Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības prezidija deklarācija.

[1945. gads]
__________________________________________________________

Latvijas Tēvijas sargu[1] (partizānu) apvienības prezidija
DEKLARĀCIJA

Lai sasniegtu apvienības statūtos izvirzītos mērķus, prezidijs deklarē:

1. Lai realizētu latviešu tautas nesatricināmo gribu atgūt savu nacionālo, neatkarīgo, demokrātisko valsti, vēršamies pie Latvijas valdības trimdā, pie visām brīvību un nacionālo neatkarību mīlošām valstīm un tautām ar lūgumu palīdzēt latviešu tautai atgūt savu nacionālo, neatkarīgo, demokrātisko Latvijas valsti, ko viņai ar hitleriskās Vācijas palīdzību 1940. gadā atņēma iebrukušais PSRS karaspēks.

2. Savas tiesības uz neatkarību latviešu tauta pamato ar 1918. g. 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts pastāvēšanas faktu un ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtiem.

1918. g. 18. novembrī nodibināto Latvijas valsti atzina visas pasaules valstis, un desmitu gadu pastāvēšanas laikā tā pierādīja iespēju pastāvēt augsti attīstīto kultūras valstu vidū.

Visa pasaule pazīst Latvijas valsti kā spējīgu pastāvēt un latviešu tautu kā strādīgu, spējīgu nesavtīgi mīlēt savu Dzimteni un jebkurā mirklī sacelties pret ienaidniekiem, kas ar brutālo spēku uzspiež svešu kultūru un dzīves veidu, izlaupot gadsimtos uzkrātās kultūras un materiālās vērtības.

3. Lai sasniegtu Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) izvirzītos mērķus, Latvijā atrodas vairāk nekā 40 000 vienībās apvienotu Latvijas Tēvijas sargu (partizānu), kuri pilni apņēmības, glabājot 1918.-1920. gadu atbrīvošanas cīņu varoņu mantojumu, nežēlojot spēku un dzīvību, šodien stāv par brīvās, neatkarīgās, nacionālās un demokrātiskās Latvijas atgūšanu. Šodien tie stāv pret latviešu tautai naidīgo komunistu varu, kas realizē asiņainu teroru pret Latvijas patriotiem.

4. Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) apvienības prezidijs, visas tautas atbalstīts, ik mirkli ir gatavs sākt sagatavošanas darbu, lai dibinātu nacionālu, neatkarīgu demokrātisku Latvijas valsti, iesaistot šajā darbā arī latviešu trimdas pārstāvjus. Gadījumā, ja ārpus Latvijas aiz robežām būtu jau nodibinājusies Latvijas trimdinieku pagaidu valdība, tad prezidijs gatavs to atzīt un nosūtīt savus pārstāvjus sarunām par valsts uzbūves pamatiem un valdības programmas izstrādāšanai.

5. Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) apvienības prezidijs Latvijas trimdas valdībai un visām pasaules valstīm paziņo, ka visā komunistu valdīšanas laikā Latvijā un it sevišķi pēdējā laikā notiek vēsturē vēl neredzēts terors pret latviešu patriotiem, kurus arestē, nogalina un izsūta iznīcināšanai uz Sibīriju. Vairāk nekā 50 000 latviešu patriotu iet bojā Padomju čekas cietumos un tos gaida bada nāve.

Visus tos latviešus, kas paceļ balsi par nacionālo neatkarību, komunisti dēvē par buržuāziskiem nacionālistiem, labākās latviešu zemnieku sētas izlaupa un nodedzina.

Visa komunistu vara ir vērsta uz ātrāku latviešu tautas iznīcināšanu. Tādēļ Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) apvienības prezidijs visas latviešu tautas vārdā griežas pie Latvijas trimdas valdības aiz Latvijas robežām un pie visām brīvību mīlošajām tautām ar lūgumu nekavējoties nosūtīt starptautisku komisiju uz Latviju, lai izbeigtu un novērstu asiņaino komunistu teroru, slepkavošanas, arestus, spīdzināšanas un dedzināšanas.

Pielikumā: Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) statūtu kopija.

LTS(p)A prezidija priekšsēdētājs
Locekļi
Ģenerālsekretārs

Tulkojusi A. Paulāne
1946. g. 1.3.
__________________________________________________________

Avots: Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>Nr.30, 148.-150.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 1986.f., 1.apr., 28612.l., 3.sēj., 138.-141.lp. Staņislava Stroda (“Tālivalža”) krimināllieta. Rokraksts ar tinti uz balta papīra, krievu valodā (tulkojums no latviešu valodas).

[1] Nosaukumi Tēvijas sargi un Tēvzemes sargi dokumentos nereti lietoti paralēli.

Ievietots: 07.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV