Ziemeļaustrumu kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas.

[1231.gada 17.janvārī, Rīgā]
_______________________________________________________________

 

[..] Mēs atkal pēc kopeja pārsprieduma un piekrītot Rigas baznicai, kareivju brāļiem, krustnešu kopumam, visiem Rigas pilsoņiem un tirgoņiem, iegājām ar tiem pašiem [t.i. kuršiem] tādā līgumā un apstiprinajām noteikumus, zinams, ka viņi. uzņems biskapu un pēc kristitiem pienācigās parašas klausīs šim visās lietās un visur un dos pašam biskapam un saviem prelatiem notaļ visur tiesas, bez kavešanās uzņems priesteŗus, kuŗus mēs viņiem apzīmesim, apgādās viņus godigi ar vajadzigo un klausīs viņiem visās lietās, kā tas pienākas īstiem kristitiem un pār visām lietām atradīs apmierinajumu viņu svētigās pamācibās, aizstāvēs viņus pret ienaidniekiem, kā sevi pašus, un bez kautrešanās pieņems no viņiem. kristibu visi, kā vīrieši, tā sievietes un bērni, un ievēros pārejo kristito baznicas iekārtu. Viņi piedalisies gājienos pret paganiem, kā ari aizstāvot kristito zemes un izplatot ticibu, visās lietās turot cieņā pāvesta autoritati. Lai šim rakstam būtu pastāvigs spēks, mēs apstiprinam tadēļ viņu, pieliekot klāt cienigo tēvu Leales biskapa Hermaņa, Dauavgrīvas abata Teodoriķa, kuŗu klātbūtnē līgums taisits, mūsu un krustnešu kopuma zieģeļus[..]
________________________________________________________________

Avots:

- teksts latīņu valodā - Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.163, 142.-143.lpp.

- tulkojums latviešu valodā - Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.>13.-14.lpp.

- tulkojums krievu valodā - Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). - Москва: Наука, 1972, ст.303-306.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.104.

Dokumenta atrašanās vieta: Vatikāna arhīvs, Reg. Vat., vol.15, fol.155-v, 156-r, ep.186. [Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., 141.lpp.]

Dokumenta tulkojums krievu valodā

Ievietots: 02.08.2002.

HISTORIA.LV