Izvilkumi no Centrālās vēlēšanu komisijas protokola nr.3 par ierobežojumiem kandidātu sarakstu izvirzīšanai.

[1940.gada 7.jūlijā]
_________________________________________________________________

[..] Komisijas priekšsēdētājs A.Buševics ierosina jautājumu [..], ka komisijai vajadzētu prasīt no kandidātu sarakstu iesniedzējiem pievienot sarakstiem arī attiecīgu vēlēšanu platformu un pierādījumus, ka šī platforma darīta pieejama atklātībai. Pēdējās dienās Centrālajā vēlēšanu komisijā atsevišķas personas - gan pazīstamas, gan nepazīstamas - nākušas un jautājušas, vai var uzstādīt tikai vienu kandidātu. Šāda apvaicāšanās pierāda, ka jautātāji vai nu neapzinās Saeimas vēlēšanu nopietnību, vai arī paši nav nopietni ņemami.

Citi jautātāji nāk, lai aiz bezpartijiskas maskas kopotu visus tos elementus, kas nav izpratuši, ka vecā, Latvijas demokrātijai naidīgā, politika sabrukusi un ka mēģinājums stāties lielajam atjaunošanas darbam ceļā un bojāt mūsu attiecības ar mūsu lielo austrumu kaimiņu netiks ciests. [..]

A.Leja atbalsta priekšsēdētāja A.Buševica priekšlikumu, un komisija vienprātīgi to pieņem. Komisijas papildziņojumu publicēs “Rītā” un “Valdības Vēstnesī” šādā redakcijā: [..]

Lai novērstu vēlēšanu izmantošanu savtīgos, personīgos un demokrātiskai Latvijai kaitīgos nolūkos, Centrālā vēlēšanu komisija, papildinot savu š.g. 6.jūlija paziņojumu, vienbalsīgi nolēma:

Pieprasīt kandidātu sarakstu iesniedzējiem pievienot minētiem sarakstiem attiecīgu vēlētāju grupas vai organizācijas vēlēšanu platformu ar pierādījumiem, ka šī platforma darīta pieejama atklātībai.[1] [..]

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs: A.Buševics

Sekretārs: K.Gailis

_________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.207, 464.-465.lpp.

Publicēts arī: Treijs, R. Par Latvijas okupāciju 1940.gadā. Latvijas Vēstnesis. 2000., 14.jūlijā.

Protokols pilnībā publicēts: Sociālistiskās revolūcijas uzvara Latvijā 1940.gadā: Dokumenti un materiāli. Rīga, 1963. 544 lpp.>218.-221.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1308.f., 9.apr., 800./1.l., 12.lp. Oriģināls. Mašīnraksts.

[1] Nākošajā dienā tika publicēts šāds iekšlietu ministra rīkojums: “Pamatojoties uz Preses likuma noteikumiem (42.pants Vald. Vēstn., 1938.g. 36.num., nosaka, ka visām drukātavām noliegts pieņemt iespiešanā jebkāda veida uz Saeimas vēlēšanām attiecošos iespieddarbus, kā arī izdot pasūtītājam jau iespiestos bez Sabiedrisko lietu ministrijas atļaujas.

Rīgā, 1940.gada 8.jūlijā 13732

Ministrs P.Blaus.” (Valdības Vēstnesis. 1940., 9.jūlijā.)

Ministru kabineta 1938.gada 11.februārī pieņemtajā un Valsts Prezidenta K.Ulmaņa 14.februārī izsludinātajā Preses likumā gan nekas nebija teikts par šāda veida - ar vēlēšanām saistītiem iespieddarbiem.

Ievietots: 25.09.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV