Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par attieksmi pret pilsoņu komiteju darbību.

[1990.gada 19.aprīlī]
_________________________________________________________________

Dienesta vajadzībām

Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes
PROTOKOLS Nr.3

1990.gada 19.aprīlī

Sēdi vadīja: A.Rubiks

Piedalījās:

Latvijas KP CK biroja locekļi:

V.Baranovs, J.Dmitrijevs,
L.Kaļiņina, O.Potreki,
V.Rimaševskis, I.Skujiņš,
J.Trubinš

Latvijas KP CK loceklis

G.Loskutovs

Latvijas KP Centrālās kontroles
un revīzijas komitejas loceklis

V.Akmentinš

Latvijas KP CK daļu vadītāja
vietnieki

V.Brokāns, V.Pataņins

 

1. - Par Latvijas Komunistiskās partijas attieksmi pret tā dēvēto republikas pilsoņu kustību
_________________________________________________________________
(biedri Rubiks, Rimaševskis, Skujiņš, Kaļiņina, Potreki, Trubiņš, Loskutovs)

Pēc Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības uz vairāku citu sabiedrisku veidojumu ierosmes republikā izveidotas tā dēvētās pilsoņu komitejas, izvērsusies aktīva gatavošanās pilsoņu kongresam, ko paredzēts sasaukt šā gada aprīļa beigās un maija sākumā.

Spriežot pēc kongresa rīkotāju publiskajiem paziņojumiem, tajā paredzēts pieņemt dokumentus par Latvijas Republikas atjaunošanu uz 1922.gada Konstitūcijas bāzes, par Latvijas un PSPS savstarpējo attiecību principiem, kas izriet no 1920.gada Līguma, par Latvijas Republikas pilsoņu un “ārvalstnieku” statusa noteikšanu.

Šāda “darba kārtība” rada nesapratni un krasi negatīvu nostāju republikas iedzīvotāju lielākajā daļā, jo skar demokrātiski ievēlētās Latvijas PSR Augstākās Padomes kompetenci, spēkā esošās republikas konstitūcijas pamatus, pilsoņu tiesības un brīvības.

Vēl vairāk, šāda rīcība ir krasā pretrunā ar prasībām, kas formulētas Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989.gada 13.jūlija lēmumā “Par darbību pilsoņu komiteju veidošanā”.

Tā kā pilsoņu komiteju rīcība ir tieši orientēta uz alternatīvo varas struktūru veidošanu un spēkā esošās Latvijas PSR konstitūcijas graušanu, Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs nolemj:

1. Nosodīt pilsoņu komiteju darbību, kas grauj PSRS un Latvijas PSR Konstitūciju pamatus un destabilizē politisko situāciju republikā, uzskatīt, ka Latvijas Komunistiskās partijas biedri nedrīkst darboties pilsoņu komitejās un pilsoņu kongresa sagatavošanā un norisē.

2. Apstiprināt aicinājumu visiem Latvijas PSR pilsoņiem (teksts pievienots).

3. Iesniegt Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam prasību gādāt par 1989.gada 13.jūlija lēmuma “Par darbību pilsoņu komiteju veidošanā” izpildi.

4. Informēt PSRS prezidentu b.M.Gorbačovu par cilvēka tiesību un PSRS Konstitūcijas pārkāpumiem, kas saistīti ar pilsoņu komiteju darbību. Lūgt, lai b.M.Gorbačovs liktu lietā PSRS prezidenta pilnvaras šādas darbības izbeigšanai.

3.protokols 1.pk.

Aicinājums Latvijas PSR pilsoņiem

Šajās dienās pārbūve mūsu republikā pārdzīvo vissarežģītāko savas attīstības posmu. Joprojām padziļinās sabiedrības spēku un kustību polarizācija, palielinās sociālā spriedze.

Politiskajā arēnā aktivizējušas savu konfrontējošo, destruktīvo darbību tā dēvētās pilsoņu komitejas, kas piesavinājušās valsts orgānu konstitucionālo varas struktūru funkcijas.

Šajā sakarā notiek Latvijas republikas pilsoņu reģistrācija, tiek forsēta gatavošanās Latvijas pilsoņu kongresam, lai revidētu Latvijas PSR politisko statusu, panāktu tās izstāšanos no PSRS un atteikšanos no sociālistiskā attīstības ceļa.

Turklāt par republikas pilsoņiem tiek atzītas tās personas, kam bija Latvijas Republikas pilsonība līdz 1940.gada 17.jūnijam, un viņu pēcteči.

Pilsoņu komiteju izveidošanas iniciatori (LNNK, grupa “Helsinki - 86”, Vides aizsardzības klubs un LTF radikālā apvienība) ignorē Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989.gada 13.jūlija lēmumu, kurā pilsoņu komiteju veidošana un darbība atzīta par nelikumīgu un tādu, kas ir pretrunā ar galvenajām LPSR Konstitūcijas normām un spēkā esošo likumdošanu.

Vēl vairāk, pilsoņu komiteju aktīvisti ar spēka metodēm cenšas izdarīt spiedienu uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo padomju jauno sastāvu, kā arī uz pilsoņiem to darba un dzīves vietās.

Šādos apstākļos Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzskata, ka pilsoņu komiteju nostāja ir antikonstitucionāla un pārkāpj cilvēka tiesības. Tā negarantē Latvijas tautas nākotni, bet gluži otrādi, rada nedrošību par rītdienu, bažas par tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu likteni. Tas nav īstais ceļš uz cienīgu dzīvi un vispārēju saskaņu, bet gan ceļš pretim nezināmajam, ko pavada bažas un vilšanās.

Mēs aicinām visus mūsu republikas pilsoņus, visu paaudžu un arodu cilvēkus saprātīgi izturēties pret pilsoņu komiteju nepārdomātajiem centieniem, aicinājumiem un rīcību, atturēties no nekonstitucionālās reģistrācijas un vēlēšanām, no piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar pilsoņu tiesību un brīvību pārkāpšanu un sēj nesaskaņu cilvēku vidū.

Ar dziļām bažām par Latvijas tautas nākotni mēs aicinām arī visu līmeņu republikas tautas deputātus parādīt valstisku gudrību un nosvērtību, pieņemot lēmumus, ar kuriem tiks izlemts tautas liktenis.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs

Pareizi:

Latvijas Komunistiskās partijas CK Vispārīgās daļas
protokolu sektora vad. A.Seļivanova [ir paraksts]

_____________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 63.65.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 65.apr., 28.l., 85.-88.lp.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV