījušies cīņās pret lieliniekiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

29.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu.

07.01.1919. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par stāvokli pēc Rīgas krišanas.

13.-15.01.1919. Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju I kongresa rezolūcijas par attiecībām ar padomju Krieviju un par Latvijas strādnieku republiku.

15.01.1919. Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas Satversme.

18.02.1919. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par bruņoto spēku organizēšanu.

27.02.1919. Latvijas Pagaidu valdības rīkojums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi.

01.03.1919. Līgums starp Latvijas un Lietuvas valdībām par Lietuvas tiesībām izmantot Liepājas ostu preču ievešanai bez muitas un par sadarbību cīņā pret lieliniekiem. (līguma tulkojums latviešu valodā)

12.03.1919. Latvijas Pagaidu valdības kara atašeja Igaunijā J. Zemitāna ziņojums (Nr.151) apsardzības ministram J. Zālītim par karaspēka formēšanu Igaunijā un Ziemeļlatvijā.

20.03.1919. Latvijas Pagaidu valdības noteikumi par aizsargu nodaļu dibināšanu pagastos.

21.03.1919. Latvijas Pagaidu valdības apsardzības ministra J. Zālīša pavēle (Nr. 21) par kopveža J. Baloža apstiprināšanu Latviešu atsevišķā bataljona komandiera postenī un tā pārdēvēšanu par Latvijas armijas dienvidus grupu.

13.04.1919. ASV pilnvarotā Dānijā J. Granta-Smita telegramma (Nr.313) miera sarunu komisijai ar ASV misijas vadītāja Baltijā pulkvežleitnanta V. Grīna ziņojuma izklāstu par situāciju Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.05.1919. ASV misijas vadītāja Baltijā pulkvežleitnanta Vorvika Grīna vēstule Andrievam Niedram par amerikāņu apsvērumiem koalīcijas valdības sastādīšanas jautājumā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Ne agrāk kā 10.05.1919. Tautas padomes prezidija paziņojums Vācijas un sabiedroto valdībām sakarā ar 16.aprīļa puču un tā sekām.

12.05.1919. Andrieva Niedras kabineta sēdes protokols par karaspēka papildināšanu organizējot vietējos zemessargus.

Ne agrāk par 22.05.1922. Baltijas landesvēra komandiera majora Alfreda Flečera paziņojums par karastāvokļa izsludināšanu Rīgā.

27.05.1919. Andrieva Niedras Paskaidrojums rīdziniekiem par viņa kabineta izveidošanās apstākļiem un uzdevumiem.

05.06.1919. Andrieva Niedras paziņojums sabiedroto lielvalstu misijām Baltijā par koalīcijas valdības sastādīšanu.

06.06.1919. Andrieva Niedras kabineta sēdes protokols par bruņoto konfliktu ar Igaunijas karaspēku un par stāvokli Rīgā.

09.06.1919. Latvijas delegācijas deklarācija Parīzes Miera konferences Baltijas komisijai.

10.06.1919. Parīzes Miera konferences Latvijas delegācijas Miera konferencei adresētais memorands.

16.06.1919. Izraksts no Andrieva Niedras kabineta sēdes protokola par militārpolitisko stāvokli.

17.06.1919. Ziemeļlatvijas brigādes pavēlniecības vēstule Latviešu atsevišķās brigādes komandierim pulkvedim Jānim Balodim ar prasību precizēt nostāju bruņota konflikta gadījumā ar Rīdigera fon der Golca spēkiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

24.06.1919. Andrieva Niedras kabineta sēdes protokols par iekšpolitisko situāciju Latvijā.

26.06.1919. Izraksts no Jozefa Bišofa pavēles dzelzsdivīzijai par pāriešanu Andrieva Niedras valdības dienestā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

03.07.1919. Sabiedroto militārās misijas paziņojums par pamiera noslēgšanu starp Igaunijas armiju un vācu karaspēku, kā arī amerikāņu un angļu virsnieku iecelšanu Rīgas gubernatoru amatos.

21.07.1919. Līgums starp Latvijas un Igaunijas Pagaidu valdībām. (līguma tulkojums latviešu valodā)

08.10.1919. Latvijas Pagaidu valdības paziņojums sakarā ar krievu brīvprātīgās Rietumu (Bermonta) armijas uzbrukumu Rīgai.

20.10.1919. Latvijas delegācijas vadītāja vietas izpildītāja Parīzes Miera konferencē Jāņa Seska vēstule ārlietu ministram Zigfrīdam Meierovicam.

03.11.1919. Francijas militārās misijas Latvijā vadītāja pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē vēstule ministru prezidentam Kārlim Ulmanim ar maršala Ferdinanda Foša telegrammas izklāstu par sankcijām pret Vāciju. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

25.11.1919. Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Meierovica nota Vācijas Ārlietu ministram H.Milleram par kara pieteikumu Vācijai.

13.01.1920. Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas valdības paziņojums par savas darbības izbeigšanu un funkciju nodošanu Latvijas Komunistiskās partijas CK.

12.06.1920. Bēgļu reevakuācijas līgums starp Latviju un Padomju Krieviju. (līguma teksts latviešu valodā)

15.07.1920. Pagaidu līgums par sakaru atjaunošanu starp Latviju un Vāciju. (līguma teksts latviešu valodā)

11.08.1920. Miera līgums starp Latviju un Krieviju (līguma teksts latviešu valodā)

16.08.1920. Baltijas valstu (Bulduru) konferencei gatavotais līguma projekts. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

26.01.1921. Francijas premjerministra Briāna paziņojums Latvijas delegācijas pie sabiedroto valstu Augstākās padomes priekšsēdētājam Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas atzīšanu de iure. (dokumenta teksts franču valodā) (tulkojums latviešu valodā)

21.02.1921. Latvijas Ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica runa Satversmes sapulces sakarā ar Latvijas atzīšanu de iure.

31.03.1922. Izvilkumi no Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Meierovica runas Satversmes sapulcē saistībā ar paredzamo piedalīšanos Dženovas konferencē.

1923.gads. Latvijas Aizsargu I kongresā pieņemtais aizsargu satversmes projekts.

05.01.1923. Latvijas Ārlietu ministrijas Politiski ekonomiskā departamenta direktora Viļa Šūmaņa ziņojums Ārlietu ministrijai par viņa Maskavas apmeklējumu.

01.11.1923. Līgums par aizsardzības savienību starp Latvijas un Igaunijas Republikām. (līguma teksts latviešu valodā)

1924.gads. Krievu Tautas Darba partijas programma. (dokumenta teksts krievu valodā)

02.12.1924. Latvijas sūtņa Igaunijā Jāņa Seska ziņojums par komunistu puča mēģinājumu.

1925.gads. Baltkrievu vēlētāju apvienības programma. (dokumeta teksts baltkrievu valodā)

05.02.1932. Latvijas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības neuzbrukšanas līgums.

1932./33. gadu mija. Pērkonkrusta programma.

17.02.1934. Līgums starp Latviju un Igauniju savienības organizēšanai. (līguma teksts latviešu valodā)

12.09.1934. Saprašanās un sadarbības līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. (līguma teksts latviešu valodā)

12.09.1934. Konfidenciālā deklarācija pie Saprašanās un sadarbības līguma starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. (protokola tulkojums latviešu valodā)

30.11.1937. PSRS Iekšlietu tautas komisāra, valsts drošības ģenerālkomisāra Nikolaja Ježova šifrotelegramma par latviešu arestu veikšanu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.04.1939. Latvijas Ārlietu ministra Vilhelma Muntera informatīva vēstule Latvijas sūtnim Vācijā Edgaram Krieviņam par vācbaltiešu attieksmi pret Latviju.

19.08.1939. Josifa Staļina runa VK(b)P CK Politbiroja sēdē par savstarpējās neuzbrukšanas pakta slēgšanu ar Vāciju. (tulkojums latviešu valodā)

23.08.1939. Vācijas un PSRS 1939.gada 23.augusta neuzbrukšanas līguma slepenais papildu protokols.

24.09.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas Līgumu departamenta direktora A.Kampes izstrādātie Līgumu politikas pamatprincipi sakarā ar sarunām ar Vāciju un Krieviju.

30.09.1939. No Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona Kuldīgas punkta vadītāja P.Zaula ziņojuma par politisko stāvokli punkta robežās 1939.gada septembrī.

01.10.1939. No Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka N.Roznieka ziņojuma par politisko stāvokli rajona robežās 1939.gada septembrī.

05.10.1939. Savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību (Pakta teksts latviešu valodā)

06.10.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra M.Nukšas dienesta atzīme par sarunu ar Vācijas sūtni Rīgā U.fon Koci.

07.10.1939. Latvijas sūtņa Vācijā E.Krieviņa piezīmes par Ā.Hitlera runu vācu reihstāgā 1939.gada 6.oktobrī.

07.10.1939. Latvijas sūtniecības Vācijā I sekretāra J.Vīgraba ziņojums sūtnim E.Krieviņam par sarunu ar Vācijas Ārlietu ministrijas sekretāru E.Vērmani saistībā ar vācbaltiešu izceļošanu.

11.10.1939. Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka vietnieka D.Mergina ziņojums Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktoram J.Fridrihsonam.

12.10.1939. Latvijas politiskās policijas pārvaldes Liepājas rajona priekšnieka vietnieka D.Mergina ziņojums Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktoram J.Fridrihsonam.

17.10.1939. No Latvijas sūtņa Vācijā E.Krieviņa ziņojuma ārlietu ministram V.Munteram.

21.10.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas politiskā departamenta direktora A.Stegmaņa dienesta atzīme par sarunu ar Francijas sūtni Rīgā Ž.Tripjē.

25.10.1939. Latvijas sūtņa Kauņā L.Sējas ziņojums ārlietu ministram V.Munteram.

30.10.1939. Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. (līguma teksts latviešu valodā)

07.11.1939. Latvijas Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra Mārtiņa Nukšas pārskats par vācbaltiešu izceļošanu.

29.11.1939. Latvijas Iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta pasu nodaļas vadītāja P.Kurzemnieka dienesta atzīme par vācbaltiešu izceļotāju pavalstniecību.

30.11.1939. Latvijas Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktora J.Fridrihsona rīkojums politiskās policijas pārvaldes visiem rajonu priekšniekiem par vācbaltiešiem, kuri atsakās izceļot.

05.12.1939. Vācu izceļotāju mantisko vērtību likvidācijas pārvaldes priekšnieka A.Stegmaņa memorands.

11.12.1939. Latvijas sūtņa Vācijā Edgara Krieviņa ziņojums ārlietu ministram Vilhelmam Munteram par Latvijas un Vācijas kultūras sakariem.

20.12.1939. Latvijas izglītības ministra Jūlija Auškāpa vēstule ārlietu ministram Vilhelmam Munteram par Herdera institūta darbību.

04.01.1940. Latvijas sūtņa Berlīnē Edgara Krieviņa ziņojums ārlietu ministram Vilhelmam Munteram par latviešu preses attieksmi pret vācbaltiešu izceļošanu.

20.01.1940. Ārlietu ministra Vilhelma Muntera dienesta atzīme par sarunu ar Vācijas sūtni Ulrihu fon Koci (Kotze) par izceļojošo vācbaltiešu lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu.

25.01.1940. Latvijas Kredītbankas direktora A.Bērziņa vēstule finansu ministram J.Kaminskim par sarunu rezultātu ar Vācijas pārstāvjiem par izceļojušo vācbaltiešu nekustamo īpašumu pārņemšanu.

13.02.1940. Likums par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

18.05.1940. Valsts kancelejas rīkojums par ārkārtējām pilnvarām Latvijas sūtnim Lielbritānijā Kārlim Zariņam.

24.05.1940. Latvijas Kredītbankas direktora A.Bērziņa vēstule ārlietu ministram V.Munteram par nepieciešamību izdarīt grozījumus likumā par izceļojošo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

Pēc 24.05.1940. Finansu ministrijas paskaidrojums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.

03.06.1940. Latvijas un Vācijas protokols par izceļojušo vācbaltiešu lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu. (protokola teksts latviešu valodā)

15.06.1940. Latvijas Robežsargu brigādes kapteiņa Holandera telefonogramma Nr.A 11-851 par uzbrukumu Latvijas robežsardzes III Abrenes bataljona 2.sardzes mītnei Masļenkos.

15.06.-18.07.1940. Izvilkumi no Vācijas sūtņa Latvijā Ulriha fon Koces (Kotze) telegramām Vācijas Ārlietu ministrijai (Auswärtiges Amt). (telegrammu tulkojums latviešu valodā)

16.06.1940. PSRS valdības paziņojums [ultimāts] Latvijas valdībai (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

16.06.1940. Latvijas Ministru kabineta sēdes protokols nr.40.

16.06.1940. PSRS ārlietu tautas komisāra Vjačeslava Molotova un Latvijas sūtņa PSRS Friča Kociņa sarunas 1940.gada 16.jūnijā.

16.06.1940. PSRS pilnvarotā pārstāvja Latvijā Vladimira Derevjanska telegramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.06.1940. Padomju karaspēka pavēlniecības pārstāvju un Latvijas karaspēka pavēlniecības pārstāvju nolīguma protokols. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.06.1940. Latvijas armijas komandiera apkārtraksts visiem divīziju un pulku komandieriem un kara iestāžu priekšniekiem.

19.06.1940. Politiskās policijas pārvaldes Rīgas rajona priekšnieka J.Vintera ziņojums par notikumiem Rīgā 17.-19.jūnijā.

Ne vēlāk kā 20.06.1940. Izmeklēšanas komisijas slēdziens par padomju uzbrukumu Latvijas robežsardzes III Abrenes bataljona 2. un 3.sardzei 1940.gada l5.jūnijā.

20.06.1940. Daugavpils prefekta J.Krīgena ziņojums Iekšlietu ministrijas Kārtības policijas departamenta direktoram A.Austrumam par situāciju Daugavpilī. 19.jūnijā.

20.06.1940. PSRS pilnvarotā Latvijā Andreja Višinska telefonogramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.06.1940. Tā sauktās Tautas valdības pirmās sēdes protokols.

21.06.1940. Augusta Kirhenšteina sastādītās valdības deklarācija.

21.06.1940. Latvijas Komunistiskās partijas prasības Augusta Kirhenšteina sastādītajai valdībai.

21.06.1940. Zemgales divīzijas komandiera ģenerāļa Baha telegramma Armijas komandierim par vienošanos saistībā ar kārtības uzturēšanu ar PSRS karaspēka pārstāvjiem.

21.06.1940. Lejas-Kurzemes rajona garnizona priekšnieka pulkvežleitnanta Viktora Hasmaņa ziņojums Kurzemes divīzijas komandierim par nekārtībām Liepājā.

21.06.1940. Latvijas sūtņa PSRS Friča Kociņa ziņojums Augustam Kirhenšteinam par iepriekšējās izmeklēšanas rezultātu par Masļenku incidentu nodošanu PSRS oficiālajam pārstāvim.

22.06.1940. PSRS valdības pilnvarotā Latvijā Andreja Višinska un PSRS pilnvarotā pārstāvja Latvijā Vladimira Derevjanska telegramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Starp 25.06. un 29.06.1940. Armijas štāba Administratīvās daļas priekšnieka uzziņa par pulkvežleitnanta Viktora Hasmaņa darbību Liepājā no 1940.gada 19. līdz 21.jūnijam.

06.07.1940. Latvijas darbaļaužu bloka vēlēšanu platforma.

07.07.1940. Izvilkumi no Centrālās vēlēšanu komisijas protokola nr.3 par ierobežojumiem kandidātu sarakstu izvirzīšanai.

Ne vēlāk par 08.07.1940. Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta Saeimas vēlēšanu platforma.

Ne vēlāk par 08.07.1940. Demokrātisko latviešu vēlētāju Saeimas vēlēšanu saraksta memorands.

09.07.1940. Latvijas Tautas armijas politiskā vadītāja Brūno Kalniņa 1. pavēle.

10.07.1940. Pagaidu norādījumi Latvijas tautas armijas politiskajiem vadītājiem.

10.07.1940. Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes protokols Nr.8 par iesniegto vēlēšanu sarakstu pieņemšanu un noraidīšanu.

12.07.1940. Politiskās policijas Liepājas rajona priekšnieka J.Šalma ziņojums par politisko noskaņojumu Saeimas vēlēšanu priekšvakarā.

14.07.1940. Politiskās policijas Liepājas rajona priekšnieka J.Šalma ziņojums par Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta atbalstītāju arestiem.

17.07.1940.-1940.gada novembrim. Bijušā Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera iesniegumi PSRS Iekšlietu Tautas komisāram Lavrentijam Berijam. (dokumentu tulkojums latviešu valodā)

21.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas valdības priekšsēdētāja Augusta Kirhenšteina ziņojums tā sauktajai Latvijas Tautas saeimai par valdības darbību.

21.07.1940. Latvijas Komunistiskās partijas CK 2.sekretāra Žaņa Spures runa tā sauktās Latvijas tautas saeimas 1.sesijā par valsts varu Latvijā.

21.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas Valdības iekšlietu ministra Viļa Lāča runa tā sauktās Latvijas Tautas saeimas 1.sesijā par Latvijas iestāšanos PSRS.

21.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par valsts varu Latvijā.

21.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā.

22.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par zemes nacionalizāciju.

22.07.1940. Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par banku un lielo uzņēmumu nacionalizāciju.

23.07.1940. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Buševica ziņojums par Saeimas vēlēšanu rezultātiem Saeimas sēdē.

23.07.1940. ASV valsts sekretāra vietnieka Samnera Vellesa (Welles) parakstītā deklarācija Baltijas valstu aneksijas sakarā. (dokumenta teksts angļu valodā) (tulkojums latviešu valodā)

23.07.1940. Latvijas sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa Memorands Lielbritānijas ārlietu ministram lordam Halifaksam (Halifax). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

No 1940. gada augusta līdz novembrim. Kārļa Ulmaņa izsūtījumā sarakstītās piezīmes. (tulkojums no krievu valodas latviešu valodā)

19.09.1940. Lēmums par Ata Ķeniņa apcietināšanu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

05.08.1940. PSRS Augstākās Padomes likums par Latvijas PSR uzņemšanu PSR Savienībā. (likuma tulkojums latviešu valodā)

05.10.1940. Apcietinātā A.Ķeniņa liecība par viņa līdzdalību Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta organizēšanā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.10.1940. Apcietinātā Pētera Ozola liecība par viņa saistību ar Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta organizēšanu.

24.10.1940. Rīgas 7. vidusskolas (pirms tam Natālijas Draudziņas ģimnāzijas) skolotājas Noras Valteres (dz. Dzelzkalne) paskaidrojums Latvijas Komunistiskās partijas Aģitācijas un propagandas nodaļas skolu daļai par incidentu klasē, kas saistīts ar Latvijas nacionālā karoga demonstrēšanu stundas laikā.

03.12.1940. ASV sūtniecības Berlīnē ziņojums par situāciju PSRS okupētajās Baltijas valstīs. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.01.1941. PSRS valsts drošības tautas komisāra vietnieka I.Serova instrukcija par deportācijas veikšanas kārtību Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

08.05.1941. Instrukcijas Ostlandes reihskomisāram. (dokumenta tulkojumslatviešu valodā)

05.07.1941.-14.08.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtās rakstiskās liecības.

17.07.1941. Ādolfa Hitlera rīkojums par Ostlandes izveidošanu un civilpārvaldes ierīkošanu okupētajos Austrumu apgabalos. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.07.1941. PSRS Ordžonikidzes apgabala Iekšlietu Tautas komisariāta pārvaldes lēmums par apsūdzības uzrādīšanu Kārlim Ulmanim. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.07.1941.-16.02.1942. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokoli.

06.08.1941. Einzacsgrupas A komandiera Valtera Štālekera atbilde uz Ostlandes reihskomisāra Hinriha Lozes “Pagaidu vadlīniju projektu par attieksmi pret žīdiem Ostlandes reihskomisariāta apgabalā” (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

15.08.1941. Izvilkumi no RSHA (Valsts Drošības galvenā pārvalde) IV pārvaldes (gestapo) priekšnieka H.Millera ziņojuma par stāvokli Ostlandē. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

16.08.1941. Ostlandes reihskomisariāta politiskās nodaļas (IIa) vadītāja Trampedaha ziņojums par politisko stāvokli Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

18.08.1941. Ostlandes reihskomisāra Hinriha Lozes rīkojums par pārvaldes pārņemšanu Ostlandē. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.10.1941. Pielikums pie Ostlandes Abvēra daļas ziņojuma par Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.11.1941. PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta Ordžonikidzes apgabala nodaļas izziņa par izmeklēšanas gaitu Kārļa Ulmaņa lietā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

07.03.1942. Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga direktīva par Pašpārvaldi Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1942.gada novembris. Pašpārvaldes ģenerāldirektora Alfrēda Valdmaņa memorands Latvijas ģenerālkomisāram O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

30.11.1942. Pašpārvaldes ģenerāldirektora Alfrēda Valdmaņa iesniegums ģenerālkomisāram O. Dreksleram par latviešu bruņoto vienību izveidošanu.

1942.gada decembrī. Latviešu politiskās policijas Latviešu kartotēkas ziņas par nacionālās pretestības organizācijām.

1942.gada decembris. Latviešu Pašpārvaldes iesniegums ģenerālkomisāram O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

1943.gada februāris. Vilhelma fon Rīdigera atbildes raksts uz Pašpārvaldes ģenerāldirektora Alfrēda Valdmaņa memorandu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1943.gada februāris. Tā sauktie Valdmaņa protokoli.

10.02.1943. Ādolfa Hitlera pavēle par Latviešu SS brīvprātīgo leģiona formēšanu (dokumenta teksts vācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

26.02.1943. SS Vadības galvenās pārvaldes pavēle par 15.Latviešu SS brīvprātīgo divīzijas formēšanu.

17.03.1943. Vācijas Okupēto Austrumu apgabalu lietas ministrijas sagatavotās direktīvas jautājumā par igauņu, latviešu un lietuviešu pārvācojamību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.04.1943. Drošības policijas un SD priekšnieka Latvijas ģenerālapgabalā šturmbanfīrera Rūdolfa Langes ziņojums RSHA (Valsts Drošības galvenā pārvalde) IV pārvaldei (gestapo) par stāvokli Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

24.07.1943. PSRS Valsts drošības tautas komisariāta ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas centrālkomitejai par Latviešu leģiona dibināšanu (dokumenta teksts krievu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1943.gada augusts. Latvijas Centrālās Padomes pasludinātā Latvijas tautas deklarācija Sabiedroto nācijām  

1943.gada novembris. LSDSP ziņojums par situāciju Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.

16.11.1943. Latviešu Pašpārvaldes ģenerāldirektoru iesniegums O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

20.11.1943. Ostlandes reihskomisāra Hinriha Lozes iesniegums Ādolfam Hitleram par iespējamo autonomijas piešķiršanu Latvijai un Igaunijai. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

25.11.1943. Latvijas pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirektora ģenerāla Oskara Dankera rīkojums par 1915.-1924.gadā dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā.

01.12.1943. Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rīkojums par 1924., 1923., 1922. un 1918.gadā dzimušo vīriešu iesaukšanu aktīvā karadienestā Latviešu SS-leģionā.

02.12.1943. Rīgas prefekta R.Stiglica rīkojums par 1918., 1922., 1923. un 1924.gadā dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu SS-brīvprātīgo leģionā.

1944.gada februāris. Latvijas Centrālās Padomes politiskā platforma.

01.02.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rīkojums par 1915. un 1916. gadā dzimušo vīriešu iesaukšanu Latviešu leģionā.

03.02.1944. Iekšlietu ģenerāldirektora Oskara Dankera papildinājums rīkojumā par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā kara dienestā.

04.02.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rīkojums sakarā ar Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā.

04.02.1944. Rīgas prefekta R.Stiglica rīkojums par iesaukšanu Latviešu leģionā.

06.03.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska vēstule Vācijas Austrumu lietu ministram Alfrēdam Rozenbergam par nepieciešamību atzīt Latvijas neatkarību.

16.03.1944. Okupētās Latvijas ģenerālkomisārsa Otto Drekslera paziņojums Oskaram Dankeram par viņa iecelšanu Pašpārvaldes pirmā ģenerāldirektora amatā.

17.03.1944. Latvijas Centrālās Padomes memorands.

13.04.1944. Virsleitnanta Artūra Freimaņa iesniegums Latvijas Drošības policijas un SD priekšniekam ģenerālim Jekelnam par Rīgas pilsētas birģermeistara Dr. Vindgasena šaušanu 1944. gada 28. martā uz diviem latviešu karavīriem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

27.04.1944. Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga atbilde uz Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska 1944.gada 6.marta vēstuli par nepieciešamību atzīt Latvijas neatkarību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

13.05.1944. Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra Jāņa Kalnbērziņa un LPSR IeTK tautas komisāra, valsts drošības komisāra Augusta Eglīša pavēle Par iznīcinātāju bataljonu organizēšanu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

26.05.1944. LPSR IeTK Bandītisma apkarošanas daļas priekšnieka vietnieka, valsts drošības majora Bedika instrukcija par tīrīšanām, kas izvēršamas, ieejot Latvijas teritorijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.06.1944. Noteikumi par igauņu un latviešu Gaisa spēku palīgu kara palīgdienestu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.07.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspekcijas pārskats par Vācu armijas militārajos formējumos iesaistītajiem Latvijas pilsoņiem.

24.07.1944. Okupētās Latvijas ģenerālkomisāra Otto Drekslera norādījumi Pašpārvaldes pirmajam ģenerāldirektoram Oskaram Dankeram izdot rīkojumu par latviešu jauniešu iesaukšanu Gaisa spēku palīgdienestā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

28.07.1944.-10.11.1944. Ģenerāļa Kureļa grupas štāba adjutanta virsleitnanta Jāņa Gregora dienasgrāmata.

1944.gada jūlijs - 1945.gada aprīlis. Kureļa grupas un Latvijas centrālās Padomes radiogrammas Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijai.

17.08.1944. Apcietināto Latvijas Centrālās Padomes vadītāju - Konstantīna Čakstes, Brūno Kalniņa un Ludviga Sējas vēstule ģenerālim Verneram Tepferam

20.08.1944. Latvijas Republikas sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnā telegramma Latvijas Republikas sūtnim Anglijā Kārlim Zariņam par stāvokli Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1944.gada oktobris - 1945.gada marts. Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijas radiogrammas uz Latviju.

12.10.1944. Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga priekšlikumi Austrumu politikas izkārtošanai. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.10.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska vēstule ģenerālim Kurelim kā Kureļa grupas komandierim

02.11.1944. Ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna rīkojums par Kureļa grupas pārņemšanu savā pakļautībā. (dokumenta teksts vācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Starp 1944.gada 2. un 14.novembri. Kureļa grupas komandiera ģenerāļa Jāņa Kureļa vēstules projekts Ģenerālleitnantam (obergrupenfīreram) Jekelnam dezertieru jautājumā.

21.11.1944. SS un policijas augstākā vadītāja Ostlandē ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna (Jeckeln) ziņojums par Kureļa grupas likvidāciju (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.11.1944. Latviešu ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska iesniegums SS galvenās pārvaldes priekšniekam SS obergrupenfīreram Bergeram par Kureļa grupas dalībniekiem, kuri nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni

23.11.1944. Vācu 16.armijas 212.izlūkošanas grupas komandiera virsleitnanta Haselmana ziņojums par Kureļa grupas formēšanās, darbības un likvidācijas apstākļiem (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.11.1944. Majora Augstkalna dienesta atzīme ģenerālim Rūdolfam Bangerskim, kurā izklāstīts ģenerāļa Kureļa mutiski sniegtais ziņojums par Kureļa grupas formēšanas un likvidācijas apstākļiem

24.11.1944. Ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rezolūcija pie majora Augstkalna 23.novembra dienesta atzīmes par Kureļa grupas formēšanas un likvidācijas apstākļiem

26.11.1944. SS-Obergrupenfīrera Hansela paziņojums Latviešu leģiona ģenerālinspektoram par komisijas nodibināšanu uz Štuthofas koncentrācijas nosūtīto Kureļa grupas locekļu lietu atkārtotai pārbaudei

30.11.1944. Vācu 16.armijas 212.grupas izlūkošanas grupas komandiera virsleitnanta Haselmana un ģenerālštāba priekšnieka pulkveža fon Gersdorfa ziņojums par partizānu darbību Kurzeme 1944.gada novembrī (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.12.1944. Sevišķās kara tiesas pie Latviešu leģiona ģenerālinspektora priekšsēdētāja pulkveža Palkavnieka ziņojums ģenerālim Rūdolfam Bangerskim par Kureļa grupas dalībnieku, kuri nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni, lietu atkārtotās pārbaudes rezultātiem

06.12.1944. Majora Augstkalna dienata atzīme par apcietinātajiem Kureļa grupas dalībniekiem

12.12.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora Bangerska un Rīgas apriņķa priekšnieka pulkveža Veides 1944.gada 12.decembra sarunas, kas skāra ar Kureļa grupu saistītus jautājumus, pieraksts

31.12.1944. Vācu 16.armijas pretizlūkošanas daļas priekšnieka ziņojums par kaujas darbību pret Kureļa grupas Rubeņa bataljonu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

31.12.1944. SS unteršturmfīrera Tīrumnieka ziņojums SS-Jagdverband Ostland SS šturmbanfīreram Dr. Pehavam par latviešu un vācu attiecībām. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gads. Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības prezidija deklarācija (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gads. Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) cīņas programma (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gads Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības statūti (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gada janvāris. Drošības policijas un SD Latvijā Latviešu politiskās nodaļas Latviešu kartotēkas darbinieku memorands Vācu-latviešu attiecības.

18.01.1945. Bijušā Kureļa grupas dalībnieka virsnieka vietnieka J.Dišlera pārskats par Kureļa grupas darbību, ko viņš sniedzis Latviešu leģiona ģenerālinspektoram ģenerālim Bangerskim.

1945. gada marts. SS-Jagdverban pasākuma Mežakaķi izstrādātais Latviešu nacionālo nelegālistu organizācijas “Laima” uzbūve un darbība plāns.

15.-31.03.1945. Mežakaķu (SS Jagdverband - Ostland) operatīvā štāba informācija par politisko stāvokli Kurzemē.

29.04.1945. Latviešu nacionālās komitejas prezidenta un Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska pavēle Vācijā esošajiem latviešu karavīriem par padošanos Rietumu sabiedrotajiem.

28.05.1945. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmums Par pasākumiem cīņas pastiprināšanai pret bandītisku Latvijas PSRS teritorijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

16.06.1945. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmums par papildpasākumiem cīņai ar nacionālajiem partizāniem un iznīcinātāju bataljonu nostiprināšanu. (tulkojums latviešu valodā)

1945. gada jūlijs. Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības statūti.

1945. gada jūlijs. Latvijas Tēvzemes Sargu (partizānu ) apvienības instrukcija par partizānu vienību organizēšanu.

Ne agrāk kā 05.07.1945. Latviešu Nacionālo partizānu organizācijas (LNPO) deklarācija.

19.08.1945. Pulkveža Roberta Oša vēstule par 1945.gada 5.maijā izveidoto “valdību”.

18.10.1945. Latvijas sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa ziņojums Lielbritānijas Ārlietu ministrijas Ziemeļu nodaļas vadītājam S.Vorneram par stāvokli Latvijā (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

20.10.1945. Latvijas Komunistiskās partijas CK 1. sekretāra Jāņa Kalnbērziņa vēstule LK(b)P apriņķu, pilsētu un rajonu komiteju sekretāriem par pasākumiem padomju iestāžu pretlikumīgo darbību ierobežošanai. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.11.1945. Zviedrijā internēto Vācijas bruņotajos spēkos dienējušo Baltijas valstu pilsoņu iesniegums Zviedrijas karalim ar lūgumu neizdot viņus PSRS.

22.11.1945. Zviedrijā internēto Vācijas bruņotajos spēkos dienējušo Baltijas valstu pilsoņu pietektā bada streika noteikumi, protestējot pret Zviedrijas valdības lēmumu izdot viņus PSRS.

23.11.1945. Izvilkums no Zviedrijas ārlietu ministra Estena Undēna runas Riksdagā internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanas sakarā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.11.1945. Zviedrijas valdības deklarācija atbildot uz Riksdaga labējo partiju deputātu interpelāciju par internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanas PSRS. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.12.1945. Zviedrijas ministru prezidenta Pēra Albīna Hansona runa par internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanu PSRS. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

07.12.1945. Izvilkums no Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta veiktās A.Klibiķa pratināšanas protokola par Latvijas Centrālās Padomes darbības mērķiem (dokumenta teksts krievu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

04.06.1946. Pulkveža Roberta Oša latviešu sabiedrībai Vācijā, Ebenveilerā (Ebenweilr) nolasītā referāta “Kurzemes pēdējās cīņas un notikumi” atreferējums.

08.08.1946. Brīvās tēvzemes apvienības, Latvijas nacionālo partizānu apvienības, strādnieku, zemnieku un inteliģences pārstāvju memorands.

28.08.1946. No Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas karaspēka Kara tribunāla sprieduma Latvijas Centrālās padomes dalībnieka Eduarda Andersona lietā (dokumenta teksts krievu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1946. gada septembris. Tēvzemes brīvības savienības mēnešraksta Tēvzeme un Brīvība 1. numurs (ietver Tēvzemes brīvības savienības programmu).

30.09.1946. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas direktīva visiem LPSR pilsētu un apriņķu nodaļu priekšniekiem par aģentu - kaujinieku un bijušo partizānu un nelegāļu specgrupu pielietošanu cīņā pret nacionālajiem partizāniem. (dokuments tulkojums latviešu valodā)

06.11.1946. Operatīvā atskaite Par Latvijas K(b)P CK kaujas specgrupas darbībām cīņā ar nacionālajiem partizāniem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.03.1947. Latvijas PSR iekšlietu ministra A.Eglīša ziņojums par rezultātiem cīņā pret nacionālajiem partizāniem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

27.08.1947. Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums nr.761 Par budžu saimniecību pazīmēm, un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi.

13.03./03.04.1948. Piecu Latvijas Senāta senatoru atzinums par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām okupācijas apstākļos.

07.08.1948. Izvilkums no Latvijas PSR prokurora A. Mišutina ziņojuma par pārkāpumiem Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma Par budžu saimniecību pazīmēm, un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi īstenošanas gaitā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.09.1948. Latvijas PSR prokurora A.Mišutina ziņojums Par naidīgo kontrrevolucionāro elementu palieku likvidācijas veidiem Latvijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

13.01.1949. Izvilkums no Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvaldes priekšnieka V. Jaunzema atskaites par viņa vadītās iestādes darbību 1948. gadā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

12.03.1949. PSRS iekšlietu ministra S.Kruglova pavēle Par kulaku, bandītu un nacionālistu izsūtīšanu. (tulkojums latviešu valodā)

17.03.1949. Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums nr.282. Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

24.03.1949. Latvijas PSR Ministru padomes lēmums nr.297 par izsūtīto īpašumu konfiskāciju. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

26.03.1949. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas nodaļas vadītāja vietnieka A.Drozdova ziņojums Centrālās komitejas sekretāriem J.Kalnbērziņam, F.Titovam, P.Ļitvnovam un A.Pelšem par Rīgas iedzīvotāju politisko noskaņojumu sakarā ar 1949.gada 25.marta deportācijām. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

26.03.1949. Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas Sarkanarmijas rajona komitejas sekretāres Malahovas ziņojums Centrālās komitejas sekretāram J.Kalnbērziņam par rajona iedzīvotāju politisko noskaņojumu sakarā ar 1949.gada 25.marta deportācijām. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

31.03.1949. Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas apriņķa komitejas sekretāra A.Mucenieka ziņojums Centrālās komitejas sekretāram J.Kalnbērziņam par 1949.gada 25.marta deportāciju norisi Rīgas apriņķī. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

24.04.1949. Latvijas PSR iekšlietu ministra Augusta Eglīša ziņojums par LPSR Iekšlietu ministrijas darbību 1949.gada 25.marta deportācijas akcijas laikā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

18.05.1949. PSRS iekšlietu ministra S.Kruglova ziņojums Par 1949.gada 25.marta deportācijas akcijas izpildi. (tulkojums latviešu valodā)

1949.gada jūnijs. Latvijas komjaunatnes sekretāra V.Krūmiņa ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sekretāram F.Titovam par nacionālās pretestības grupu apkarošanu mācību iestādēs. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

12.07.1949. Rūdolfa Bangerska iesniegums IRO (International Relief Organization) 909.apgabala inspektoram, kurā viņš skaidro Latviešu leģiona izveidošanās apstākļus un apstākļus, kādos viņš kļuva par leģiona ģenerālinspektoru.

29.07.1949. Latvijas Valsts Universitātes rektora J.Jurgena izziņa Latvijas Komunististiskās (boļševiku) partijas CK par kadru tīrīšanu universitātē. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

12.04.1950. LSDSP trimdas programma.

14.04.1953. Izvilkums no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja sēdes protokola par stāvokli krievu un latviešu valodas mācīšanā skolās. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

28.05.1953. Latvijas PSR lauksaimniecības ministra Aleksandra Ņikonova ziņojums LKP CK sekretāram Jānim Kalnbērziņam par Liepājas un Priekules rajonu kolhozu sabrukumu.

19.06.1953. Latvijas PSR iekšlietu ministra I. Zujāna ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram J. Kalnbērziņam par milicijas skolu izveidošanu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.06.1953. Izvilkums no Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča runas Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas plēnumā. (tulkojums latviešu valodā)

23.06.1953. Izvilkums no Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas sekretāra Eduarda Berklava runas Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas plēnumā. (tulkojums latviešu valodā)

23.06.1953. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas plēnuma slepenais lēmums Par trūkumiem politiskajā darbā, saimnieciskās un kulturālās celtniecības vadīšanā republikā.

05.04.1954. Latvijas Komunistiskās partijas CK skolu nodaļas vadītāja A. Andriksona izziņa par skolu jaunatnes pretpadomju darbību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

29.09.1954. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka J. Ziediņa ziņojums Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim par izmeklēšanas rezultātiem Zosnas skolas skolēnu vēstules lietā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

20.12.1954. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 1.specdaļas izziņa par no Latvijas izsūtītajām personām un viņu atbrīvošanas lūgumu izskatīšanas gaitu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.01.1955. Latvijas PSR iestāžu sagatavotais pārskats par Latvijas iedzīvotāju deportācijām laika posmā no 1941. līdz 1949.gadam. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1956.gadā. Latvijas komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par stāvokli latviešu valodas apmācīšanā skolās ar krievu mācību valodu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.11.1956. Latvijas komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par latviešu un krievu valodas apguves nepieciešamību apkalpojošās nozarēs strādājošiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.01.1958. Izvilkumi no Latvijas PSR Ministru padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja ģenerālmajora J.Vēvera ziņojuma Par naidīgām un pretpadomju izpausmēm no agrāk represēto par kontrrevolucionāriem noziegumiem personu puses, kuras atgriezušās Latvijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

08.07.1959. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas VII slēgtā plēnuma pilnīgi slepenais lēmums Par nopietniem trūkumiem un kļūdām darbā ar kadriem un nacionālās politikas praksē republikā.

18.07.1959. Izvilkums no Limbažu rajona partijas aktīva sanāksmes protokola ar Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas Limbažu rajona pilnvarotā Ruļļa runu par pretpadomju izpausmēm.

15.12.1959. Latvijas Komunistiskās partijas CK Zinātnes, skolu un kultūras nodaļas vadītājas L. Lapinas ziņojums CK birojam par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārbaudes rezultātiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1961.gada augustā. Izvilkums no Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra A. Pelšes ziņojuma Padomju Savienības Komunistiskās partijas CK par nepieciešamību pastiprināt cīņu ar pretpadomju darbību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

04.11.1961. Baltijas kara apgabala kara tribunāla slepens ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram Augustam Vosam par Gunāra Astras prāvu. (tulkojums latviešu valodā)

02.12.1967. Latvijas PSR Drošības komitejas priekšsēdētāja ģenerāļa L.Avdjukēviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK par “Mirušo piemiņas dienas” atzīmēšanu Brāļu un Meža kapos. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1973.gads. Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) memorands par brīvības un neatkarības atjaunošanu Latvijā sakarā ar Eiropas drošības un sadarbības konferenci Helsinkos. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

12.04.1973. LPSR VDK priekšsēdētāja L.Avdjukēviča slepens ziņojums Augustam Vosam “par dažiem nacionālisma izpausmes faktoriem republikā”.

17.06.1975. Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieces A. Lucevičas ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK par politiskās cenzūras darbību 1974./1975. gadā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

04.06.1976. Izvilkums no Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieces A. Lucevičas ziņojuma Latvijas Komunistiskās partijas CK par politiskās cenzūras darbību 1975./1976. gadā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

10.11.1977. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja L. Avdjukeviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai komitejai par jauniešu pretošanās kustības grupas atklāšanu. (tulkojums latviešu valodā)

1978.gada jūlijā. Tā sauktā 24 līvu vēstule.

24.03.1978. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja L.Avdjukeviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai komitejai par politiski kaitīgām tendencēm jauniešu vidū. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

05.02.1980. Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieces A. Lucevičas ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK par politiskās cenzūras darbību 1978./1979. gadā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

10.04.1980. LPSR VDK priekšsēdētāja L.Avdjukēviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK “par nacionālistu grupas arestu”. (tulkojums latviešu valodā)

11.11.1983. Izvilkums no apsūdzības raksta krimināllietā nr.26 par Gunāra Astras pretpadomju darbību.

15.12.1983. Gunāra Astras pēdējais vārds.

04.02.1986. Latvijas PSR VDK izziņa par operatīvā spēli ar angļu izlūkdienestu 1948.-1954.gadā (tulkojums latviešu valodā - Arhīva lieta “Lursens -S”. Latvijas arhīvi. 1996., Nr.1/2, 89.-99.lpp.; Nr.3/4, 125.-131.lpp.; 1997., Nr.1, 65.-70.lpp.; Nr.2, 97.-108.lpp.)

1986.gada jūlijs. Paziņojums par Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 nodibināšanu.

24.08.1987. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols Nr.47 par 1987.gada 23.augusta demonstrācijām Rīgā.

02.10.1987. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 memorands.

20.10.1987. Latvijas grupas Helsinki-86 paziņojums sakarā ar Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanu 1987.gada 18.novembrī.

20.11.1987. Latvijas Komunistiskās partijas pirmā sekretāra Borisa Pugo ziņojums PSKP CK par pasākumiem pret iespējamo Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanu 1987.gada 18.novembrī. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

27.01.1988. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas vēstule LKP pilsētu un rajonu komitejām par partijas attieksmi pret neformālo organizāciju darbību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.01.1988. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 Latvijas Komunistiskās partijas CK iesniegtais memorands.

10.07.1988. Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojums par organizācijas mērķiem.

01.09.1988.-21.09.1988. Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokoli.

13.09.1988. Latvijas PSR prokurora J.Dzenīša vēstule LKP CK otrajam sekretāram V.Soboļevam par Latvijas Tautas frontes dibināšanas nevēlamību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.12.1988. Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums sakarā ar Latvijas PSR prokurora protestu par Latvijas PSR Tieslietu ministrijas starpresoru komisijas lēmumu, ar kuru reģistrēti Latvijas Tautas frontes statūti.

31.05.1989. Latvijas Tautas frontes Domes valdes aicinājums apspriest jautājumu par Latvijas pilnīgu neatkarību.

15.06.1989. Latvija Komunistiskās partijas CK biroja sēdes Protokols Nr.99 par Latvijas Tautas frontes Domes valdes 1989.gada 31.maija aicinājumu.

28.07.1989. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti.

05.08.1989. Latvijas Tautas frontes Domes sēdes protokols Nr.10. (Par LTF attieksmi pret pilsoņu komitejām.)

26.08.1989. Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas paziņojums Par stāvokli Baltijas padomju republikās.

15.12.1989. Latvijas Tautas frontes II sasaukuma Domes sēdes protokols Nr.4. (Par vietējo padomju vēlēšanu rezultātiem un parlamentāro un pilsoņu kustību ceļu uz neatkarību.)

24.12.1989. PSRS Tautas deputātu kongresa lēmums Par PSRS un Vācijas 1939.gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu.

03.02.1990. Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platforma 1990.gada Augstākās Padomes vēlēšanām.

15.02.1990. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību.

04.03.1990. Latvijas Tautas frontes II sasaukuma Domes sēdes protokols Nr.8. (Par darbības uzdevumiem pirms un pēc Augstākās Padomes vēlēšanām.)

04.04.1990. Platforma sarunām par Latvijas republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu.

14.04.1990. Latvijas Neatkarīgās Komunistiskās partijas kongresa deklarācija Latvijas Komunistiskās partijas darbības vēsturiskais izvērtējums.

19.04.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par attieksmi pret pilsoņu komiteju darbību.

20.04.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra Alfrēda Rubika vēstule PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam par pilsoņu komiteju darbību (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.04.1990. Latvijas visu līmeņu padomju deputātu kopējās sapulces aicinājums Latvijas PSR Augstākajai Padomei valstiskās neatkarības atjaunošanas sakarā.

30.04.-01.05.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa pirmajā sesijā pieņemtie dokumenti.

03.05.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par rīcību sakarā ar gaidāmo Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņemšanu.

04.05.1990. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

04.05.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par Latvijas PSR Augstākās Padomes pieņemto Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

14.05.1990. PSRS prezidenta Dekrēts par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

15.05.1990. Latvijas Komitejas paziņojums Latvijas Republikas Augstākajai Padomei sakarā ar Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņemšanu.

15.05.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par PSRS prezidenta Dekrētu Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Pirms 22.05.1990. Latvijas Komunistiskās partijas CK vēstule “visiem Latvijas PSR komunistiem un pilsoņiem” sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990.gada 4.maijā pieņemto deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

24.05.1990. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija atbilde PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam sakarā ar viņa 1990.gada 14.maija dekrētu.

28.05.1990. Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums sakarā ar PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova 1990.gada 14.maija dekrētu Par Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

12.01.1991. Latvijas Tautas frontes III sasaukuma Domes sēdes protokols Nr.3.

13.01.1991. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas X plēnuma lēmums Par stāvokli republikā un Latvijas Kompartijas rīcību nolūkā atjaunot konstitucionālo kārtību Latvijas PSR.

14.01.1991. Latvijas Komunistiskās partijas pirmā sekretāra Alfrēda Rubika noslēguma runa LKP CK X plēnumā (izvilkums no plēnuma protokola). (tulkojums latviešu valodā)

18.08.1991. PSRS Ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas paziņojums par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu un varas pārņemšanu. (tulkojums latviešu valodā)

18.08.1991. Izvilkums no PSRS Ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas Lēmuma Nr.1. (tulkojums latviešu valodā)

19.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Aicinājums sakarā ar 1991.gada 19.augusta Padomju Savienībā notikušo valsts apvērsumu.

19.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Paziņojums ANO, pasaules valstīm un tautām sakarā ar 1991.gada 19.augusta Padomju Savienībā notikušo valsts apvērsumu.

20.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums sakarā ar PSRS Bruņoto spēku darbību.

20.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes aicinājums PSRS Augstākajai Padomei sakarā ar 1991.gada 19.augusta Padomju Savienībā notikušo valsts apvērsumu.

21.08.1991. Latvijas Republikas konstitucionālais likums par Latvijas Republikas valstisko statusu.

23.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par Latvijas Komunistiskās partijas antikonstitucionālo darbību.

24.08.1991. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā.

HISTORIA.LV