Latvijas komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par stāvokli latviešu valodas apmācīšanā skolās ar krievu mācību valodu.

[1956.gadā]
________________________________________________________________

Latvijas Kompartijas pilsētas komitejas birojs atzīmē, ka latviešu valodas mācīšana pilsētas skolās ar krievu mācību valodu notiek neapmierinoši. Skolēnu zināšanas ir vājas, sarunvalodu nepārvalda pat vecāko klašu skolēni.

Pilsētas TIN pieļauj nopietnas kļūdas skolu komplektēšanā ar latviešu valodas skolotāju kadriem. Vairākums no viņiem ir pārslogots ar stundām - 78, 8% skolotāju pedagoģiskā slodze pārsniedz normu; no 85 strādājošajiem skolotājiem 32 nav atbilstošas izglītības, bet daži no viņiem pat vāji prot latviešu valodu (b. Niedrīte - 20. septiņgadīgā skola, b. Razguļajeva - 34. vidusskola, bb. Ovčinska un Sudilovska - 23. vidusskola u.c.).

Daudzās skolās latviešu valodas stundas notiek formāli. Vairākums skolotāju neizpilda programmas prasības (34., 25., 10., 23. vidusskola, 20., 66. un citas septiņgadīgās skolas), neizmanto daudzveidīgās pasniegšanas metodes, kā arī to rīcībā esošos uzskates līdzekļus. Apgūstot gramatiku, tiek pieļauta teorijas atraušana no sarunvalodas apgūšanas prakses. Literatūras stundās daudzi skolotāji neatsedz apgūstamā materiāla idejisko saturu (b. Nazarova - 25. vidusskola, b. Dzilna - 18. vidusskola, b. Greiškalne - 66. septiņgadīgā skola u.c.).

Pilsētas un rajonu tautas izglītības nodaļas nav nodarbojušās ar latviešu valodas pasniegšanas uzlabošanu, nav analizējušas skolēnu slikto zināšanu iemeslus. Metodiskais darbs ar skolotājiem atstāts novārtā. Skolu iekšējā kontrole tiek veikta nekvalificēti.

Partijas organizācijas un pedagoģiskie kolektīvi nenovērtē latviešu valodas apgūšanas svarīgumu, vāji veic izskaidrošanas darbu šajā jautājumā skolēnu un viņu vecāku vidū. Ar skolēniem tikpat kā nemaz netiek veikts ārpusskolas darbs latviešu valodā. Skolu bibliotēkās nav latviešu rakstnieku daiļliteratūras oriģinālvalodā.

Skolas slikti apgādātas ar latviešu valodas mācību grāmatām. Pilnībā trūkst mācību grāmatu 6. klasei, gramatikas 8.-10. klasei, nepietiek mācību grāmatu 3.-5. un 7. klasei. Latvijas Kompartijas pilsētas komitejas birojs nolemj:

1. Vērst pilsētas un rajonu tautas izglītības nodaļu uzmanību uz neapmierinošo stāvokli latviešu valodas mācīšanā skolās ar krievu mācību valodu.

2. Uzdot pilsētas tautas izglītības nodaļai (b. Dortāns):

a) panākt radikālu latviešu valodas apmācīšanas uzlabošanu pilsētas skolās ar krievu mācību valodu;

b) līdz š.g. 15. novembrim pārskatīt latviešu valodas skolotāju kadrus, likvidējot viņu pārslodzi;

c) sistemātiski sniegt palīdzību pilsētas latviešu valodas skolotāju metodiskajai apvienībai vēstuļu un valodas pasniegšanas metodisko norādījumu izstrādē; aktivizēt metodisko komisiju darbu skolās;

d) uzlabot latviešu valodas pasniegšanas kontroli skolās;

e) papildināt skolu bibliotēku fondus ar latviešu rakstnieku grāmatām latviešu valodā.

3. Skolu direktoriem un partijas organizācijas sekretāriem uzdot vairāk uzmanības veltīt skolotāju, skolēnu un viņu vecāku iepazīstināšanai ar latviešu tautas kultūru, vēsturi un revolucionārajām tradīcijām, ar Padomju Latvijas sasniegumiem, praktizēt ārpusklases un ārpusskolas pasākumu veikšanu latviešu valodā.

4. Partijas pilsētas komitejas skolu nodaļai kopīgi ar pilsētas TIN līdz š.g. 15. novembrim sarīkot skolu direktoru, partijas organizācijas sekretāru un latviešu valodas skolotāju apspriedi par tematu “Par pasākumiem latviešu valodas mācīšanas uzlabošanai skolās ar krievu mācību valodu”.

5. Lūgt Latvijas PSR Izglītības ministriju (b. Samsons) visdrīzākajā laikā pilnībā nodrošināt skolas ar krievu mācību valodu ar latviešu valodas mācību grāmatām, īpaši 3., 4., 5., 6. un 7. klasei, paātrināt latviešu valodas gramatikas izdošanu vidusskolām, uzlabot skolu apgādi ar uzskates un metodiskajiem līdzekļiem.

6. Lūgt Latvijas PSR Ministru Padomei atļaut apmaksāt latviešu valodas pasniedzēju darbu, sākot ar 4. klasi, apmācāmo grupās, kuri atbraukuši no citām republikām un agrāk latviešu valodu nav mācījušies.

7. Uzdot pilsētas tautas izglītības nodaļas vadītājam b. Ģībietim līdz 1957. gada 10. janvārim paziņot partijas pilsētas komitejai par šī lēmuma izpildi.
___________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.42, 200.-203.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 102.f., 14.apr, 8.l., 35.-37.lp.

Ievietots: 04.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV