SS-Obergrupenfīrera Hansela paziņojums Latviešu leģiona ģenerālinspektoram par komisijas nodibināšanu uz Štuthofas koncentrācijas nosūtīto Kureļa grupas locekļu lietu atkārtotai pārbaudei.

____________________________________________________________________________

Inspekcijas tiesnesis
inspekcijas apgabalā D.
I-a 110 Tgb. Nr.71/44 geh.

Dancigā, 26.nov. 1944.g.
Rennerstiftsgasse
11 Tāļrunis 24319
Slepeni!

Attiecas uz: Koncentrācijas nometnē Stutthof'ā atrodošos apcietināto latviešu pārbaudi.

Pamats: SS-Obersturmbannführer'a Hansel'a mutisks izklāsts SS-Gruppenführer'am Bangerskim 24.nov. l944.g.

Latviešu leģiona ģenerālinspektoram,
SS-Gruppenführer'am Bangerskim,
Dancigā,
Troyal
barakās.

Augstakais SS un policijas vadītājs Weichsel'ē, SS-Gruppenführer's Katzmann's, pieņēmis manu priekšlikumu dibināt komisiju, sastāvošu no diviem latvju SS virsniekiem un diviem SS tiesnešiem no XVI SS un policijas tiesas Rīgā, koncentrācijas nometnē Stutthof'ā jau atrodošos un tur vēl sagaidāmo apcietināto latvju pārbaudīšanai, kuŗus SS-Obergruppenführer's Jeckeln's uztvēris Ostland'ē un pārsūtījis uz Danzig'as Westpreussen'as apgabalu.

Tamdēļ, pamatojoties uz mutisko sarunu 24.novembrī 1944.gadā, lūdzu no Jums, Gruppenführer, apstiprinātos latvju SS virsniekus, SS-Standartenführer'u Palkavnieku un SS-Obersturmbannführer'u Gailīti pirmdien, 27.nov. 1944. gadā, komandēt uz koncentrācijas nometni Stutthof'u.

Izbraukšana 27.11.1944. pl.8,30 ar autobusu no Mattenbuden'es. Mattenbuden'e ir blakus iela no Langgarten. Autobuss iet tieši līdz koncentrācijas nometnei Stutthof. Piestātne saucas “Waldlager Stutthof”. Ar to pašu autobusu brauc no XVI SS un policijas tiesas Rīgā, šai pārbaudei nozīmētie SS tiesneši - SS-Untersturmführer’s Dr.Bastien’s un SS-Oberscharführer’s Dr.Lotz’s.

/Paraksts/

SS-Obersturmbannführer's

un inspekcijas tiesnesis

_____________________________________________________________________________

Avots: Bangerskis, R. Mana mūža atmiņas. 4.grāmata. Kopenhāgena: Imanta, 1960. 26.-27.lpp. 

Ievietots: 04.07.2001.

HISTORIA.LV