Latvijas komjaunatnes sekretāra V.Krūmiņa ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sekretāram F.Titovam par nacionālās pretestības grupu apkarošanu mācību iestādēs.

[1949.gada jūnijā]
_____________________________________________________________

Kolhozu celtniecības panākumi un pāreja uz kulaku kā šķiras likvidēšanu Latvijas PSR ir izsaukusi kulaku un padomju iekārtai naidīgu elementu aktivizēšanos dažās Latvijas PSR mācību iestādēs.

1. Latvijas ĻKJS CK kļuvuši zināmi fakti, ka Ogres mežtehnikas tehnikumā darbojusies nacionālistiska grupa 3 cilvēku sastāvā. Šī grupa š.g. 25. un 29.martā, kulaku izvešanas dienā, sarīkoja skandālu tehnikuma kopmītnē un saplēsa mūsu vadoņa portretus. Šīs grupas sastāvā ietilpa 2 komjaunieši (Mazurevičs un Dzērve). Patlaban visus nacionālistiskās grupas biedrus ir arestējuši VDM orgāni.

Daudzi tehnikuma studenti, to skaitā arī 8 komjaunieši, zinādami par nacionālistiskās grupas rīkoto pretpadomju darbību, ne tikai nedeva tai pretsparu, bet arī bija līdzdalīgi šajā darbībā, neziņoja ne direkcijai, ne komjaunatnes apriņķa komitejai. Sakarā ar to Latvijas ĻKJS CK ir nosūtījusi savu darbinieku brigādi, lai izmeklētu minētos faktus, un ir noklausījusies birojā jautājumu par studentu ideoloģisko audzināšanu šajā tehnikumā. Šī jautājuma noklausīšanās rezultātā noskaidrojies, ka ne direkcija, ne komjaunatnes organizācija nav pienācīgi veikusi studentu idejiski politisko audzināšanu. Novērtējot komjaunatnes organizācijas klusēšanu kā gļēvulības, apolitiskuma un politiskās bezprincipialitātes izpausmi, Latvijas ĻKJS birojs atlaida tehnikuma komjaunatnes komiteju, bet tās sekretāru izslēdza no VĻKJS biedru rindām. No VĻKJS biedru skaita izslēgti arī tie komjaunieši, kuri atbalstīja nacionālistisko grupu. Lai atveseļotu studentu sastāvu, jaunajā mācību gadā mācīties tehnikumā tiks nosūtīti 20 komjaunieši. Latvijas ĻKJS lektoru grupa š.g. 6.jūnijā sūta uz Ogres mežtehnikas tehnikumu referentu grupu, lai lasītu referātus par tēmu: “Šķiras un šķiru cīņa”, “Par buržuāziskajiem nacionālistiem kā latviešu tautas niknākajiem ienaidniekiem”, “Par starptautisko stāvokli”.

2. 1945.g. jūlijā Alūksnes vidusskolā noorganizējās jaunatnes pagrīdes organizācija, kas par savu mērķi izvirzīja pretpadomju propagandu. Nojaušot gaidāmo iekrišanu, šīs organizācijas biedri izklīda pa Alūksnes apriņķa pagastiem. Vairāki no viņiem, kopskaitā 6 cilvēki, aizbrauca uz Cēsīm un sāka mācīties Cēsu skolotāju institūtā. Šai grupai izdevās ielavīties vadošā darbā institūta Sarkanā Krusta pirmorganizācijā. Aktīvu darbību šīs pagrīdes organizācijas biedriem izvērst neizdevās. Patlaban viņus ir arestējuši VDM orgāni.

Latvijas K(b)P CK birojs noklausījās jautājumu par Cēsu skolotāju institūtu.

3. Pēc VDM orgānu ziņām Aizupes meža tehnikumā (Tukuma apriņķis) pastāv jaunatnes pagrīdes organizācija, ko vada viena no bandām, kas darbojas šajā rajonā. Patlaban ar šo organizāciju nodarbojas VDM.

Sakarā ar pretpadomju elementu darbības aktivizēšanos LPSR mācību iestādēs Latvijas ĻKJS CK lūdz Jūsu atbalstu, lai LK(b)P CK sasauktu to ministriju, kuru pārziņā ir mācību iestādes, pārstāvju sanāksmi.

Latvijas ĻKJS CK sekretārs

Krūmiņš

_________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.28, 137.-140.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 12.apr., 74.a l., 41.-42.lp.

Ievietots: 04.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV