Latvijas darbaļaužu bloka vēlēšanu platforma.

[1940.gada 6.jūlijā]
_____________________________________________________________

 

Par mieru, par maizi, par tautas brīvību!
Brīvās Latvijas Republikas pilsoņi un pilsones!

Šī gada 14. un 15.jūlijā saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu visā zemē vēlēs jaunu Saeimu, augstāko Latvijas valsts varas orgānu, kam jāizteic visas Latvijas tautas valdoša griba.

Gadiem ilgi Latvijas tauta cieta no vecās valdības, beztiesībā un bezlikumībā. Vecā valdība padzina tautas pārstāvjus, kas bija likumīgi ievēlēti saskaņā ar 1922.gada 7.novembra Satversmi, sistemātiski un rupji mīdīja kājām tautas intereses un noniecināja tautas tiesības.

Gadiem ilgi vecā valdība tautas intereses upurēja savai politikai, kas bija tautai naidīga, un veda tautu pretim sabrukumam, kara postam un iznīcībai.

Vecā valdība rupji pārkāpa ar Padomju Savienību 1939.g. 5.oktobrī noslēgto savstarpējās palīdzības līgumu un ar šādu rīcību apdraudēja Latvijas valsts drošību, neaizskaramību un neatkarību.

Latvijas vecā valdība necentās godīgi pildīt savstarpējās palīdzības līgumu ar Padomju Sociālistisko publiku Savienību, necentās uz šī līguma pamata konsekventi realizēt stipru un nesatricināmu savienību starp Latviju un lielo Padomju Savienību. Taisni otrādi: tā sāka piekopt nepareizu un divkosīgu politiku, kas apdraudēja Latvijas tautas mierīgo darbu un visas valsts labklājību.

Šī valdība krita, pilnīgi zaudējusi cieņu katra godīga savas zemes patriota acīs, tautas nīsta un neieredzēta. Krita arī vecais tautas beztiesības, apspiestības un patvarības režīms.

Ar tautas piekrišanu pie varas nākusī jaunā valdība savā 21.jūnija Deklarācijā svinīgi solījās kalpot savai tautai, aizstāvēt tautas intereses, sargāt viņas suverēnās tiesības.

Valsts suverēnai varai Latvijas Republikā jāatrodas pašas tautas un tikai tautas rokās.

Šajās vēsturiskajās dienās Latvijas tauta tiek aicināta ievēlēt Saeimu vispārējā, vienlīdzīgā, tiešā, aizklātā un proporcionālā balsošanā.

Saeimas vēlēšanu dienas -- šī gada 14. un 1l5.jūlijs - tuvojas. Latvijas tautai šajās dienās jāiet pie balsošanas urnām tik cieši vienotai kā vēl nekad, apgarotai uzticībā mīlestībā par savu slaveno dzimteni, ar draudzības un sirsnīgas brālības simpātijām pret mūsu lielo un vareno draugu - neuzvaramo Padomju Sociālistisko Republiku Savienību.

Latvijas tautai šajās dienās jādodas pie balsošanas urnām apziņā, ka vienīgais ceļš uz laimi, valsts neatkarību, kultūras uzplaukumu un tautas materiālās labklājības augstākiem sasniegumiem - tas ir ciešas draudzības un izturēti godīgas savienības realizēšanas ceļš starp Latviju un PSRS, tas ir Latvijas un padomju tautu brālības ceļš, mūsu tautu kopīgais ceļš cīņā par mieru, laimi, par Latvijas Republikas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības uzplaukumu.

Brīvās, demokrātiskās Latvijas pilsoņi un pilsones! Mēs, strādnieki, zemnieki, darba inteliģence, arodbiedrības, fabriku - darbavietu komitejas, kultūras, izglītības un sporta organizācijas, brīvās Latvijas sievietes, Latvijas darba jaunatne un Latvijas Komunistiskā partija, jaunās Saeimas vēlēšanu lielā uzdevuma veikšanai esam apvienojušies “Latvijas darbaļaužu blokā”, lai draudzīgi, visi kā viens izvestu vēlēšanas un Saeimā ievēlētu cienīgus tautas pārstāvjus - īstenus tautas pārstāvjus, kas izsaka tautas patieso gribu.

Mēs, kas apvienojušies “Latvijas darbaļaužu blokā”, aicinām visus strādniekus, zemniekus, inteliģentus, visus mūsu zemes godīgos patriotus priekšā stāvošās vēlēšanās šī gada 14. un 15.jūlijā balsot par tiem, kas konsekventi, godīgi un ar visu revolucionāro enerģiju cīnīsies, lai realizētu šādas mūsu prasības - visu mūsu zemes darbaļaužu, visas mūsu tautas prasības.

Lūk, mūsu prasības

a) Ārējā politikā:

Draudzība starp Latvijas un Padomju Savienības tautām un stipra, nesagraujama savienība starp Latvijas Republiku un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību;

b) Iekšējā politikā:

1. Plaša valsts palīdzība bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā.

2. Trūcīgo un mazturīgo zemnieku atbrīvošana no nenokārtotiem maksājumiem valstij, nodokļiem utt., kā arī atbrīvošana no dažādiem administratīviem sodiem.

3. Strādnieku un kalpotāju materiālā stāvokļa uzlabošana, paaugstinot darba algas.

4. Plaši noorganizēt darba aizsardzību un sociālo apdrošināšanu slimību un nelaimes gadījumos.

5. Valsts nodrošinājums darba invalīdiem un strādniekiem un strādniecēm vecuma dienās.

6. Plaši izveidot medicīniskās palīdzības tīklu, iekārtojot slimnīcas, klīnikas, ambulances, pirmās palīdzības punktus utt.

7. Mātes [un] bērna aizsardzību, organizējot zīdaiņu namus, bērnudārzus un bērnunamus.

8. Noteikta armijas demokratizācija.

9. Nodrošināt darba tautas interesēm atbilstošu vārda, preses, sapulču un biedrošanās brīvību.

10. Nodrošināt visu pilsoņu personas un īpašumu neaizskaramību.

11. Plaši izkopt nacionālo kultūru un zinātni, izglītību un mākslu.

Latvijas Republikas pilsoņi un pilsones!

Aicinām jūs balsot par mūsu prasībām, neaizmirstot, ka tikai šo prasību izpildīšana nodrošinās mūsu tautai brīvību, neatkarību un laimi, mūsu valsts neaizskaramību, mūsu tēvzemes uzplaukumu un slavu.

Nevienu balsi tiem, kas nav spējīgi cīnīties līdz galam par pilnīgu šo prasību izpildīšanu, par pilnīgu un neatlaidīgu šīs mūsu platformas realizēšanu.

Strādnieki un strādnieces, zemnieki un zemnieces, darba inteliģence - valsts un pašvaldību darbinieki, skolotāji un ārsti, inženieri, rakstnieki un žurnālisti, advokāti, profesori, karavīri, visi mūsu tautas progresīvie pilsoņi -, balsojiet par mūsu platformu, par lielo cīņas principu un mūsu tautas lietas uzvaru!

Pilsoņi un pilsones! Stipriniet Latvijas tautas vienību, disciplīnu un organizētību, dodiet nesaudzīgu prettriecienu visiem tautas ienaidniekiem - mēlnešiem un provokatoriem!

Mūsu tautas ienaidnieki, vecās iekārtas piekritēji, provokatori, izplata dažādas nepamatotas baumas, lai sagrautu mūsu vienību, satricinātu strādnieku, zemnieku un darba inteliģences sadarbību. Viņi izplata provokatoriskas baumas, ka strādnieku un komunistu nolūks ir piespiedu kārtā kolektivizēt laukus. Šos melus izplata, lai sašķeltu strādnieku un zemnieku kopību.

Neticiet šīm provokatoriskām baumām, atmaskojiet provokatorus!

Mūsu prasības ietvertas mūsu platformā, un mēs aicinām jūs cīnīties par šīm prasībām.

Gatavojieties mūsu Saeimas vēlēšanām!

Balsojiet visi kā viens par mūsu - “Latvijas darbaļaužu bloka” - kandidātiem!

Lai dzīvo brīvā Latvija!

Lai dzīvo mūsu draudzība un cieša savienība ar lielo, neuzvaramo Padomju Sociālistisko Republiku vienību!

Lai dzīvo mūsu zemes strādnieki, zemnieki un darba inteliģence!

Par mieru, par maizi, par tautas brīvību!

Latvijas darbaļaužu bloks

Zem šīs platformas parakstījušies šādi organizāciju, karaspēka daļu un sabiedrisko grupu pārstāvji:

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja:
Zaķis - Kalnbērziņš, Spure Žanis, Auguste Olga, Jablonskis Andrejs.

Latvijas Darba Jaunatnes Savienības Centrālā Komiteja:
Kurlis Pēteris, Berklāvs Edvards, Sadovskis Pēteris, Bāliņš Pauls.

Sarkanā Palīdzība - Centrālā komiteja:
Nurža, Niedra.

Latvijas strādnieku arodbiedrības:
(seko 25 nozaru arodbiedrību 48 vadītāju paraksts)

Biedrības Latvijas kara invalīdu savienība:
(2 paraksti)

Latvijas armijas pārstāvji:
( 17 paraksti)

Zemniecības pārstāvji:
(6 paraksti)

Biedrību un sabiedrību pārstāvji:
( 11 paraksti)
____________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.198, 450.-454.lpp.

Publicēts: Cīņa. 1940., 6.jūlijā.

Ievietots: 10.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV