Līgums starp Latvijas un Lietuvas valdībām par Lietuvas tiesībām izmantot Liepājas ostu preču ievešanai bez muitas un par sadarbību cīņā pret lieliniekiem.

[1919. gada 1. martā, Kauņā]
__________________________________________________________

Lietuvas valdība savu pilnvaroto pārstāvju - ministru prezidenta M. Sleževiča, tirdzniecības un rūpniecības ministra I. Šimkus; Finansu ministrijas pārvaldnieka V. Čarņecka, Satiksmes ceļu ministrijas pārvaldnieka I. Šimoļūna, valsts aizsardzības ministra M. Veļika personā, no vienas puses, un Latvijas valdība sava pilnvarotā pārstāvja ministru prezidenta K. Ulmaņa personā, no otras puses, noslēdza līgumu ar šādiem noteikumiem:

1. Lietuvas valdība garantē 1919. g. 28. februārī Lietuvas Tirdzniecības-rūpniecības bankā ar Latvijas valdību noslēgtā aizņēmuma izmaksu 5 miljonu vācu marku (Ob-Ost) apmērā.

2. Latvijas valdība apņemas Liepājas ostā pieņemt Lietuvas valdībai adresētās preces un militārās kravas neierobežotā daudzumā. Lietuvas valdība var kraušanas darbus veikt ar saviem līdzekļiem, un tai ir tiesības savu preču un militāro sūtījumu apsargāšanai nosūtīt uz Liepāju nepieciešamos bruņotos spēkus.

3. Lietuvas valdībai ir tiesības iegūt vai noīrēt Liepājas ostā noliktavu ēkas vai vietu tām un šim nolūkam iegūtajās un noīrētajās platībās uzcelt ēkas, tajās novietot savas preces un militārās kravas un tās apsargāt ar saviem bruņotajiem spēkiem.

Tajās vietās, kur krasts vai noliktavu ēkas ir Latvijas valsts īpašums, Latvijas valdība apņemas par attiecīgai vietai vispārpieņemtu maksu nodot Lietuvas valdības rīcībā nepieciešamās krasta platības vai noliktavu ēkas.

4. Lai nodrošinātu Liepājas ostā saņemto Lietuvas valdībai adresēto preču un militāro kravu tālāko nosūtīšanu, Latvijas valdība apņemas iespēju robežās nodot Lietuvas valdības rīcībā pietiekošā skaitā ritošo sastāvu, kā arī citus transporta līdzekļus.

5. Preču un militāro kravu pārvadāšanai no Liepājas uz Lietuvu un atpakaļ Lietuvas valdībai ir tiesības izmantot savus vilcienu sastāvus un citus transporta līdzekļus.

6. Liepājā ienākušo Lietuvas valdībai adresēto preču un militāro kravu apsargāšanai Lietuvas valdībai ir tiesības uz vietām un šo kravu un preču pārvadāšanas ceļos novietot nepieciešamās apbruņotās nodaļas.

7. Kamēr lietuviešu karaspēka daļas uzturas Latvijas teritorijā, tās ir pakļautas šai valstī pastāvošajiem militāro iestāžu izdotajiem vispārējiem noteikumiem, ciktāl tie neierobežo šai līgumā noteiktās Lietuvas valdības tiesības.

Latvijas valdība apgādā Latvijas teritorijā esošās lietuviešu karaspēka daļas ar nepieciešamo pārtiku atbilstoši Latvijā noteiktajām intendantūras cenām.

8. Visas Lietuvas tranzītpreces, kas ienāk Liepājas ostā pa Latvijas teritoriju vai Latvijai piederošiem piekrastes ūdeņiem, ir atbrīvotas no muitas nodokļiem.

9. Ar tādiem pašiem noteikumiem Lietuvas valdībai ir tiesības izvest preces no Lietuvas caur Liepājas ostu.

10. Tagadējais līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz līgumslēdzēju pušu starptautisko attiecību galīgai izlemšanai Miera konferencē.

11. Lietuvas un Latvijas valdības savstarpēji saskaņo savu darbību cīņā pret boļševikiem.

12. Abām līgumslēdzēju valstu valdībām pašreizējais līgums jāratificē divu nedēļu laikā no tā parakstīšanas dienas.

Paraksti: Ministru prezidents M. Sleževičs
Tirdzniecības un rūpniecības ministrs I. Šimkus
Finansu ministrijas pārvaldnieks Čarņeckis
Satiksmes ceļu ministrijas pārvaldnieks I. Šimoļūns
Valsts apsardzības ministrs M. Veļiks
Latvijas ministru prezidents K. Ulmanis

____________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.70, 148.-149.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1899.f., 2.apr., 281.l., 1.-3.lp.

Ievietots: 14.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV