Likums par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu.
___________________________________________________________________

 

1940. gada 13. februāris

1. Latvijā atstātie izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamie īpašumi pilsētās (Lik. kr.1939.g. 176.pants IX), kurus Latvijas Kredītbanka iegūst īpašumā no Fiduciārās izceļošanas akciju sabiedrības (UTAG), uz finansu ministra vienpusēju pieprasījumu nostiprināmi zemesgrāmatās uz Latvijas Kredītbankas vārdu. Šis noteikums neattiecas uz tādiem nekustamiem īpašumiem, par kuriem Fiduciārā izceļošanas akciju sabiedrība (UTAG) līdz 1940.gada 22.janvārim noslēgusi pie notāra pārdošanas līgumus un uz kuriem tieslietu ministrs atsavināšanas atļauju izsniedzis.

2. Uz 1.pantā minētiem īpašumiem līdz to nostiprināšanai uz Latvijas Kredītbankas vārdu aizliegts izdarīt zemesgrāmatās jebkādus labprātīgus un piespiedu nostiprinājumus bez šās bankas piekrišanas.

 

3. 1.pantā minēto īpašumu noliktās izsoles uz Latvijas Kredītbankas pieprasījumu jāatceļ.

4. Visi zemesgrāmatas nostiprinātie aizliegumi, legāti, alimenti, mūža rentes prasījumi, ķīlu tiesības un dažādi citi nostiprinājumi, kas gulstas uz 1.pantā minētiem nekustamiem īpašumiem, jāpieteic Latvijas Kredītbankai līdz 1940.gada 31.maijam.

Prasījumi, kas līdz minētai dienai nebūs pieteikti Latvijas Kredītbankai, atzīstami par nepastāvošiem un uz Latvijas Kredītbankas vienpusēju pieprasījumu dzēšami, izņemot reālservitūtus un atzīmes prasības lietās par īpašuma tiesībām.

5. 1.un 4.pantā minētie nostiprinājumi un dzēsumu ieraksti ir brīvi no visiem nodokļiem un nodevām.

 

Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Valsts un ministru prezidents K.Ulmanis

___________________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>77.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 6824.f., 1.apr., 297.l., 19.lp. Kopija.

Ievietots: 30.08.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV