Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par banku un lielo uzņēmumu nacionalizāciju.

[1940.gada 22.jūlijā]
_________________________________________________________________

 

Latvijas buržuāziskajā republikā tāpat kā visās citās kapitālistiskajās zemēs lielie rūpniecības uzņēmumi un visa banku sistēma bija līdzeklis darba tautas izsūkšanai, ļaujot niecīgai baņķieru un fabrikantu grupiņai viegli iedzīvoties uz strādnieku, zemnieku, amatnieku un darba inteliģences rēķina. Tautas līdzekļi aizgāja bagātnieku, fabrikantu un citu spekulantu kabatās, padarot tos bagātus uz citu cilvēku darba rēķina; tas izsauca bezdarbu, masu nabadzību, smagi satricinot visu tautas saimniecību, atņemot darbaļaudīm ticību savai nākotnei, radot neziņu par rītdienu.

Saeimas vēlēšanu laikā 14. un 15.jūlijā visa Latvijas darba tauta vienprātīgi prasīja šādam stāvoklim darīt galu.

Latvijas republikas Saeima, visā pilnībā atbildot uz šo taisnīgo tautas prasību, nolemj pasludināt lielo tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un banku nacionalizāciju visā Latvijas teritorijā. Sākot ar šo brīdi, visus lielos tirdzniecības, rūpniecības un transporta uzņēmumus, kā arī bankas ar viņu vērtībām Saeima pasludina par visas tautas mantu, t.i., valsts īpašumu. Ar šo vēsturisko likumdošanas aktu paveras jauna lapaspuse Latvijas tautas vēsturē un tautas saimniecībā, tiek radīti apstākļi tautas labklājības un laimes varenai un straujai plaukšanai.

Tautas saeima ir pārliecināta, ka šis lēmums pilnīgi atbilst tautas un valsts interesēm.

Tautas saeima uzdod valdībai nekavējoties sastādīt un apstiprināt nacionalizējamo uzņēmumu un iestāžu sarakstu.

__________________________________________________________________

Avots: Padomju varas atjaunošana Latvijā un Latvijas PSRS iestāšanās PSRS sastāvā: Dokumenti un materiāli. Rīga: Zinātne, 1987. 207 lpp.>Nr.117, 184.-185.lpp.

Ievietots: 12.08.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV