Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) cīņas programma.[1]

[1945. gadā]
_________________________________________________________

Kopija
Tulkojums no latviešu valodas

Latviešiem latvisku Latviju

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības
cīņas programma

1. Ārējās politikas jomā

Mēs cīnāmies:

1. Par Latvijas valsts faktiskās suverenitātes (neatkarības) atjaunošanu, pamatojoties uz juridisko spēku saglabājušajiem Latvijas Satversmes sapulces[2] demokrātiskajiem likumiem un Apvienoto Nāciju deklarāciju, atbilstoši kurai par savas zemes saimniekiem un tās liktens lēmējiem jābūt pašai latviešu tautai.

2. Pret despotisko, ar spēku uzspiesto padomju varu, kas nelikumīgi viltojusi tautas gribu, varu, kas ir tautas apspiedēja, - padomju varu, pret boļševistisko partijas diktatūru, pret tās šķiru cīņas ideoloģiju un verdzisko sociālo iekārtu Latvijā.

2. Iekšējās politikas jomā

Mēs cīnāmies:

1. Par latviešu tautas patiesās gribas izteikšanu vispārējās, tiešās, vienlīdzīgās, slēgtās vēlēšanās Saeimā un pašvaldības orgānos.

2. Par Brīvās Latvijas valsts visu partiju un visu pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās neatkarīgi no šķiras, tautības, ticības, sociālās izcelšanās, izglītības un īpašuma stāvokļa.

3. Par Sarkanās armijas un čekas orgānu atsaukšanu no Latvijas teritorijas, lai visdrīzākajā laikā būtu iespējams veikt vēlēšanas pilnīgi brīvi, Apvienoto Nāciju statūtu garā.

4. Par visu Latvijas pilsoņu, kurus arestējuši un izsūtījuši krievu okupanti un vācu okupanti, atgriešanos Latvijas teritorijā.

3. Sociālās politikas jomā

Mēs cīnāmies:

1. Par visu profesiju un amatu darbinieku veselības aizsardzību un taisnīgu atalgojumu.

2. Par visu strādājošo nodrošināšanu ar darbu un viņu labklājības iespējamu paaugstināšanu.

3. Par latviešu tautas dzīvesspēka palielināšanu, par palīdzības sniegšanas nodrošināšanu daudzbērnu ģimenēm.

4. Par pensiju gados vecajiem cilvēkiem, darbanespējīgajiem un invalīdiem.

4. Tautas izglītības jomā[3]

Mēs cīnāmies:

l. Par visu iedzīvotāju slāņu iesaistīšanu sagrautās tautas saimniecības atjaunošanā, atzīstot privāto īpašumu.

2. Par lielo tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un banku interešu pakļaušanu valsts un tautas kopējām interesēm.

3. Par atbalstu nacionālajai rūpniecībai un tirdzniecībai un to attīstību.

5. Agrārās politikas jomā

Mēs cīnāmies:

1. Par brīvās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā īstenotās agrārās reformas padziļināšanu, pret boļševistisko zemes reformu, kas virzīta uz tautas sašķelšanu un sanaidošanu, atzīstot to vienīgi tiktāl, ciktāl tā nebūs vērsta pret iepriekšējiem zemes īpašniekiem, nolūkā izraisīt šķiru cīņu.

2. Par zemes nodošanu īpašumā ģimenēm, kuru locekļi krievu okupācijas laikā un vācu okupācijas laikā nav izdarījuši noziegumus pret latviešu tautas vitālajām interesēm.

6. Garīgās dzīves jomā

Mēs cīnāmies:

1. Par preses, vārda, sapulču un reliģijas brīvību, par baznīcas svētumu.

2. Par nacionālās kultūras un mākslas attīstību.

3. Par visplašāko masu bezmaksas obligāto pamata izglītību.

4. Par stipendijas izsniegšanu un pilnīgi bezmaksas mācībām spējīgākajiem jauniešiem vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs.

5. Par skolu jaunatnes audzināšanu reliģiozā, ētiskā un nacionāla valstiskuma garā.

Deklarācija:

Realizējot norādītos principus, mēs atbalstām Latvijas emigrantu un Latvijas valsts pārstāvju aiz robežām veikto cīņu.

Visus Latvijas patriotus un īsti nacionāli noskaņotos tautiešus, kā arī latviešu komunistus mēs aicinām piedalīties kopējā cīņā, lai nomestu boļševisma varu un atjaunotu patiesi demokrātisku Latviju.

Dievs, svētī Latviju!

tulkojis Arkalbalsts

Izziņa: oriģināls atrodas LPSR VDM
Kopija pareiza: [spiedogs]

LPSR VDK 1. Specnodaļas
priekšnieks
majors [Bežoks]

____________________________________________________________

Avots: Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>Nr.32, 153.-156.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 1986.f., 30641.l., 3.sēj., 64.-66.lp. Krievu valodā mašīnraksts.

[1] Divi dokumenta eksemplāri konfiscēti 1946. gada 1. februāri Valkas apriņķa Lejasciema pagasta Pailiņu mājās kopā ar 22 citiem dokumentiem. Tā autors nav zināms, taču iespējams, ka tas ir Antons Circenis (“Vārpa.”). Domājams, ka deklarācija sastādīta 1945. gadā. Oriģināli latviešu valodā nav saglabājušies. No latviešu valodas oriģināla tulkojis Arkalbalsts. [Skatīt - Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>153.lpp.]

[2] Noraksta tekstā - Латышского собрания.

[3] Tā H. Stroda publikācijā.

Ievietots: 08.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV