Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojums par organizācijas mērķiem.

[1988.gada 10.jūlijā, Rīgā]
__________________________________________________________________

Mūs ļoti satrauc latviešu tautas stāvoklis Latvijā. Pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē tā kļūst par nacionālu minoritāti savā zemē.

Daļu tautas iznīcināja staļinisma masu represijās. Nepamatoti izvērstā smagā rūpniecība sekmēja masveidīgu cittautiešu ieplūšanu republikā (pēckara periodā aptuveni 700 tūkstoši cilvēku).

Stagnācijas perioda nelikumības veicināja tautas kultūras, tikuma un darbaspēju pagrimumu. Bezatbildīgas un nekompetentas vadības dē1 deformēta rūpniecība un panīkusi lauksaimniecība, cilvēkos izveidojusies bezsaimnieciska attieksme pret apkārtni. Latvijas daba tiek rūpnieciski piesārņota, tās resursi - izsaimniekoti.

Tautas izglītība un veselības aizsardzība ir nepieļaujami zemā līmenī. Mūsu tautas vidējais mūža ilgums kļuvis mazāks nekā jebkurai citai tautai Eiropā.

Mūsuprāt, šie un vēl citi apstākļi apdraud latviešu tautas vitālās intereses, pat tās izdzīvošanu. Sekmīgi aizstāvēt tautas intereses un atrisināt daudzas samilzušas problēmas latvieši var tikai pilnīgas nacionālās suverenitātes apstākļos.

Uzskatām, ka latviešu tautas prasība pēc suverēnas valsts ir taisnīga un svēta.

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padome aicina iekļauties kustībā visus Latvijā un ārpus tās dzīvojošos latviešu tautas nacionālās pašnoteikšanās centienu piekritējus neatkarīgi no tautības, reliģiskās pārliecības vai partijas piederības ar mērķi - atjaunot Latviju kā suverēnu republiku.

Kustības galvenais uzdevums ir panākt Latvijas Republikas demokrātiskā valstiskuma un politiskās suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu un kultūrtradīciju aizsardzību. Kustība vēršas pret latviešu nacionālo diskrimināciju jebkurā tās izpausmē un aizstāv latviešu tautas nacionālās intereses. Kustība nav vērsta pret citām Latvijā dzīvojošām tautībām, atzīst to pamatotās politiskās, ekonomiskās un kultūras intereses un aicina tās sadarboties kopējo problēmu risināšanā.

Kustība darbojas atklāti, demokrātiski, miermīlīgiem līdzekļiem ANO un citu . starptautiski atzītu cilvēktiesību normu ietvaros. Kustība piedalās sociālistiskā plurālisma, atklātuma un demokrātijas attīstīšanā, vēršas pret jebkuru vardarbību, militārismu, šovinismu.

Kustība iestājas par sadarbību ar visām mērķu un uzskatu ziņā radniecīgām sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, klubiem. Visdažādāko nozaru speciālistiem un radošo profesiju pārstāvjiem jākļūst par ceļvežiem. Jebkura doma vai priekšlikums var būt noderīgs.

Par svarīgu uzdevumu kustības mērķa sasniegšanai uzskatām nepieciešamību panākt Latvijas PSR radošo savienību valdes plēnuma rezolūcijas lēmumu realizēšanu.

Bez tam uzskatām par nepieciešamu panākt:

1. Nekavējoši pilnīgi pārtraukt migrantu ieplūdi Latvijā, veicināt daļas migrant atgriešanos savā zemē.

2. Latviešu valodu noteikt par valsts valodu.

3. Noteikt Latvijas pilsoņa statusu, atjaunot nacionālo simboliku.

4. Uzskatīt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešus par mūsu tautas daļu.

5. Atbrīvot Latvijas teritoriju no kodolieročiem.

6. Nodot Latvijas valdības pakļautībā visus Latvijā esošos ražošanas uzņēmumus un iestādes, kas līdz šim pakļautas Savienības ministrijām un resoriem.

7. Izveidot Latvijas nacionālās karaspēka vienības, kurās Latvijas jaunieši varētu pildīt obligāto karadienestu, kā arī karaskolas ar latviešu mācību valodu.

Atcelt militāro apmācību vispārizglītojošās skolās.

8. Praktiski nodrošināt Konstitūcijā paredzēto personu brīvību un pamattiesību ievērošanu.

9. Atļaut presē, radio un televīzijā izteikt no oficiālās nostādnes atšķirīgus uzskatus, kā arī organizēt mītiņus un demonstrācijas ar politiskām prasībām.

10. Atļaut iespiest un izplatīt neatkarīgus preses izdevumus.

11. Izstrādāt jaunu, demokrātisku vēlēšanu likumu, kurš garantētu iespēju izvirzīt vēlēšanām vairākus neatkarīgus kandidātu sarakstus.

12. Atļaut dibināt neatkarīgas demokrātiskas partijas.

13. Atzīt par nelikumīgiem un atklāti nosodīt LKP 1959.gada jūlija plēnuma lēmumus valodu, kadru, ekonomikas un citos jautājumos.

14. Likvidēt valsts kontroli pār baznīcu. Nodrošināt baznīcai iespēju publicēti presē, radio un televīzijā, izdot reliģiska satura literatūru, veikt labdarības misiju.

Aicinām visus, kam rūp minētās problēmas, sūtīt kustības padomei savus priekšlikumus un ierosinājumus.

|Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padome:

1. Eduards BERKLAVS

2. Jānis BIEZAIS

3. Juris DOBELIS

4. Aivars JAKOVIČS

5. Roberts KĻIMOVIČ

6. Juris LOMONOVSKIS

7. Visvaldis MUCENIEKS

8. Andris PAULS-PĀVULS

9. Ilga PŪPOLA

10. Einārs REPŠE

11. Diāna REPŠE

12. Anta RUDZĪTE

13. Dans TITAVS

14. Valts TITAVS

Paziņojums pieņemts LNNK atklātajā dibināšanas pilnsapulcē Rīgā, Arkādijas, 1988.gada 10.jūlijā.
__________________________________________________________________

Avots: Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991: Dokumentu krājums. Red. E.Pelkaus. Rīga: Nordik, 1991. 590 lpp.>Nr.279, 502.-504.lpp.

Dokuments atrašanās vieta: LVA, 1806.f.

Publicēts arī: Tauta. Zeme. Valsts. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. 11.-13.lpp.

Ievietots: 31.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV