Drošības policijas un SD Latvijā Latviešu politiskās nodaļas Latviešu kartotēkas darbinieku memorands Vācu-latviešu attiecības.

[1945.gada janvāris, Kurzeme]
_______________________________________________________________

VĀCU-LATVIEŠU ATTIECĪBAS

PRIEKŠVĀRDS

Vācu-latviešu attiecības latviešu tautai ir viena no aktuālākām problēmām. Sekojošā apcerējumā šī problēma aplūkota divi daļās. Pirmā daļa ietver laiku no neatkarīgās Latvijas līdz 1943.gadam, otrā daļa no 1943.gada janvāra līdz 1945.gadam. Pirmā daļa sastādīta 1942.gadā pēc vairāku mēnešu vāktu uzskatu, izteicienu un faktu materiāla. Otrā daļa uzrakstīta kā turpinājums pirmajai, bet tā nebalstās uz tik plaši vākta materiālu krājuma. Katras daļas uzbūve un skarto jautājumu apskatījums ir savdabīgi un atšķirīgi.

Apcerējums nepretendē uz izsmeļoša, pilnībā izveidota, ar kādu pārnacionālu objektīvu skatījumu uzrakstīta darba apzīmējumu. “Vācu-latviešu attiecības” izteic izplatītāko latviešu tautas uzskatu šajā jautājumā.

Kurzemē, 1945.g. janvārī

Pirmā daļa

Otrā daļa

____________________________________________________________________

Avots: Vācu-latviešu attiecības. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1990., Nr.4(513), 115.-130.lpp.; Nr.5(514), 126.-135.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Centrālais arhīvs, 40.f., 5.apr., lieta “Mežakaķi”, 1.sēj., 1.-23.lp., 51.-64.lp.

Publicēts arī: Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos: Vācu okupācijas laika dokumenti 1941-1945. Sast. Samsons, V. Rīga: Zinātne, 1990. 199 lpp.>70.-89.lpp.; 164.-178.lpp.

Komentārs

Publicētais dokuments ir viens no materiāliem, kas veido tā saukto “Mežakaķu” arhīvu, kas nonāca PSRS VDK rokās pēc nacionālo partizānu vienību iznīcināšanas, kuras bija radušās no “SS Jagdferband Lettland” (saukti arī par Widkatze - mežakaķiem) formējumiem. Dokumentu sastāda divas daļas, kas tapušas dažādos laika periodos. Pirmā daļa sarakstīta 1943.gada janvārī. Tās autori ir Vācu Drošības policijas un SD Latvijā Latviešu politiskās nodaļas tā sauktās Latviešu kartotēkas darbinieki, kuri 1943.gada vasarā tika arestēti. Pēc atbrīvošanas viņi tika piekomandēti Kuldīgā dislocētajam “SS Jagdferband Lettland” štābam. Šeit arī 1945.gada janvārī tapusi dokumenta otrā daļa. [Samsons, V. Dokuments par vācu-latviešu attiecībām. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1990., Nr.4(513), 128.-130.lpp.]

Ievietots: 01.03.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV