Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards izlēņo Dravas Albertam vienu arklu zemes pie Usmas ezera, bet otru Vārē (?), kurus agrāk bija valdījis zemgalis Tiģis.

[Rīgā, 1334.gada 2.janvārī.]
_____________________________________________________________________________

 

Visiem Kristus ticīgiem, līdz kuriem nonāks šis dokuments, Livonijas ordeņa mestrs brālis Monheimas Eberhards [novēl] mūžīgu pestīšanu tai kungā. Lai jums būtu zināms, ka ar mūsu cienījamo brāļu padomu esam izlēņojuši bez kunga tiesas maksāšanas un klaušu pildīšanas brīvā un mūžīgā valdījumā ar visiem to piederumiem vienu no diviem arkliem, kas atrodas Sardeniekos ap ezeru, ko sauc par Usmas ezeru, kurš abus šos arklus atdala un atšķir, un kurus kādreiz bija valdījis zemgalis Tiģis, proti, to arklu, kas atrodas tai ezera pusē, kura ir tuvāk Dravas ciemam; tāpat arī vienu no tiem diviem arkliem Vārē, kas atrodas pie senā lielceļa no Talsu pils uz Vicēžu ciemu, kurus līdzīgā kārtā bija valdījis tas pats Tiģis un kuri labi un droši atdalīti viens no otra ar iecirstiem krustiem, proti, to arklu, kas atrodas tuvāk minētajai pilij. Šī darījuma apliecinājumam dokumentam ir piekārts zīmogs. Tas noticis un dots Rīgā nākošajā dienā pēc jaungada 1334.gadā.
______________________________________________________________________________

Avots: Zeids, T. Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā. Grām.: Vēstures problēmas. 4.sējums. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1961. 6.-7.lpp.

Dokumenta teksts latīņu valodā

Ievietots: 16.08.2001.

HISTORIA.LV