Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju I kongresa rezolūcijas par attiecībām ar padomju Krieviju un par Latvijas strādnieku republiku.

[1919. gada 13.-15. janvārī]
__________________________________________________________

Rezolūcija par attiecībām ar Krieviju

Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju I kongress apsveic Latvijas darba tautu ar Latvijas atsvabināšanu no ārzemju iekarotāju un iekšzemes muižnieku un kapitālistu šķiru varas. Latvijas darba tauta savā varoniskā cīņā dēļ Padomju Latvijas lauzusi ceļu uz brīvību un labprātīgu Latvijas vienošanos ar Krievijas brāļu proletariātu un viņa celto Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku.

Atzīmējot Latvijas neatkarības atzīšanu no Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Padomju Republikas puses, kas izteikta Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas lēmumā, kurš izsludināts [23.] decembrī 1918. g., Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku I kongress liek savam padomju iekšējam uzbūves darbam par pamatu Latvijas Padomju Republiku un uzdod Latvijas Padomju valdībai izstrādāt pamata noteikumus par savstarpējām attiecībām starp Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku un Latviju, izejot no Latvijas darba tautas vienprātīgas atziņas, ka Latvijai ar Padomju Krieviju jādzīvo visciešākā brāļu savienībā un jāizkaro kopēja cīņa pret ārzemju imperiālistu iejaukšanos un par darba tautas varas vispārēju uzvaru.

Rezolūcija par strādnieku republiku

Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju I kongress atzīmē, ka Latvijas Padomju valdība ir strādnieku šķiras valdība un viņas iestāžu vēlēšanās piedalās tikai strādnieki.

Ievērojot to, ka bezzemnieki un strēlnieki ir tie paši strādnieki vai arī ka tikai strādnieki no viņu vidus piedalās vēlēšanās, uz priekšu apzīmēt padomju varu Latvijā nevis par Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju varu, bet par strādnieku padomju varu.
_______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.62, 136.-137.lpp.

Ievietots: 08.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV