Ādolfa Hitlera rīkojums par Ostlandes izveidošanu un civilpārvaldes ierīkošanu okupētajos Austrumu apgabalos.

[1941.gada 17.jūlijā]
_____________________________________________________________

I

Bjalistokas apgabala civilpārvaldi pārņem Austrumprūsijas provinces viceprezidents.

Agrāk Polijai piederīgā Galīcijas apgabala civilpārvaldi pārņem ģenerālgubernators.

Agrāko brīvvalstu Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, kā arī baltkrievu apdzīvotā telpa pāriet okupēto Austrumu apgabalu valsts ministram pakļautā civilpārvaldē. Viss šis apgabals sastāda vienu valsts komisariātu mana 17.jūlija 1941.gada rīkojuma nozīmē un par pārvaldes radīšanu jaunajos okupētajos Austrumu apgabalos. Šis apgabals dabū nosaukumu Ostlande. To mazāko agrākās Lietuvas brīvvalsts apgabalu, kas pierobežojas Austrumprūsijai, pakļaušana Austrumprūsijas virsprezidenta pārvaldei tiek atlikta līdz turpmākam.

II

Ostlandes valsts komisariāta ārējās robežas un pārējo pirmajā punktā minēto apgabalu ārējās robežas, kauju stāvoklim atbilstot, es galīgi noteikšu piemērotā laikā. Laiku, kad pirmā punktā minētos apgabalos, daļās uzsākama civilpārvalde, noteikšu es.

III

Par Ostlandes valsts komisāru es ieceļu gauleiteru un virsprezidentu Hinrihu Lozi. Viņa dienesta vieta ir Rīga.

Parakstījuši: Ādolfs Hitlers, vadonis

Keitels, bruņoto spēku virspavēlniecības šefs

Dr. Lammers, valsts ministrs un valsts kancelejas šefs

_____________________________________________________________________

Avots: Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos. Vācu okupācijas laika dokumenti 1941-1945. Sast. Samsons, V. Rīga: Zinātne, 1990. Nr.4, 33.-34.lpp.

Ievietots: 08.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV