Kurzemes bīskaps Burhards, prāvests Bērtulis un domkapituls izdod lēnī Helmedes Indriķim, Bernardam sauktam Gangam, Konradam sauktam Meijem, Teodoriham sauktam Šperlingam, viņa radiniekam no mātes puses Teodoriham un Ringstides Frīdriham Sakas un Dzintares pilis

[Kuldīgā, 1305.gada 18.februārī]
______________________________________________________________________________

 

Visiem Kristus ticīgiem, līdz kuriem nonāks šis dokuments, brālis Burhards, no dieva žēlastības Kurzemes baznīcas bīskaps, brālis Bertolds, prāvests un tās pašas baznīcas viss domkapituls [novēl] pestīšanu īstajā pestītājā. Darījumus, ko pasaule kārto, bieži vien izdzēš laika gaita, [tādēļ] vārdi jānodrošina ar dokumentu stipro raksturu. Lai ir zināms tagadējo un nākošo laiku paaudzēm, ka mēs ar vienprātīgu piekrišanu pēc Livonijas ordeņa mestra, landmaršala, Rīgas komtura brāļa Hoijera, Kuldīgas komtura brāļa Rūdolfa, minētā mestra kapelāna brāļa Vernera, Kuldīgas fogta brāļa Reinfrīda un citu cienījamu brāļu lūguma godājamiem vīriem Helmedes Indriķim, Bernardam sauktam. Gangam, Konradam sauktam Meijem, Teodoriham sauktam Šperlingam un viņa radiniekam Teodoriham, kā arī Ringstides Frīdriham esam izlēņojuši viņiem pašiem un viņu likumīgiem mantiniekiem pēc lēņa tiesībām mūžīgā valdījumā Sakas pili ar visiem tās piederumiem, tāpat ari Dzintares pili ar visiem tās piederumiem, izņemot Prūseniekus un Kārklus ar piederumiem, un to, kas pieder mūsu baznīcai Adzē, ar šādu pievienotu noteikumu, ka iepriekš minētie četru gadu laikā no šī dokumenta izdošanas personīgi apmetīsies iepriekš minētajās vietās, pretējā gadījumā šo dāvinājumu izsludināsim par pilnīgi nebijušu un nenotikušu. Šī darījuma apliecinājumam esam apstiprinājuši šo dokumentu ar mūsu zīmogiem. Dots Kuldīgā 1305.gadā, ceturtdienā pēc septuāgēzimas. Tomēr neskarot agrāk aplēņoto tiesības šais vietās.
______________________________________________________________________________

Avots: Zeids, T. Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā. Grām.: Vēstures problēmas. 4.sējums. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1961. 7.-8.lpp.

Dokumenta teksts latīņu valodā

Ievietots: 16.08.2001.

HISTORIA.LV