Izvilkums no Latvijas PSR prokurora A. Mišutina ziņojuma par pārkāpumiem Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma Par budžu saimniecību pazīmēm, un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi īstenošanas gaitā.

[1948.gada 7.augustā]
_________________________________________________________________

Pārbaužu materiāli par Latvijas PSR Ministru Padomes 27.8.1947. g. lēmuma nr. 761 izpildi un atsevišķu sūdzību, kuras no pilsoņiem saņēmuši prokuratūras orgāni, pārbaužu rezultāti liecina par to, ka atsevišķu pag. izpildkomiteju nesagatavotības un to bezatbildīgās attieksmes pret kulaku saimniecību noteikšanu, rezultātā neparasti zemā kvalitātē noformētu saimniecību sarakstu (bieži bez pamatrādītājiem), lēmuma nepareizas piemērošanas dēļ notiek nepieļaujami likumības pārkāpumi.

Visraksturīgākie pārkāpumi ir tādu saimniecību neiekļaušana kulaku saimniecību sarakstos, kas pilnībā atbilst kulaku saimniecību pazīmēm, un pieļautā vidējo zemnieku saimniecību, Padomju armijas karavīru un partizānu kustības dalībnieku saimniecību iekļaušana kulaku saimniecību sarakstos.

Pretēji Latv PSR MP 2.6.1948. g. lēmumam nr. 633, ar kuru visām apriņķu izpildkomitejām bija uzdots nodrošināt visu kulaku saimniecību pilnīgu noskaidrošanu līdz 10.7.1948. g., bet to izskatīšanu un apstiprināšanu veikt ne vēlāk kā 15.7.1948. g., - Madonas apriņķī prokuratūras orgānu 1948. g. 17. jūlija pārbaudē atklāts, ka kopskaitā no 26 pagastu izpildkomitejām tikai 7 pag. izpildkomitejas atsūtījušas materiālus.

Saņemtie materiāli atrodas pie otršķirīga darbinieka, kurš materiālu pārbaudi neveic un papildu ziņas nepieprasa, neraugoties uz to, ka atsevišķas pag. izpildkomitejas materiālus par ieskaitīšanu kulaku saimniecībās noformējušas pavirši, kā rezultātā nav iespējams pārbaudīt kulakos ieskaitīšanas likumību.

Tādā veidā nākas atzīt, ka Madonas apriņķa izpildkomiteja šo kulaku saimniecību noskaidrošanas darbu palaidusi pašplūsmā un Latv. PSR MP 1948. g. lēm. nr. 633 nav izpildījusi.

Vēl vairāk, no sarunas ar apriņķa komitejas otro sekretāru Čarnu noskaidrojies, ka kulaku saimniecību pazīmju noteikšanā tiek pieļauta nelikumīga šķiriskās politikas izkropļošana. Daudzas saimniecības, kas sistemātiski ekspluatējušas algotu darbaspēku, kuru locekļi ir bijuši aktīvi vācu okupantu atbalstītāji, nav iekļautas kulaku sarakstos tādēļ, ka viņu ilggadējie kalpi netiek uzskatīti par algotu darbaspēku, bet par zemnieka sētas locekļiem.

Tāds skaidrojums izraisa kulaku ietekmes palielināšanos uz kalpiem un sekmē kulaku saimniecību saglabāšanos.

Par nepilnīgu kulaku saimniecību noskaidrošanu liecina šādi fakti:

Praulienas pagastā dzīvo 1) Laimone Olga - šucmaņa sieva. Vīrs notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 25 gadiem par partizānu un k[ara]gūstekņu slepkavībām. Silenieku c[iema] padome viņu iekļāva kulaku saimniecību sarakstos, bet pag. izpildkomiteja Laimoni O. neapstiprināja.

2) Polfenderu P. ciema padome ieskaitīja kulaku saimniecību sarakstos. Uz pag. izpildkomitejas sēdi ieradās ar savu kalponi un paziņoja, ka kalpone skaitās viņa saimniecības sētas locekle, un norādīto motīvu dēļ šī saimniecība netika iekļauta kulaku saimniecību sarakstos.

3) Ozola Berta - “Volkalnu” mājas, vīrs šucmanis, vīrs Ozols notiesāts. Saimn[iecībā] izmanto algotu darbaspēku. Kulaku saimn[iecīb]u sarakstā nav iekļauta.

4) Ozoliņa Marianna Andreja meita, “Stuku” mājas, zobārste, dz. 1915. g., 23,5 ha zemes, no 1943. līdz 1947. g. ekspluatēja svešu darbaspēku (zemn[ieku] Cirātu).

5) Elksnīte Anna Jāņa meita - “Lijieši”, dzimusi 1888. g., vīrs Elksnīts Pēteris, dzimis 1879. g.; 28,8 ha zemes, 6 govis, kur atrodas dēls, nav zināms. Sistemātiski savā saimniecībā izmanto algotu darbaspēku. Viens no tiem ir īrnieks, kurš dzīvo atsevišķi izbūvētā kalpu mājā. [..]

Analoģiski fakti ir arī Ludzas, Gulbenes u.c. apriņķos.

Apriņķu prokurori bija noprotestējuši atsevišķus apriņķu izpildkomiteju lēmumus par izslēgšanu no kulaku saimniecību sarakstiem, kas pēc savām pazīmēm tur būtu ieskaitāmas. Tajā pašā laikā notikusi tādu pilsoņu saimniecību nepamatota ieskaitīšana kulaku

saimniecību sarakstos, kas tur nav iekļaujamas.

Tā Rēzeknes apriņķī (Ozolaines pag.) apriņķa izpildkomiteja ieskaitījusi kulakos pilsoni Barkancevu kā tādu, kurš nodarbojas ar augļošanu un spekulāciju. Īstenībā Barkancevam pieder 5,3 ha zemes, 2 govis, viens zirgs, lauks[aimniecibas] mašīnu viņam nav. Algotu darbaspēku neizmanto. Tēvs 6 mazgadīgiem bērniem. Viņa sieva saņem daudzbērnu ģimenes pabalstu. Pats Barkancevs ir kuņģa slimnieks un ārstējas Ļeņingradā. Brauciena laikā uz Ļeņingradu veda līdzi paša saražoto produkciju (kartupeļus, gaļu u.c.), no kuras daļu pārdeva, lai samaksātu par ārstēšanos, dzīvošanu un segtu citus izdevumus. Uz šī pamata slimais mazgadīgu bērnu tēvs atzīts par augļotāju un spekulantu un ieskaitīts kulakos.

Tajā pašā apriņķī (Silajāņu pag.) par kulaku [saimniecību] atzīta Tolstopjatova saimniecība uz tā pamata, ka pēc meitas nāves Tolstopjatova sieva saslimusi un Tolstopjatovs sievas slimības laikā pieņēma dienas strādnieci uz 15 dienām. Saimniecībai ir 15 ha zemes.

Ogres apriņķī bez jebkāda pamata kulaku saimniecību sarakstos ieskaitītas sarkanarmiešu Zvidriņa un Vērsēna ģimeņu saimniecības (Meņģeles pag.).

Šos nelikumīgos lēmumus apriņķu prokurori bija noprotestējuši.

Lai nodrošinātu sociālistisko likumību, īstenojot dzīvē šo lēmumu, un lai likvidētu nelikumības, kuras noved pie šķiriskās politikas izkropļojumiem uz vietām:

Lūdzu:

1) Uzklausīt Madonas apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētāja paskaidrojumus par 1948. g. lēmuma nr. 633 izpildi un uzdot nekavējoties organizēt šī lēmuma pareizu izpildi.

2) Aizliegt apriņķu izpildkomitejām pieņemt lēmumus par tādu saimniecību ieskaitīšanu kulaku saimniecību sarakstos, kuru ģimenes locekļi ir apbalvoti ordeņiem, virsnieki, Tēvijas kara invalīdi, bijušie partizāni, bet uzdot tām visus materiālus par šādām lietām pārsūtīt apstiprināšanai Ministru Padomē.

Latv. PSR prokurors
2.kl[ses] valsts justīcijas padomnieks

Mišutins

_______________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.11, 72.-76.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 11.apr, 70.l., 64.-67.lp.

Ievietots: 03.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV