Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas apriņķa komitejas sekretāra A.Mucenieka ziņojums Centrālās komitejas sekretāram J.Kalnbērziņam par 1949.gada 25.marta deportāciju norisi Rīgas apriņķī.

[1949.gada 31.martā]
_____________________________________________________________

Kulaku un citu naidīgo elementu izsūtīšanas veikšanā Rīgas apriņķī piedalījās 2109 cilv. aktīvs, no tiem:

1) komunistu 629 cilv.,

2) komjauniešu 286 cilv.,

3) bezpartijisko 1194 cilv.

Bez tam palīdzības sniegšanai uz vietām no apriņķa centra tika nosūtīti 135 cilv., to skaitā: VK(b)P biedru un kandidātu - 112 cilv., komjauniešu - 10 cilv. un bezpartijisko - 13 cilv. no vadošo partijas un padomju darbinieku skaita.

Šim darbam piesaistītais aktīvs godīgi un pēc labākās sirdsapziņas izpildīja tam uzdoto darbu, aktīvi piedalījās izsūtāmo kulaku un citu naidīgo elementu savākšanā, kā arī palikušā īpašuma aprakstīšanā un nosargāšanā, tā, piemēram:

1) Skultes pagastā komjaunietis Zeļenkovs bez atpūtas divas diennaktis strādāja pie izsūtīto kulaku saimniecību īpašuma aprakstīšanas.

2) Allažu pagastā skolas direktore Kirle Marta, kuru operatīvā grupa bija piesaistījusi kā tulku, drosmīgi kā pirmā gāja iekšā mājās un visaktīvākajā veidā piedalījās operācijās.

3) Siguldas komjauniete Koņeva, kuru darbam bija piesaistījusi operatīvā grupa, saņēma piedāvājumu no izsūtāmās Menģeļu ģimenes paņemt kaut ko no apaviem viņas bērniem. Tādu priekšlikumu Koņeva uzņēma ar sašutumu un paziņoja: “Nepiedāvājiet man tādas pretīgas mantas.”

Neraugoties uz saskaņoto, precīzo darbu, ko veica viss apriņķa aktīvs, bija atsevišķi dezertēšanas gadījumi:

1) VK(b)P biedrs Dābols, kurš strādā Siguldas pagastā par MTS grāmatvedi, aizgāja no aktīva sapulces un izvairījās no piedalīšanās šajā darbā.

2) VK(b)P biedrs Turundajevs, kūdras fabrikas “Olaine” direktors, kategoriski atteicās piedalīties izsūtamo elementu savākšanas darbā.

Lielākā vairākuma apriņķa iedzīvotāju noskaņojums ir labs:

1) Skultes pagasta zemnieki pēc veiktās operācijas sarunā ar pagasta komitejas sekretāru paziņoja: “.. šo pasākumu vajadzēja veikt jau sen, jo kulaku elementi bremzēja kolhozu celtniecību mūsu pagastā.”

2) Krimuldas pagastā tikai vienā pašā Gaveņu ciema padomē no zemniekiem saņemts vairāk nekā 150 iesniegumu par viņu iestāšanos kolhozā.

3) 27.martā Siguldā noturētā mākslinieciskās pašdarbības skate norisēja organizēti, dalībnieku liela politiskā pacēluma apstākļos.

4) Krimuldas pagasta zemnieki, atbalstīdami valdības veikto kulaku un citu naidīgo elementu izsūtīšanas pasākumu, izsaka neizpratni, kādēļ nav izsūtīti visi kulaki, tā, piemēram: kāpēc atstāti kulaki - Amoliņa “Ziediņu” mājās, Mežgailis - “Putniņu” mājās, Vermulis - “Sīkuļu” mājās u.c., kuri pieskaitīti tautas ienaidniekiem un tiem atstāti pa 8 ha zemes.

Tomēr kādai daļai iedzīvotāju š.g. 25. un 26.martā bija nospiests noskaņojums:

1) Siguldas pilsētas izpildkomitejā ieradās pils. Daniels un vetārsts Pūce, kuri griezās ar jautājumu, vai viņi varot mierīgi gulēt un vai izvešanu vairāk nebūs.

2) Ķemeros tajās dienās pieaudzis pieprasījums pēc maizes un bijuši atsevišķi žūpošanas gadījumi restorānos, kuru dalībnieki, sarunājoties savā starpā, teikuši: “Mums tagad viss vienalga, ja jau sākusies latviešu izsūtīšana.”

3) Allažu pagastā īpašs uzbudinājums bija vērojams daļā skolotāju, kuri saiņoja savas mantas un gaidīja izsūtīšanu, viņu noskaņojums pārgāja arī uz skolēniem.

1949.g. 26.martā skolā Allažu pagastā tika noturēta sapulce un izskaidrota veiktā pasākuma nozīme, pēc tam noskaņojums mainījās.

Apriņķī, veicot izsūtāmo elementu savākšanu, tika atzīmēti sekojoši incidenti:

1) Mārupes pagastā, veicot izsūtāmā kulaka Eglīša aizturēšanu, tas pavērsa revolveri pret oper[atīvās] grupas dalībnieku - komjaunatnes apriņķa komitejas darbinieku Čapasu. Iejaucoties pārējiem operatīvās grupas dalībniekiem, revolveris tika izsists.

2) Skultes pagastā “Jaundidiņu” mājās īpašuma aprakstīšanas laikā to tuvumā parādījās 5 apbruņotu cilvēku grupa, kas atklāja uguni pa māju. Mājā esošais pagasta komsorgs Brugals Ilmārs atklāja atbildes uguni pret grupu, pēc kuras uzbrucēji paslēpās.

3) 26.martā plkst. 13.00 Allažu pagastā tika izlīmētas šāda satura lapiņas: “Mūžīga slava izsūtītajiem mocekļiem.” Personas, kuras bija izlīmējušas šīs lapiņas, tūdaļ pat tika atrastas, aizturētas un nodotas VDM orgāniem.

4) Ropažu pagasta nepilnās vidusskolas skolotāja Strazdiņa klasē sarīkoja atvadīšanos no skolnieka, kuru izsūtīja kopā ar ģimeni, kas izsauca līdzjūtību skolēnu vidū.

5) Ropažu pagastā skolas direktors Elknis, telefoniski saistījies ar pagasta izpildkomiteju, palūdza pie telefona priekšsēdētāju un viņai paziņoja: “Paldies tev, mūsu tautas nodevēja.”

Panisks noskaņojums izsūtāmo vidū netika novērots. Daži no viņiem izturējās izaicinoši:

1) Kulaks Bite Jānis, bijušais vācu armijas virsnieks (Skultes pagasts), paziņoja: “Nekas, laiki mainās, mēs vēl ar Černobrovu (pagasta [partijas] komitejas sekretārs) satiksimies un tad rēķinus nokārtosim.”

2) Kulaks Sloka no Siguldas pagasta visu klātbūtnē skaļi izkliedza: “Nekas, nebūs ilgi jāgaida, angļi drīz ieņems Latviju.”

3) Siguldā izsūtāmās Menģeles Martas, kuras vīrs notiesāts uz 25 gadiem, aizturēšanas brīdī viņas māsa Kolpakova, kuru izsūtīt nebija paredzēts (patērētāju biedrības darbiniece), paziņoja kopā ar oper[atīvo] grupu atnākušajam aktīvam: “Kas jūs esat par latviešiem, kādas jums idejas, kad jūs pārdodat savu Dzimteni un savu tautu.”

No izsūtāmo ešelona saņemtas LK(b)P Siguldas pagasta komitejas sekretāram b. Filipam un tā paša pagasta Jūdažu c[iema] pad[omes] priekšsēdētājam b. Kalniņam adresētas vēstules ar sekojošu saturu:

“... Mēs nāves nebaidāmies, mūsu sirdis ir stipras. Sveiciens mūsu bagātajiem tīrumiem. Par Dzimteni nav grūti mirt. Sveicam lielo Maskavas sauli un atvadāmies no mūsu tīrumiem un birztalām.”

“... Mēs, Jūsu ciema padomes labākie ļaudis, aizbraucam uz visbagātākajiem Dzimtenes apgabaliem. Mēs braucam ar smaidu sejā, bet Jūs - mūs, latviešus, negribējāt atstāt pie sevis.”

Ir bijuši izsūtāmo brīdināšanas gadījumi no aktīva puses:

1) Skultes pagasta telefoniste Miķelsone brīdināja kulaku Liepiņu par to, ka viņu izsūtīs. Miķelsone nekavējoties tika no darba atstādināta un nodota VDM orgāniem.

2) Desmit sētu pilnvarotā Inčukalna pagastā - Linde Elza brīdināja viņas desmit sētās ietilpstošos kulakus par gaidāmo izsūtīšanu. Linde aizturēta.

Daudzi apriņķa pagastu kulaki jau iepriekš zināja par gaidāmo izsūtīšanu tā iemesla dēļ, ka veselu nedēļu pagastos atradās operatīvās grupas, kuras apmeklēja tikai izsūtīšanai paredzēto kulaku saimniecības bez nopietni pārdomātas konspirācijas ievērošanas, un arī tas noveda pie tā, ka daudzi kulaki kopā ar ģimenēm paslēpās.

Izsūtāmo savākšanas darbs apriņķī tika paveikts paredzētajā termiņā.

Viss palikušais īpašums savlaicīgi uzskaitīts un noorganizēta tā apsargāšana ar aktīva spēkiem.

Operācijas veikšanas laikā bija īpašuma izlaupīšanas fakti:

1) Krimuldas pagastā VK(b)P biedrs Skorovs, izsūtot kulaku Krieviņu, piesavinājās pulksteni, paklāju, naudu un radiouztvērēju.

2) Mangaļu pagastā VK(b)P kand[idāts] Strazdiņš paņēma no kulaku saimniecības 2 medus burkas un pāri kurpju.

3) Mārupes pagasta komjaunatnes komitejas sekretārs - VK(b)P biedra kand[idāts] Dombrovskis piesavinājās 1000 rubļus, izsūtot kulaku Upmani.

Visi šie fakti atklāti uz vietas un piesavinātais īpašums un nauda - atņemta.

Pašlaik tiek realizēta dzīvē LK(b)P CK un Ministru Padomes direktīva par tā īpašuma realizāciju, kas palicis pēc izsūtīšanas.

Latvijas K(b)P Rīgas apriņķa komitejas sekretārs

Mucenieks

_________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.17, 90.-95.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 12.apr., 81.l., 51.-52.lp.

Ievietots: 03.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV