SS Jagdverban pasākuma Mežakaķi izstrādātais Latviešu nacionālo nelegālistu organizācijas “Laima” uzbūve un darbība plāns.

[1945. gada marts[1]]
________________________________________________________

LATVIEŠU NACIONĀLO NELEGĀLISTU ORGANIZĀCIJA
“LAIMA”

Nelegālistu kustības pamatojums

Kad latvieši atrodas boļševisma varā, to lielākā daļa vienmēr noskaņota pret apspiedēju. Šis pretestības gars tomēr reāli nevar izpausties, kamēr tautai nav vajadzīgo zināšanu un trūkst attiecīgas organizācijas. Minētos trūkumus var novērst nelegālisti, kuru darbība organizēta un vadība centralizēta.

Nelegālisti ir iekšējs ienaidnieks, kas dažkārt var būt bīstamāks par ārējo ienaidnieku.

Kādēļ vārds “Laima”?

Vārds “Laima” sakņojas latviešu mitoloģijā un apzīmē pozitīvu dievību. Bez tam šis vārds ir īss, daiļskanīgs un latviešu uztverē izteic kaut ko latviski nacionālu.

Nelegālistu nozīmīgums

Latviešu tautas pretestības gars boļševismam pašreizējos apstākļos ir pamats šai nelegālisma kustībai. Latvietis ir ziemeļnieks, kas ātri neiedegas aktīvai pretestībai, bet sākumā mēģina savu naidu neizteikt darbos. Šī gausuma dēļ nelegālisms ir labākais cīņas uzsākšanas veids, kas piemērots uzmanīgajam pārdomātājam latvietim. Teorētiski nelegālisma kustība iekļauj pretboļševisma cīņā visus, kas vien nav pārliecināti boļševiki. Arī pēdējos nelegālistu propaganda un lietu norise dažkārt var pārvērst, ja viņos ir palikusi kaut dzirksts no nacionālā latviskuma.

No nelegālisma izaugs mērķtiecīga un sistemātiska sabotāža, partizānu darbība un grupas, atentāti, līdz nelegālisms sasniegs savu augstāko mērķi - apvērsumu.

Nelegālisms paver arī plašas iespējas iesaistīt pretboļševisma cīņā latviešu sievietes un jaunatni, tā palielinot cīņas dalībnieku skaitu, kas pie aktīvas, reālas, bet neorganizētas pretestības paliek neizmantota.

Ja nelegālistu organizācija “Laima” izpaliktu, tad relatīvi lieli spēki paliktu neizmantoti tikai tādēļ, ka tiem nebūtu dota iespēja izteikties. Bez tam Padomju Latvijā, Padomju Savienībā vai citur, kur vien boļševisma varā atrastos lielāks vai mazāks latviešu skaits, nenoliedzami izaugtu (un pastāv jau tagad) pretboļševistiski noskaņotas nacionālu latviešu nelegālistu grupas, kas no centrālās vadības patstāvīgi savrup darbodamās nekad pretboļševisma cīņā nespētu dot tos sasniegumus, kādus tās pašas grupas uzrādītu pie saskaņotas darbības zem centrālas vadības.

“LAIMAS” UZBŪVE UN DARBĪBA

1. Centrāle

Centrāle organizē nelegālistus un vada visu “Laimas” darbību. Centrālē ir nelegālistu kartotēka. Centrāle dod rīkojumus, izstrādā instrukcijas un rada uzdevumus dažādu pakāpju nelegālistiem. Centrāle organizē sakarus nelegālistu un partizānu starpā. Centrāles uzdevumos ietilpst nelegālistu apgādes un speciālās apmācības nokārtošana. Centrāle izdod vajadzības gadījumā nelegālistu apmācības iespieddarbus. Centrāle sniedz nelegālistiem nepieciešamo informāciju un izved starp nelegālistiem un ar viņu palīdzību savu propagandu. Šim nolūkam centrāle var radīt propagandas daļu, kas saņem un apstrādā attiecīgus informācijas materiālus, izdod nelegālu avīzi, skrejlapas u.tml.

Centrāles personāls skaitā iespējami mazs - 5 personas (no tām 2 radiotelegrāfisti) - samērā ilgi spēs bez štatu palielināšanas veikt visus centrāles uzdevumus. Centrāle strādā visciešākā kontaktā ar Latviešu nacionālo partizānu vadību un Latviešu informācijas dienestu.

2. Padotība

Centrāles vadītājs savā darbībā patstāvīgs. Par savu darbību viņš ziņo un nes atbildību savai augstākajai vadībai - vācu militārajam štābam (Stubaf. Peeham). Šim štābam tad arī tieši padota latviešu nelegālistu organizācijas “Laima” centrāle.

3. Sadarbība un sakari

“Laimai” pastāv visciešākais kontakts ar organizācijām un kustībām, kas ved pretboļševisma cīņu:

a) Latviešu informācijas dienestam “Laimas” centrāle nodod visus savus savāktos informācijas materiālus, iepriekš tos izlietojot pašas “Laimas” uzdevumu sekmīgai veikšanai. “Laimai” pieejami visi informācijas dienesta materiāli. “Laimas” vajadzībām latviešu informācijas dienests izgatavo dažādus speciālus pārskatus, ziņu kopojumus, izvilkumus u. tml.

b) Ar SS - Jagdverband Ost vadību “Laimas” centrāle sadarbojas tādējādi, ka abu šo organizāciju locekļi balsta viens otru ar saskaņotu rīcību, morālu un reālu palīdzību un visciešākiem savstarpējiem sakariem pretboļševisma cīņā; tāpat abu organizāciju vadības arī savā starpā ievēro šos sadarbības noteikumus.

c) Pie latviešu partizānu grupām, kas stāv ārpus SS - Jagdverband Ost, “Laima” cenšas panākt savu iespaidu. Kopā ar SS - J[agd] V[erband] vadību “Laima” veic šādu grupu pievienošanu partizānu cīņai Padomju Savienības varas visos apgabalos.

d) “Laima” cenšas pakļaut savai darbībai nelegālistus un nelegālistu grupas, kas ved savrupēju pretboļševisma cīņu boļševisma varas apgabalos, iesaistot viņus savā nelegālistu tīklā.

“Laima” uzņem sakarus ar visām organizācijām, iestādēm un nozīmīgām personām boļševiku varas apgabalos; ārpus šiem apgabaliem sakaru nodibināšana vajadzīga par tik, par cik tie izmantojami “Laimas” mērķu sasniegšanā.

Boļševiku varas apgabalos “Laima” iespiežas vienmēr un visur. “Laimas” cilvēki nepaiet garām nevienai organizācijai, iestādei vai personai, atstājot tās ārpus “Laimas” interešu loka. Sakaru uzņemšanā un uzturēšanā robežu nav, tikai centrālei par visām lietām jābūt informētai.

Laimai pastāv sakari ar visām Latvijas valdībām (Rīgā, Kurzemē, ārzemēs) un to pārstāvjiem.

4. “Laimas” darbības apjoms attiecībā uz iedzīvotājiem

“Laima” ir latviešu nelegālistu organizācija, tāpēc “Laimas” darbība izpaužas visur tur, kur ir latvieši. Zināmos gadījumos “Laimā” var tikt iesaistīti arī cittautībnieki.

5. “Laimas” darbības teritorija

Principā “Laimas” darbība izpaužas teritorijā, kas pakļauta boļševiku varai. Uzdevuma sekmīgai veikšanai tomēr nepieciešami skart arī teritorijas ārpus boļševisma varas sfēras. Galvenie darbības ģeogrāfiskie rajoni “Laimai” sekoši:

a) Kurzeme

Rēķinoties ar varbūtēju boļševiku okupāciju, ļoti izdevīgi veikt attiecīgos priekšdarbus, lai nodrošinātos ar labas nelegālistu organizācijas izveidošanu.

Kurzeme ar savu īpatno stāvokli ir vieta, kur “Laimas” darbībai visplašākā cilvēku izvēle. Sagatavojoties katram gadījumam, šo izdevību nedrīkstētu atstāt neizmantotu.

Bez tam Kurzeme ļoti noderīga cilvēku izvēles ziņā visā “Laimas” darbības apjomā, jo šeit ir labs cilvēku materiāls darbam ne vien pašā Kurzemē, bet arī Padomju Latvijā, boļševiku okupētajā Vācijas daļā, Zviedrijā starp latviešu bēgļiem un arī pašā Padomju Savienībā starp izsūtītajiem vai tur jau dzīvojošiem latviešiem. Bez tam Kurzemes iedzīvotāji pašreiz ļoti labi izmantojami, lai ar viņu palīdzību atrastu Vācijā starp latviešu bēgļiem “Laimas” darbībai vēlamas un nepieciešamas personas.

b) Vācija

No ienaidnieka okupētajos Vācijas apgabalos ļoti izdevīgi darboties latviešu nelegālistiem, kas varētu segties ar evakuēta vai darbā aizvesta cilvēka masku. Organizēšanas darbs būtu veicams pašā Vācijā starp cilvēkiem, kas pazīst Vācijas apstākļus un spēj tajos orientēties arī tad, ja tiem jādarbojas boļševiku okupācijas sfērā.

Vācijā starp latviešu bēgļiem ir “Laimas” centieniem un uzdevumiem atbilstošas personas, kuru neizmantošana būtu zaudējums.

c) Padomju Latvija

Padomju Latvijas teritorija ir “Laimas” galvenais darba lauks; vietējo apstākļu pazinējam vienmēr izdevīgāk izvest organizēšanos vai darbību nekā svešiniekam. Tāpēc latvieši šinī teritorijā varēs sagādāt boļševismam vissekmīgāko pretdarbību, jo tā ir zeme, par kuru konkrēti cīnās katrs latvietis.

d) Zviedrijā atrodas relatīvi vērā ņemams latviešu skaits, kuru sasaistīšana ar pārējiem latviešu cīnītājiem vēlama. No Zviedrijas dažos gadījumos viegli iespētu nokļūt Padomju Latvijā, kas interesē “Laimu”. Svarīga ir arī informācija, ko var gūt no Zviedrijā dzīvojošiem latviešiem un caur viņiem arī no citās valstīs dzīvojošiem latviešiem. Zviedrijas latviešos ar “Laimas” organizāciju iespējams izvest vēlamu propagandu.

e) Padomju Savienība

Uz Padomju Savienību izsūtīto vai jau ilgāku laiku dzīvojošo latviešu skaits diezgan liels. Šie latvieši ir labs cilvēku materiāls “Laimas” darbībai un uzdevumu veikšanai.

Latvieši, no dabas būdami individuālisti, tomēr ar organizatoriskām spējām, varētu uzrādīt ievērojamus panākumus, strādājot starp Padomju Savienības daudzajām tautām, izmantojot šo tautu savstarpējo konkurenci un nesaskaņas.

“L[aimas] I[nformācijas] d[aļas] darbības paskaidrojums vispārējās līnijās

I[nformācijas] d[aļas] darbība Kurzemē

Izsmeļoša informācija par vietējiem apstākļiem:

iedzīvotāju noskaņojums, parādības politiskā, militārā, saimnieciskā un kulturālā plāksnē, vācu-latviešu attiecības, latviešu politiskie centieni, nogrupējumi, organizācijas.

I[nformācijas] d[aļas] darbība Vācijā

Ziņas par bēgļu stāvokli, darba un apgādes apstākļiem, latviešu bēgļu politiskie centieni, vēlēšanās, cerības. Vācu-latviešu attiecības. Latviešu kulturālo prasību un to piepildījuma attiecības.

Vācijas boļševiku okupētajā teritorijā informācijas darbs balstās uz latviešu nelegālistiem.

I[nformācijas] d[aļas] darbība Zviedrijā

Izsmeļošas ziņas par latviešu stāvokli un dzīvi politiskā, saimnieciskā un kulturālā plāksnē. Zviedrijā un Vācijai karojošās valstīs operējošas latviešu vadības notēlojums.

Informācijas dienestu darbību Zviedrijā varētu veidot uz nelegālistu organizācijas pamatiem.

I[nformācijas] d[aļas] darbība Padomju Latvijā

I[nformācijas] d[aļas] darbību Padomju Latvijā pašreizējā stāvoklī izdevīgi balstīt uz latviešu partizānu grupām un nelegālistiem. Šajos abos pretboļševistiski un par Latviju cīnošos grupējumos var izveidot vajadzīgo ziņu dienestu tiklu.

Partizānu ziņu dienestu pēc zināmām instrukcijām pildīs “SS - Jagdverband Ost” organizācija.

Nelegāli visplašākā veidā vēl jāorganizē un organizācijā jāizveido ziņu dienests.

Padomju Latvijā I[nformācijas] d[aļa] veic savu tiešo šaurāko darbu, t.i., rada informācijas tīklu un savākšanas punktus, kā arī vada nelegālistu kustību.

Pastāvot patstāvīgai nelegālistu centrālei, I[nformācijas] d[aļa] tikai apstrādā no šīs centrāles saņemtos materiālus un nelegālistu centrālei paskaidro savas intereses un vēlamo informācijas materiālu.

“L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] darbs nelegālistu kustības izveidošanā un vadīšanā

1. Jārada latviešu nelegālistu centrāle ar darbības uzdevumiem Padomju Latvijas teritorijā.

2. Jāveido nelegālistu kustība.

a) lielākās grupās - veselas nelegālistu organizācijas,

b) mazākās grupās,

c) vieniniekos - patstāvīgi pretboļševistiski savrupdarbi cilvēkos.

3. Visas trīs nelegālistu grupas vajadzīgā plašumā jāiesaista dienestā ar ierobežotu vai neierobežotu uzdevumu.

4. Jāizkārto nelegālistu sadarbība ar partizāniem.

“L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] projekta paskaidrojums

1. Tieši projekta realizēšanai pašreizējie apstākļi vislabvēlīgākie, kur:

a) īpatnu stāvokli ieņem “SS - Jagdverband Ost” ar saviem plašiem uzdevumiem,

b) vēlēšanās atbalstīt nelegālisma kustību padomju Latvijā,

c) atzīstot par vēlamu plašas informācijas dienesta pastāvēšanu,

- kurš apgaismotu pilnībā latviešu tautu visās tās pašreizējās dzīves vietās ar norisēm visās dzīves nozarēs,

- dotu ziņas par ienaidnieku (Padomju Savienību),

- sniegtu ziņas par dažiem interesējošiem apstākļiem citās valstīs (Zviedrijā, Vācijā).

2. “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļa] nepieciešama kā visplašākais un pilnīgākais ziņu sniedzējs. “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] uzbūve un vadība garantē ziņu objektīvu latvisku skatījumu, kāds izslēgts, ziņu dienestu organizējot citādā veidā (tādu nedod arī vācieši un tie latvieši, kas kā gadījuma personas pilda informācijas dienestu dažādās vācu iestādēs, sniedzot ziņas par latviešu skārējiem jautājumiem).

3. “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] ziņas tiks izmantotas kā vajadzīgas vācu augstākai varai, militārai vadībai, SS un dažādām vācu iestādēm. Ziņas interesēs latviešu vadību, jo šādu ziņu savākšana kalpo tieši latviešu tautai, panāk latviešu tautu skārēju jautājumu uzrādīšanu pareizā apgaismojumā. Šādu izsmeļošu ziņu nodošana vācu varai ir latviešu vēlēšanās, paļaujoties uz Vācijas vadības labvēlību latviešu tautas interesēm.

4. Kā latvisks institūts “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļa] gūs sevišķu latviešu atsaucību kā Kurzemē, tā Vācijā, Padomju Latvijā un citur, kas ievērojami pavairos ziņu kvalitāti un kvantitāti.

5. Projektā uzstādītā “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] izveidošana panāks ievērojamu spēku iesaistīšanu vācu mobilizētajos spēkos, kuri citādi paliktu neizmantoti.

6. Informācijas dienestā un nelegālistu kustībā neierobežotas iespējas sieviešu izmantošanā, kuras citādi vistiešākai cīņai maz izmantotas (sev[išķi] Padomju Latvijā, boļševiku okupētajos Vācijas apgabalos). “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļai] atzīta nozīme latviešu interešu pareizai apgaismošanai, radīs latviešos morālisku pacēlumu, pozitīvi ietekmēs vācu-latviešu attiecības un latviešu cīņas stāju.

8. “L[aimas]” I[informācijas] d[daļa], izvēršot plašu darbību, ar saviem cilvēkiem sastādīs latviešu tautas izlases grupu, kura spēs veikt vēlamā virzienā arī iedarbīgu propagandu.

9. Nodrošinājums Vācijas vadībai, ka “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļa], kas saistīta ar plašu nelegālisma kustību, nevērsīsies pret Vācijas interesēm:

a) latviešu tautas pretboļševistiskā cīņa un pretboļševistiskais noskaņojums,

b) latviešu mentalitātes izprašana, jo pašreizējā pasaules notikumu jūklī latvieši ir uzticējušies vāciešiem,

c) vācu vadības uzticība un paļāvība “L[aimas”] I[nformācijas] d[aļas] vadītājām personām,

d) “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] darbinieku piederīgo lielākā daļa atrodas Vācijā,

e) vācu vadība saņems iesaistīto personu sarakstu,

f) “L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] vadībā un aparātā nodibināms novērotāja postenis, kuru ieņems vācu tautības uzticības persona.

Nelegālistu uzdevumi
(Plašākā skatījumā)

Nelegālistu vadītāju centrālei jāveic sīku nelegālistu instrukciju izstrādāšana visāda veida darbībai un iespējamā slepenā ceļā jāinstruē vēlamās personas.

Vispārējas pretboļševistiskās nelegālistu kustības organizēšana un veicināšana.

“L[aimas]” I[nformācijas] d[aļas] uzdevums vākt ziņas un tās nogādāt centrālei.

Sakari ar partizāniem un to atbalstīšana,

a) apgādes kārtošana,

b) informāciju sniedzot,

c) partizānu sakarnieku dienestu pildot, utt.

Ieroču apgāde un glabāšana.

Propagandas darbs, piem., vēlamā noskaņojuma uzturēšana latviešu nacionālos cīnītājos un kreisos elementos, tautā,

a) drukāts vārds,

b) dzīvais vārds,

c) aktīva personīga rīcība.

Apvērsuma un sabotēšanas izdevumu plānošana un izpildīšana. Bruņoto akciju izvešana speciālos gadījumos pret Padomju varu. Organizēta terora un pretestības izvešana boļševismam.

Čekas darbības traucēšana, piem.,

a) ar fizisko čekistu iznīcināšanu,

b) sniedzot aplamus denuncēšanas ziņojumus par sarkanajiem elementiem, utt.

Vieninieki var izveidot anonīmus sakarus ar pašu izvēlētām iedomātām nacionāli aktīvām personām un veikt savrupēji, patstāvīgi dažādu boļševiku interesēm kaitējošu darbību.
____________________________________________________________

Avots: Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>Nr.11, 52.-60.lpp.

Dokumenta ataršanās vieta: LVA, 1986.f., 1.apr., 1226.l., 4.sēj., 41.-51.lp. Neapstiprināts noraksts mašīnrakstā latviešu valodā.

[1] Datēts saskaņā ar datiem, kas sniegti Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā: Atmiņās un dokumentos no 1941. Līdz 1956. Gadam. Rīga: SOL VITA, 1997. 367 lpp.>17.lpp.

Ievietots: 09.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV