Latvijas PSR iekšlietu ministra I. Zujāna ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram J. Kalnbērziņam par milicijas skolu izveidošanu.

[1953. gada 19. jūnijā]
_________________________________________________________________

Esam saņēmuši PSRS iekšlietu ministra biedra Berijas L. P. š.g. 11. jūnija pavēli nr. 00355, kurā atzīmēts, ka Latvijas PSR IeM orgānu kadru sagatavošanā notiek rupji ļeņiniski staļiniskās nacionālās politikas pārkāpumi. Tostarp nav organizēta latviešu tautības operatīvo darbinieku sagatavošana.

Rīgā esošā milicijas skola tiek komplektēta pārsvarā no Padomju Savienības centrālo apgabalu pilsoņiem, pasniegšana skolā noris krievu valodā, mācību līdzekļu latviešu valodā nav.

Tā rezultātā Latvijas PSR IeM orgānos strādā ļoti maz latviešu, kas apgrūtina IeM un milicijas orgāniem izvirzīto uzdevumu izpildi.

Lai nodrošinātu Latvijas PSR IeM un milicijas orgānus ar operatīvajiem un vadošajiem darbiniekiem no vietējo pamatiedzīvotāju vidus, Rīgā tiek izveidotas divas skolas:

IeM Rīgas operatīvo [darbinieku] skola 150 kursantiem, ar viengadīgu apmācības laiku un

Rīgas milicijas skola 250 kursantiem, ar viengadīgu apmācības laiku, un šīs skolas pārkvalificēšanas kursi 50 cilvēkiem, ar sešu mēnešu apmācības laiku.

Skolas jānokomplektē ar latviešu tautības jauniešiem no komunistu un komjauniešu vidus, turklāt: IeM operatīvo darbinieku skola - 110 cilvēki ar pabeigtu vidējo izglītību (10 klases, tehnikums) un 40 cilvēki ar pabeigtu augstāko izglītību; milicijas operatīvā sastāva skola - 200 cilvēki ar septiņu klašu izglītību un 50 cilvēki ar pabeigtu vidējo izglītību (10 klases, tehnikums).

Skolā par kursantiem var tikt ieskaitītas personas, kuras tam derīgas pēc viņu lietišķajām un politiskajām īpašībām, kā arī pēc to veselības stāvokļa derīgas dienestam IeM un milicijas orgānos.

Apmācība skolās notiks latviešu valodā. Nodarbību sākums - 1953. gada 1. septembris.

Biedrs Berija mums ierosina griezties Latvijas KP CK ar priekšlikumu par audzēkņu uzņemšanu IeM un milicijas skolās caur partijas un komjaunatnes organizācijām.

Ņemot vērā gaidāmās lielās grūtības skolu prasībām atbilstošu kandidātu izraudzīšanā, kā arī mācību darba organizēšanā latviešu valodā, lūdzam Latvijas PSR Iekšlietu ministrijai sniegt nepieciešamo palīdzību.

Vēlams, lai Latvijas KP CK birojs pieņemtu speciālu lēmumu, ar kuru uzdotu vietējiem partijas un komjaunatnes orgāniem veikt kandidatūru atlasi nosūtīšanai uz skolām, izveidojot tam speciālas atlases komisijas.

Bez tam lūdzam pieņemt lēmumu par b. Āža nosūtīšanu uz IeM operatīvo [darbinieku] skolu skolas mācību daļas priekšnieka vietnieka darbā un b. Feldmani tādā pašā amatā uz milicijas skolu, pašlaik [viņi] strādā Tieslietu ministrijas L[abošanas] d[arbu] k[oloniju] d[aļā]. Abi šie biedri ir bijušie IeM darbinieki.

Tāpat lūdzam izlemt jautājumu par 10 latviešu no republikānisko partijas skolu šogad pabeigušo vidus un 10 komunistu - latviešu no Latvijas Valsts universitātes un Juridiskā institūta nosūtīšanu pasniedzēja darbam IeM skolās.

Vienlaikus lūdzu atbalstīt mūsu lūgumu attiecīgajām militārajām instancēm dot iespēju pieņemt milicijas skolā personas iesaukšanas vecumā.

Pavēlē paredzēta IeM operatīvo [darbinieku] skolas izvietošana pašlaik pastāvošās milicijas skolas telpās Allažu ielā 4.

Ņemot vērā, ka 150 kursantu izvietošanai un normālai mācību procesa organizēšanai norādītā ēka ir par mazu, lūdzam dot norādījumu Latvijas PSR Ministru Padomei un Rīgas pilsētas izpildkomitejai par ēkas, kuru pašlaik aizņem Rīgas pilsētas 5. milicijas nodaļa, nodošanu IeM operatīvo darbinieku skolai un par citu telpu ierādīšanu norādītajai milicijas nodaļai tās apkalpošanā esošajā rajonā.

Latv. PSR iekšlietu ministrs

Zujāns

______________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.43, 203.-206.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 16.apr., 99.l., 44.-46.lp.

Ievietots: 28.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV