Latvijas PSR Ministru padomes lēmums nr.297 par izsūtīto īpašumu konfiskāciju.

[1949.gada 24.martā]
___________________________________________________________

Pilnīgi slepeni

Papildus Latvijas PSR Ministru Padomes 1949.gada 17.marta Lēmumam nr.282 p.s. un saskaņā ar PSR Savienības Ministru Padomes 1949.gada 29.janvāra Lēmumu nr. 390-188 p.s., Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

1. Izsūtāmo īpašumu, izņemot to īpašumu, kuru izsūtāmie ņem līdzi, un lopus konfiscēt.

Izsūtāmo konfiscēto īpašumu nodot valsts saistību parādu un tekošo maksājumu dzēšanai; pēc parādu un tekošo maksājumu dzēšanas atlikušo īpašuma daļu (dzīvojamās un saimniecības ēkas, ražošanas uzņēmumus, lauksaimniecības un amatniecības inventāru, kā arī lopus) nodot bez atlīdzības kolhoziem, tās ieskaitīšanai nedalāmajā fondā.

Pārējo īpašumu un kartupeļus nodot realizācijai finansu orgāniem.

Pārtikas graudus, lopbarības graudus un tehniskās kultūras nodot valstij (Graudu sagādes kantoriem).

2. Konfiscētā īpašuma aprakstīšanu, saglabāšanu un realizāciju uzdot apriņķu un pagastu izpildkomitejām.

Lai izdarītu konfiscētā īpašuma aprakstīšanu un nodrošinātu tā saglabāšanu, apriņķu un pagastu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejas nozīmē atbildīgos pilnvarotos un izdala viņiem palīgā nepieciešamo cilvēku daudzumu no aktīva vidus.

3. Izsūtāmajiem konfiscētā īpašuma aprakstīšanas, realizācijas un saglabāšanas darbam nozīmēt Latvijas PSR Ministru Padomes pilnvarotos apriņķos saskaņā ar pielikumu.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs
V.Lācis.

Latvijas PSR Ministru padomes lietu pārvaldnieks
I.Bastins.

___________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas vēsture. 1991., Nr.2, 48.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LPSR CVORA, 270.f. (slepenais), 1.apr., 406.l.,189.lp.

Ievietots: 07.06.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV