Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu.

[1918. gada 29. decembrī, Rīgā]
_____________________________________________________________

Klāt:

Ministru prezidents K. Ulmanis
Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Spr. Paegle
Iekšlietu ministrs Dr. M. Valters
Finansu ministrs K. Puriņš
Tieslietu ministra biedrs E. Strautnieks
Darbu un satiksmes ministrs T. Hermanovskis
Apsardzības ministrs J. Zālītis
Apsardzības ministra biedrs R. Dambītis,

bez tam sēdē ņem dalību Apsardzības ministrijas priekšstāvji Grīnbergs un Ruškevičs

Protokolē -

Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

[..] 2) Plaši pārrunā apsardzības jautājumu. Ministru prezidents uzsver, ka ir nepieciešami radīt latviešu armiju, kurai jāiet uz fronti cīņā ar lieliniekiem, kaut arī nedaudzā skaitā. Šai latviešu armijai būtu jāuzņemas aizstāvēt daļu no lielinieku frontes. Lai dabūtu karaspēku, jāiesauc Rīgas iedzīvotāji zināmā. vecumā, vispirms uz apmācīšanos; pēc tam no šiem apmācītiem ļaudīm radāma armija. Jāiesauc visas tautības, izņemot vāciešus, kuri jau iesaukti. Tas viss jādara steidzami.

Pēc plašām debatēm vienojas tūlīt gādāt par to, lai vismaz viena rota tiktu apģērbta un sagatavota izsūtīšanai uz fronti. Jāvāc drēbes, silta veļa un jāgādā par plašu propagandu.

Tālāk vienojas rekvizēt zābakus, ādas, šineļus, cepures, veļas drānas u. c.

3) Apsardzības ministrs iepazīstina ar disciplinārnoteikumu projektu priekš Latvijas karaspēka; ar dažiem pārgrozījumiem projektu pieņem.

Ministru prezidents

 

Kancelejas pārvaldnieks

______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.45, 108.-109.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1307.f., 1.apr., 277.l., 37.lp. Apstiprināts noraksts.

Ievietots: 08.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV