Okupētās Latvijas ģenerālkomisārsa Otto Drekslera paziņojums Oskaram Dankeram par viņa iecelšanu Pašpārvaldes pirmā ģenerāldirektora amatā.

[1944.gada 16.martā, Rīgā]
_________________________________________________________________

 

ĢENERĀLKOMISĀRS RĪGĀ

Rīgā, 1944.g. 16.martā

Iekšlietu ģenerāldirektoram
ģen. O.Dankera kungam, Rīgā.

Austrumu apgabalu reichskomisārs ar ieņemto austrumu apgabalu reichsministra piekrišanu man pavēlējis, atkāpjoties no 1942.g: 7.marta rīkojuma par pašpārvaldi Latvijas ģenerālapgabalā nodibināt pirmā ģenerāldirektora amatu.

Ar reichskomisāra piekrišanu ieceļu Jūs pirmā ģenerāldirektora amatā, paturot Jūsu līdzšinējo Iekšlietu ģenerāldirektora amatu.

Jums kā pirmajam ģenerāldirektoram pienākas Latvijas pašpārvaldes vadība. Saskaņā ar vācu valdības izdotajiem rīkojumiem un norādījumiem, Jums jādod ģenerāldirektoriem vispārīgas vadlīnijas viņu pārvaldes darbībā; Jūs esat atbildīgs man par Pašpārvaldes darba norisi un par doto vadlīniju un norādījumu ieturēšanu.

Galvenos pamatjautājumos Jūs pārstāviet Pašpārvaldi un ar manu atļauju kārtojiet atsevišķu ģenerāldirektoru dienesta apjomus, Jūsu un ģenerāldirektoru vietnieku jautājumu, gadījumos, ja viņi aizkavēti tieši veikt savus pienākumus. Principiālos, kā arī starpresoru jautājumos Jums tiesība pārējiem ģenerāldirektoriem dot noradījumus.

Jūsu kā pirmā ģenerāldirektora atbildība neatbrīvo parējos ģenerāldirektorus no atbildības attiecīgās ģenerāldirekcijas dienesta lokā.

Pašpārvaldes tiesiskā satura lietas Jums, ka pirmam ģenerāldirektoram un attiecīgajam ģenerāldirektoram, jāizsludina Jums, kā pirmajam ģenerāldirektoram pēc manas piekrišanas saņemšanas.

Pašpārvaldes amatu personas, izņemot no manis ieceļamas, ieceļat vai atceļat Jūs kā pirmais ģenerāldirektors pēc attiecīgā ģenerāldirektora priekšlikuma.

Šīs tiesības ir pārnesamas.

Dr. Drekslers

__________________________________________________________________

Avots: Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā. IV sējums: Cīņas Latvijas robežu tuvumā. Västerås: Daugavas vanagu Centrālā valde, 1976., 349 lpp.>244.lpp.

Ievietots: 26.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV