Izraksts no Latvijas Sociāldemokrātijas CK Krievijas biroja ārkārtējās sēdes protokola par Latvijas Padomju valdības manifestu.

[1918. gada 7. decembrī]
___________________________________________________________

Piedalās: D[a]n[iševski]s, Roziņš, Kārkliņš, Stučka, Lencmans,

Bez tam: Pētersons, Pieče, Ozoliņš, “Iskolastr[ela]” priekšstāvis.

[..]

III. Manifests, uzsaukums.

Stučka. Kādās valodās drukās? Uzsaukumā vajag iemest frāzi, kad rev[olucionārā] valdība aicinās palīgā krievu rev[olucionāro] kara spēku. Vajaga simulēt, lai uzsaukumu izlaišana izrādītos kā vietējs (t.i., Latvijā) pasākums. Uzsaukumā jāaizrāda, ka, ja angļi-franči nāks Latvijā iekšā, - mēs sauksim palīgos Krievijas karaspēku.

Lencm[anis]. Latvijā tūliņ vajadzēs dibināt visas nepieciešamās padomju iestādes, kurām būs jāsaistās ar attiecīgām Krievijas Padomju iestādēm.

Stučka. Jānoliek cilvēki, kas tūliņ darītu. No svara, kad padomju iestāžu organizēšanas darbs ietu sistemātiski.

O. K[ārkliņš]. Saimniece Latvijā būs jaunā valdība. Saprotams, ka mums vajadzēs arī savas iestādes. Mums būs tomēr nepieciešams simulēt Latvijas patstāvību tādēļ, ka to dara mūsu pretinieki un lai viņu iespaids tādā ziņā mazinātos. Manifestā vajadzētu uzsvērt to pabalstu, ko mēs no Krievijas prasām. C.K. liek priekšā izlaist divus manifestus: Latvijas un arī Vispasaules proletariātam. Vajadzēs ar vienu manifestu griezties gan pie Latvijas, gan arī pie vispasaules proletariāta. Jādara drīz.

D[a]n[iševski]s. Uzsaukumā jāpaiet secen vārdam “patstāvīgs”. Vajaga uzsaukumā draudēt un sacīt: “Ja jūs aicināsiet palīgos angļus-frančus, mēs aicināsim palīgos revolucionāro Krieviju un bez tam visu valstu proletariātu.”

[..]

Roz[iņš]. Ja mums nav citas iespējas kā griezties pēc palīga pie Krievijas, tad labāki negriezties. Krievi tikai izpostīs “mūsu zemi” - tas noziedzīgs darbs. Aicināt nevar.

Pēt[ersons] - faktiski jau notiek cīņa bez aicināšanas.

D[a]n[iševski]s - es domāju pretēji kā Āzis. Latvijas prolet[ariātam] jābalstās uz vispasaules proletariāta un pirmām kārtām uz Krieviju. Var būt: ka Krievijas armija nav revolucionāra pēc prāta, bet gan pēc darbiem. Mēs piespiežam darīt revolucionāru darbu. Ļoti var būt, ka krievi Dvinskā nostiprinās pad[omju] varu - kamdēļ lai tas nebūtu.

Stučka. Rev[olucionārai] armijai mums jāpiedod starptautisks raksturs.

Uzsaukumu nodod izstrādāt b.b. Stučkam un Roziņam kopēji, kuru nodot drukā tūliņ pēc Vīksniņa atgriešanās.

Nolemj uzsaukumu drukāt: vācu, latviešu, krievu, igauņu un latgaliešu valodās.

Nolemj, ka lai b. Āzis informē CIK prezidiju par Biroja darbību un lēmumiem.

Priekšsēdētājs:

Sekretārs: V Miške (paraksts)

________________________________________________________________

Avots: Šalda V. “Mums būs tomēr nepieciešams simulēt Latvijas patstāvību..” Latvijas Arhīvi. 2002., Nr.3, 31.-42.lpp.>37.-39.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 32.f., 1.apr., 1.l., 117.-120.lp. Oriģināls, rokraksts.

Skatīt arī: Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku Padomju valdības manifests.

Ievietots: 11.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV