Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 1.specdaļas izziņa par no Latvijas izsūtītajām personām un viņu atbrīvošanas lūgumu izskatīšanas gaitu.

[1954.gada 20.decembrī]
__________________________________________________________________

1. 1941.g. izsūtītas sociāli bīstamo elementu ģimenes - 5521.

2. 1949.g. izsūtītas notiesāto nacionālistu ģimenes - 4254.

3. 1949.g. izsūtītas kulaku ģimenes - 9250.

4. 1945.g. izsūtītas vācu tautības personas - 384 ģimenes.

5. No 1949. līdz 1952.gadam papildus izsūtīts 250 cilvēku.

6. Kopumā no 1941. līdz 1952.gadam izsūtīti 58 794 cilvēki.

Kopumā 1954.gada 21.I no specnometinājuma bija atbrīvotas 150 ģimenes, kopskaitā 269 cilvēki.

Laikā no 1954.gada 21.I līdz 20.XII, t.i., no iesnieguma izskatīšanas sākuma Latvijas PSR IeM 1.specdaļā:

1. No specnometinātajiem un viņu radiniekiem saņemti 9152 iesniegumi. No tiem: izskatīti - 8487.

Izskatīšanā atrodas - 665.

2. Lūgums noraidīts saskaņā ar Latvijas PSR IeM slēdzieniem - 7310 iesnieg.

3. Lūgums apmierināts saskaņā ar Latvijas PSR IeM slēdzieniem - 1177 iesnieg. par 1885 cilvēkiem.

No tiem: Latvijas PSR Ministru Padome apmierinājusi lūgumus 694 iesniegumos par 1162 cilvēkiem.

PSRS IeM 4.specdaļa apmierinājusi lūgumus 212 iesnieg. par 280 cilvēkiem.

4. Latvijas PSR Ministru Padomē galīgai izlemšanai atrodas 62 iesnieg. par 105 cilvēkiem.

PSRS IeM 4.specdaļā 209 iesn. par 338 cilvēkiem.

Vidēji dienā no specnometinātajiem un viņu radiniekiem tiek saņemti 40 iesniegumi. Visi saņemtie iesniegumi tiek reģistrēti žurnālā, kam seko uzskaites kartīšu sastādīšana par tiem. Pēc tam iesniegumi tiek nodoti kartotēkai un arhīvam specnometināto uzskaites lietu atrašanai. Pēc uzskaites lietu saņemšanas no arhīva tās kopā ar iesniegumiem tiek nodotas 1.specdaļas 2.nodaļas darbinieku izskatīšanai. Ja iesniegumu un lietu izskatīšanas procesā gadās neskaidrības, lietas un iesniegumi tiek nosūtīti rajonu milicijas nodaļām pārbaudes veikšanai vietējos padomju orgānos un liecinieku nopratināšanai. Bez tam tiek veikta pārbaude Latvijas PSR IeM Valsts arhīvā un citos orgānos.

Saņemts liels skaits iesniegumu no specnometināto bērniem, kuros nav norādīti viņu vecāki vai radinieki, ar kuriem kopā tie bija izsūtīti. Uz šādu iesniegumu pamata tiek izdarīta pieprasījumu iesniegšana pārbaudes veikšanai IeM orgānos pēc to specnometinājuma vietas, jo bez izsūtīto ģimeņu galvas norādīšanas iesniegumos atrast arhīvā uzskaites lietu nav iespējams.

Tādā kārtā iesniegumu un lietu, kuras prasa papildu pārbaudi, izskatīšanas termiņi pamatā ieilgst līdz pat 2 un vairāk mēnešiem.

Iesniegumu un uzskaites lietu, kurās papildu pārbaude nav nepieciešama, izskatīšana tiek veikta 10-25 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

1954.gada 20.XII neizskatīti ir 665 specnometināto iesniegumi.

No tiem: 1954.gada maijā saņemti - 6, jūnijā - 7, jūlijā - 25, augustā - 33, septembrī - 27, oktobrī - 60, novembrī - 138, decembrī - 369.

No neizskatīto iesniegumu kopējā skaita 137 atrodas papildu pārbaudē Latvijas PSR IeM milicijas rajonu nodaļās un pēc specnometinājuma vietas, pārējie iesniegumi atrodas izskatīšanā pie 2.nodaļas darbiniekiem.

Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas procesā izsūtītās ģimenes vai atsevišķas personas no specnometinājuma tiek atbrīvotas sekojošo motīvu dēļ:

a) kļūdaini izsūtītas ģimenes,

b) kļūdaini izsūtītas atsevišķas personas, kuras nepareizi ieskaitītas izsūtāmo ģimenēs,

c) 1941.-1945.g. Tēvijas kara dalībnieku ģimenes,

d) ar soda termiņu līdz 5 gadiem brīvības atņemšanas notiesāto un amnestēto nacionālistu ģimeņu locekļi,

e) vientuļas vecāka gadagājuma personas un darbspējas zaudējušie slimības dēļ, kā arī invalīdu namos atrodošās personas. (Šīs personas tiek atbrīvotas, nododot tās radinieku aizbildnībā).

Par katru no specnometinājuma atbrīvojamo ģimeni vai atsevišķu personu tiek sastādīts slēdziens ar tam sekojošu iekšlietu ministra apstiprinājumu, bet par nacionālistu un sociāli bīstamo elementu izsūtītajiem ģimeņu locekļiem - arī Latvijas PSR prokurora sankcija.

Slēdzieni par bijušo kulaku ģimeņu locekļu atbrīvošanu no specnometinājuma tiek nosūtīti galīgai izlemšanai Latvijas PSR Ministru Padomei, bet par nacionālistu un sociāli bīstamo elementu ģimeņu locekļiem slēdzieni kopā ar iesniegumiem un arhīva uzskaites un izmeklēšanas lietām tiek nosūtīti galīgai izlemšanai PSRS IeM 4.specdaļai.

Pēc galīgās izlemšanas tās rezultāti tiek paziņoti iesniedzējiem ar IeM teritoriālo orgānu un Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas pieņemšanas istabas starpniecību. Specnometināto iesniegumu un arhīvu lietu izskatīšanas procesā, lai tos noņemtu no specnometinājuma uzskaites, gadās sarežģīti jautājumi, kurus grūti pareizi atrisināt, tā, piemēram:

1. Izsūtīta kulaka ģimene, pats ģimenes galva nav izsūtīts tādēļ, ka atradies prombūtnē, un dzīvo Latvijas PSR, strādādams sabiedriski derīgu darbu, bet viņa ģimene atrodas specnometinājumā, vai arī puse ģimenes dzīvo Latv. PSR kopā ar ģimenes galvu, bet otra puse ģimenes atrodas specnometinājumā.

2. Izsūtītais kulaks 1941.-1945.gada Tēvijas kara laikā sniedza palīdzību partizāniem un uzturēja ar viņiem sakarus.

3. Nacionālists-bandīts legalizējies un dzīvo Latvijas PSR, bet ģimene, kura viņa dēļ izsūtīta, atrodas specnometinājumā.

4. 1945.gadā notiesāta nacionālista sieva 1946.gadā no viņa šķīrās un apprecējās ar citu, bet 1949.gadā viņa izsūtīta specnometinājumā pirmā vīra dēļ.

5. 1941.gada operācijas laikā izsūtīta ģimene, no kuras tēvs un māte mirusi, bet bērni - dēls un meita, kuri izsūtīti kopā ar viņiem, būdami nepilngadīgi, atrodas specnometinājumā.

6. Vīrs miris nometnē, bet viņa sieva, kura bija izsūtīta sava vīra dēļ, atrazdamās specnometinājumā, apprecējusies, un viņai ir cita ģimene.

7. Specnometinājumā atrodas vientuļas vecāka gadagājuma personas 60 un vairāk gadu vecumā, vai no viņām ir jāpieprasa ārstu ekspertīzes komisijas izziņas par darba nespēju, vai arī viņas var noņemt no specnometinājuma uzskaites bez tām.

Šeit norādītajos sarežģītajos jautājumos nepieciešams attiecīgs izskaidrojums.

Latv. PSR IeM 1.specdaļas priekšnieks
majors

Karpačs

Latv. PSR IeM 1.specdaļas 2.nodaļas priekšnieks
apakšpulkvedis

Borisovs

____________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.18, 96.-100.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 18.apr., 40.a l., 54.-57.lp.

Ievietots: 03.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV