Sevišķās kara tiesas pie Latviešu leģiona ģenerālinspektora priekšsēdētāja pulkveža Palkavnieka ziņojums ģenerālim Rūdolfam Bangerskim par Kureļa grupas dalībnieku, kuri nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni, lietu atkārtotās pārbaudes rezultātiem.
___________________________________________________________________________

Rīgā, 1.decembrī 1944.gadā

Kriegssondergericht
beim Generalinspekteur
der Lett. SS Freiw. Legion

Nr……………….

Sevišķā kaŗa tiesa
pie Latv. SS brīvpr. leģ.
Ģenerālinspektora

Ģenerālinspektoram

Ziņojums

Laikā no 27.-30. novembrim š.g. Stuthofas nometnē no manis, pulkv. Gailīša, un diviem XVI SS un policijas tiesnešiem tika pārbaudīti 365 latvieši, kuŗi tikuši apcietināti, nogādāti šeit, Vācijā, un ievietoti minētā nometnē sakarā ar tā saucamās ģen. Kureļa grupas likvidēšanu. Sastāvs - no Leģiona vienībām, vācu daļām, būvbataljoniem un policijas Kureļa grupai pievienojušies kaŗavīri. Iepriekš pārbaudes komisija vienojās attieksmē uz apcietināto iedalīšanu katēgorijās, pie kam tika pieņemts, ka 1.katēgorijā iedalāmi derīgie dienestam Leģionā, 2.kat. - derīgie darbam darba bataljonos, un 3.kat. - derīgie darbam darba nometnēs. Katrs no apcietinātiem tika atsevišķi iztaujāts un pārbaudīti eventuāli pie viņa esošie dokumenti.

No minētā skaita, t. i. 365, komisija atzina par derīgiem Leģionā 244, par derīgiem darba bataljonos 87 (tanī skaitā arī ārrindniekus) un 34 par derīgiem darba nometnēs - komūnistus, polītiski neuzticamos, dezertieŗus no sevišķu uzdevumu bataljona.

Par sadalīto izvietošanu tiks nekavējoties dots rīkojums no SS un pol. tiesas IV.

(paraksts)
priekšsēdētājs
pulkvedis Palkavnieks

 __________________________________________________________________________

Avots: Bangerskis, R. Mana mūža atmiņas. 4.grāmata. Kopenhāgena: Imanta, 1960. 27.-28.lpp. 

Ievietots: 04.07.2001.

HISTORIA.LV