Latvijas Tēvzemes Sargu (partizānu ) apvienības instrukcija par partizānu vienību organizēšanu.

[1945. gada jūlijs]
__________________________________________________________

Noraksts

Instrukcija Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) organizēšanai un darbībai

Saskaņā ar Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības Statūtu §2 a punktu apvienības Statūtu parakstītāju Prezidijs nosaka sekojošo:

I. Tēvzemes sargu (partizānu) vienību organizēšana

Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības sprausto mērķu sasniegšanai resp. Nacionāli Neatkarīgas Demokrātiskās Latvijas valsts atgūšanas sekmēšanai tiek organizētas visā Latvijas teritorijā Tēvzemes sargu-partizānu vienības.

Tēvzemes sargu-partizānu vienības organizējamas pēc bij. neatkarīgas Latvijas valsts armijas un bijušās Aizsargu organizācijas parauga. Disciplīnas un iekšējās kārtības ziņā Tēvzemes sargu-partizānu vienības pielīdzināmas armijas reglamentiem, ko savās pavēlēs tuvāk nosaka augstāko Tēvzemes sargu-partizānu vienību komandieri.

Tēvzemes sargu-partizānu slēgtās vienībās uzņemami visi nacionāli valstiski noskaņoti Latvijas valsts pilsoņi, kuri no komunistu varas tiek vajāti, bēguļo un slēpjas, kā arī visi, kas stingri solās cīnīties par Nacionāli Neatkarīgas Demokrātiskas Tēvzemes Latvijas atgūšanu un tās sargāšanu no valstij svešām un naidīgām varām.

Tēvzemes sargs (partizāns) pie uzņemšanas slēgtās vienībās dod svinīgu solījumu: “Zvēru būt uzticīgs Dievam un Tēvzemei - Nacionāli Neatkarīgai Demokrātiskai Latvijai un vienmēr gatavs ziedot savus spēkus un dzīvību tai. Bez ierunām vienmēr izpildīt savu priekšnieku rīkojumus un pavēles. Būt drošsirdīgam, nebaidīties no atbildības Dieva sirdsapziņas un latviešu tautas priekšā.”

Visi Tēvzemes sargi-partizāni, kas ieskaitīti slēgtās vienībās un nodevuši svinīgo solījumu, ir Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības aktīvie locekļi.

No Tēvzemes sargiem-partizāniem tiek prasīta iecietība pret saviem biedriem un izpalīdzība vārdos un darbos. Pēc vislabākās sirdsapziņas pildīt Nacionāli Neatkarīgās Demokrātiskās Latvijas valsts pilsoņa pienākumus. Būt godīgam, priekšzīmīgam un strādīgam. Atturēties no pārliecīgas greznības. Būt dzīvespriecīgam arī grūtos brīžos un trūcībā, nezaudēt možu garu. Tēvzemes sargs-partizāns sevī apvieno: godīgumu, labsirdību, patstāvību, saticību, atklātību, dzīves vienkāršību un pieticību, drošsirdību, uzņēmību, neatlaidību, pieklājību, kārtību, tīrību, noteiktību, pienākuma un atbildības sajūtu, izveicību un paklausību.

II. Komandieru iecelšana un nozīmēšana

Augstāko Tēvzemes sargu-partizānu vienību komandējošo sastāvu ieceļ Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības Prezidijs. Zemākos komandierus ieceļ un nozīmē: Bataljona komandierus - pulka komandieris; rotas komandierus - bataljona komandieris; vada un zemākos rotas komandieris.

III. Dienesta amata apzīmējumi

Tēvzemes sargiem-partizāniem dienesta pakāpes resp. amata nozīmējumi ir pēc bij. Aizsargu organizācijas parauga. Apzīmējumi nēsājami uz uzplečiem, un proti:

1. Divīziju komandieriem - trīs kubikveidīgas zvaigznes.

2. Divīziju komandieru palīgiem un daļu priekšniekiem, kā arī pulku komandieriem - divas kubikveidīgas zvaigznes.

3. Pulku komandieru palīgiem un bataljonu komandieriem - viena kubikveidīga zvaigzne.

4. Rotas komandieriem, bataljona štāba priekšniekiem, pulku adjutantiem-divīziju adjutantiem, pulku saimniecības priekšniekiem - trīs parastās zvaigznes.

5. Vada komandieriem - viena parastā zvaigzne.

6. Rotas komandiera palīgiem - divas parastās zvaigznes.

7. Bataljona un rotu virsseržantiem - viena plata strīpa un uz tās parastā zvaigzne.

8. Rotas mantzinim un ieroču pārzinim - viena plata strīpa.

9. Vadu seržantiem - trīs parastās strīpas.

10. Grupu komandieriem - divas parastās strīpas.

11. Grupu komandieru palīgiem - viena parastā strīpa.

Piezīme: Pulka štāba priekšniekiem - bataljona kom. dienesta pakāpe. Pulka ieroču un mantu pārzinim - rotas komandiera palīga dienesta pakāpe. Bataljona adjutantiem un saimniecības priekšniekiem - rotas komandiera palīga dienesta pakāpe. Bataljona mantu un ieroču pārzinim - vada komandiera dienesta pakāpe. Vecākiem rakstvežiem virsseržanta dienesta pakāpe. Rakstvežiem - seržanta dienesta pakāpe.

Medicīniskais personāls. (ar speciālu izglītību)

Ārstu dienestu pakāpes pielīdzināmas to vienību komandieru dienesta pakāpēm, kādās vienībās minētie ārsti tiek ieskaitīti.

Vecākiem feldšeriem un vecākām žēlsirdīgām māsām - rotas komandieru palīgu dienesta pakāpe.

Feldšeriem un žēlsirdīgām māsām - vada komandiera dienesta pakāpe.

Vecākiem sanitāriem - virsseržanta dienesta pakāpe.

Sanitāriem - seržanta dienesta pakāpe.

IV. Formas tērps un uzpleča apraksts

Amata apzīmējuma uzplecis ir melnā pamatkrāsā, 11 cm garš un 5 cm plats, ar ovālveidīgu piepogājamo galu. Pāri uzpleča melnajam pamatam pāršujama nacionālo krāsu lenta, tāpat ar ovālveidīgu galu tā, lai būtu redzama 1 cm plata uzpleča pamata melnā apmale.

Ierindas komandieriem virsniekiem, sākot ar vada komandiera pakāpi, melnā apmalīte apšujama ar 1/2 cm platu lentīti zelta krāsā.

Ārrindas daļu komandieriem-virsniekiem sidraba krāsā.

Ierindas zemākiem komandieriem dienesta pakāpi apzīmē ar strīpiņām, dzeltenzeltītā krāsā, ārrindas sidrabkrāsā.

Piezīme: Tēvzemes sargiem (partizāniem) atļauts nēsāt uz formas tērpa apkaklītes atloka Aizsarga nozīmi - ozollapa, kā arī atļautas pie formas tērpa visas bijušās Latvijas armijā, Aizsargu organizācijā un leģionā iegūtās apbalvojuma un goda zīmes, kā arī pulku un valstiski nacionālo organizāciju krūšu nozīmes.

V. Formas tērpa un pazīšanās apzīmējumu nēsāšana

Formas tērpa nēsāšana atļauta, tikai pildot dienesta pienākumus, pildot sardžu operatīvos dienesta pienākumus, nēsājams savstarpējs pazīšanās apzīmējums, 10 cm plata nacionālo krāsu lenta uz kreisās rokas virs elkoņa.

VI. Svinīgā solījuma parakstīšana

Šīs instrukcijas pirmā pantā minēto svinīgo solījumu - zvērestu nodot visiem slēgtās vienībās ieskaitītiem Tēvzemes sargiem (partizāniem). Parakstīto svinīgo solījumu-zvērestu saraksti glabājami pulku štābos.

Līdz šim uzņemto Sargu-partizānu zvēresta nodošana izvedama līdz š.g. 25. VIII un turpmāk pie katras Sarga-partizāna uzņemšanas slēgtās vienībās.

1945. gada jūlijā.

Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības
Statūtu parakstītāju prezidijs.

(7 paraksti.)

Noraksts pareizs
Prezidija ģenerālsekretārs. Zeltiņš

____________________________________________________________

Avots: Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>Nr.35, 172.-176.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 1986.f., 1.apr., 7016.l., 3.sēj., 33.-35. lp. LTS(p)A prezidija ģenerālsekretāra P J. Zelčāna apstiprināts noraksts. Mašīnraksts. Prezidija locekļu paraksti nav salasāmi.

Ievietots: 08.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV