Valsts kancelejas rīkojums par ārkārtējām pilnvarām Latvijas sūtnim Lielbritānijā Kārlim Zariņam.
________________________________________________________________

Slepens

Valsts kanceleja
1940.g. 18. maijā
No.48.
Rīga, Valdemāra ielā 3, 4.dz.

Ārlietu ministra kungam,

Valsts kanceleja paziņo, ka Ministru kabinets š.g. 17.maija sēdē nolēma:

1) gadījumā, ja kara apstākļu dēļ vairs nebūtu iespējams sazināties ar Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstāvībām Vakareiropā, piešķirt ārkārtējās pilnvaras Latvijas sūtnim Londonā Kārlim Zariņam.

2) Pilnvaru spēkā stāšanās momentu nosaka ārlietu ministrs, dodot attiecīgo rīkojumu sūtnim Londonā, kurā norāda, kādas pārstāvības pakļautas ārkārtējām pilnvarām.

3) Ja tehnisku apstākļu dēļ ārlietu ministram nav iespējams savu rīkojumu paziņot sūtnim Londonā, tad pēdējam piešķirtās ārkārtējās pilnvaras stājas spēkā automātiski. Sūtnis Londonā par to pārliecinās ar attiecīgu telegrāfisku pieprasījumu ārlietu ministram un, nesaņemot atbildi divdesmit četru stundu laikā, rīkojas uz ārkārtējo pilnvaru pamata līdz tam brīdim, kad atkal nodibinās sakari ar ārlietu ministru.

4) Sūtnim Londonā Kārlim Zariņam piešķirtās ārkārtējās pilnvaras attiecas uz visām Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstāvībām, izņemot sekojošās valstīs: Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā un Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā.

5) Ja sūtnis Kārlis Zariņš, viņa ārkārtējām pilnvarām spēkā esot, nomirtu vai zaudētu rīcības brīvību, ar šo lēmumu piešķirtās ārkārtējās pilnvaras pāriet uz Latvijas sūtni Amerikas Savienotās Valstīs Alfredu Bīlmani.

6) Ārkārtējās pilnvaras dod tiesību:

a) aizstāvēt pēc labākās apziņas Latvijas intereses visās valstīs, izņemot Igauniju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju, Vāciju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību;

b) dot šai nolūkā saistošus rīkojumus visām Latvijas pārstāvībām, izņemot augšā minētās valstis;

c) rīkoties ar visiem valsts līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu, kas ir minēto pārstāvību rīcībā;

d) pagaidām atstādināt no amata sūtņus, kā arī atcelt un pārcelt visus pārējos pārstāvību darbiniekus;

e) likvidēt pārstāvības, izņemot sūtniecību Amerikas Savienotās Valstīs;

f) nozīmēt delegātus apspriedēm un konferencēm;

g) ārkārtējos apstākļos, kas kavētu šo pilnvaru izlietošanu, nodot tās sūtnim Alfredam Bīlmanim.

 

(paraksts) R.Bulsons
(R.Bulsons)
Valsts kancelejas direktora v.i.

 

(paraksts) B.Roze
(B. Roze)
Nodaļas vadītāja v.

 

Noraksta pareizību apliecinu: (paraksts)
(T.Anševics)
Administratīvā departamenta direktors

__________________________________________________________________

Avots: Zunda, A. Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1930-1940. Realitāte un ilūzijas. Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 1998., 267 lpp>249.-250.lpp.

Publicēts arī:

- Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.113, 278.-280.lpp.

- Valters, M. 15.maija apvērsums un ārkārtējās pilnvaras ar pilnvaru tekstu. Stokholma, 1951., 46.-48.lpp.

Ievietots: 17.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV