Latvijas Pagaidu valdības rīkojums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi.

[1919. gada 27. februārī, Liepājā]
___________________________________________________________

1. Bezzemnieku apgādāšanai ar zemi Pagaidu valdība nodibina valsts zemes fondu.

2. Ikreiz ar īpašu rīkojumu valdība noteic, kādas zemes fondā ieskaitāmas.

3. Ar šo rīkojumu zemes fondā ieskaita:

a) visas valsts (kroņa) muižas neatkarīgi no nomas laika ilguma, atceļot ar šā gada Jurģiem visus ar bijušo vācu okupācijas varu un bijušo krievu valdību slēgtos līgumus, pie kam par tiesību uz atlīdzību lems Satversmes sapulce,

b) zemnieku agrārbankai piederošās muižas, kuras līdz šim vēl nav nodotas bezzemniekiem,

c) valstij piederošās mežu zemes, kuras noder zemkopībai un nav nepieciešamas meža saimniecībai.

Zemes fondā neieiet tās muižas, kuras uz zemkopības ministra lēmuma pamata sevišķi svarīgu vajadzību dēļ paturamas nedalītas.

5. Valsts muižu nomniekiem ir tiesības uz tām drošības naudām (zalogiem), kas iemaksāti bijušai krievu valdībai nomas līgumu slēdzot; ciktāl tāda iemaksa tiem pienāktos pēc līguma pie muižas atpakaļatdošanas, nomas laikam izbeidzoties. Par plašāk izdarītām sējām, nekā tas līgumā paredzēts, tiem ir tiesība uz atlīdzību.

6. Valsts muižu nomniekiem, kuriem pašiem sava zemes īpašuma nav, ir tiesība no tās pašas muižas zemes dabūt tādu pat daļu, kādu piešķirs citiem bezzemniekiem.

7. Zeme piešķirama tādiem bezzemniekiem:

a) kas paši spēj zemi apsaimniekot,

b) kam zemes ir pārāk maz.

8. Zeme piešķirama vispirmā kārtā tām personām un viņu ģimenēm, kuras pašas jeb kuru piederīgie ar ieročiem aizstāvējuši patstāvīgu, neatkarīgu Latvijas valsti. Pēc šiem tiesība uz zemi visiem citiem bezzemniekiem, pie kam dodama priekšroka tiem, kas uz dalāmās zemes jau atrodas.

9. Zemi pagaidām izdod uz nomu līdz tam laikam, kamēr Satversmes sapulce skatīs cauri Pagaidu valdības izstrādāto likumprojektu par zemes piešķiršanu bezzemniekiem uz dzimtsīpašuma tiesību pamata, tāpat arī projektu par zemes izdošanu dzimtsnomā un nomā uz laiku.

10. Zemes piešķiršana izdarāma, sākot ar š.g. Jurģiem.

11. Zemi piešķirot, bezzemniekiem jāievēro šādas normas:

1) pilsētu tuvumā un sakņkopībai noderīgās vietās 1-5 pūrvietas,

2) staciju un citu satiksmes vietu tuvumā, kur iespējama dārzkopība, no 10-15 pūrvietas,

3) parastām zemkopības saimniecībām 20-60 pūrvietas.

Vietas, kurās piemēros vienu vai otru normu, noteic agrārpadome uz apriņķa agrārkomisijas priekšlikumu.

Agrārpadomes atzinumu apstiprina zemkopības ministrs.

12. Zemes piešķiršanu uzliek sekojošām iestādēm, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārziņā un rīcībā:

a) agrārpadomei,

b) apriņķu agrārkomisijām.

13. Agrārpadome sastāv:

a) no zemkopības ministra iecelta priekšsēdētāja,

b) pa vienam priekšstāvim no Finansu, Tieslietu, Iekšlietu un Apsardzības ministrijām,

c) no viena bezzemnieka un viena zemes īpašnieka, kurus ievēl Rīgas, Rēzeknes, Jelgavas (pagaidām Grobiņas) apriņķu agrārkomitejas,

d) no vecākā valsts zemju inspektora un meliorācijas nodaļas pārziņa.

14. Agrārpadomei piekrīt:

a) izdot instrukcijas un rīkojumus šo rīkojumu robežās,

b) virsuzraudzība visos jautājumos par zemes piešķiršanu,

c) izšķirt visas sūdzības zemes piešķiršanas jautājumos,

d) izstrādāt zemes sadalīšanas plānus un projektus,

e) apvienot un saskaņot apriņķu agrārkomisiju darbību.

Piezīme: punktos a, c un d minētie agrārpadomes lēmumi un rīkojumi stājas spēkā ar zemkopības ministra apstiprināšanu.

15. Katrā apriņķī ieceļ pa vienai apriņķa agrārkomisijai, kuras sastāv:

a) no zemkopības ministra iecelta priekšsēdētāja,

b) pa vienam priekšstāvim no finansu un tieslietu ministrijām,

c) no apriņķu zemju inspektora un apriņķa mērnieka,

d) no diviem bezzemnieku priekšstāvjiem,

e) no diviem zemes īpašniekiem.

Piezīme: punktos d un e minētos priekšstāvjus ieceļ vietējā apriņķa padome.

16. Apriņķa agrārkomisijai piekrīt:

a) reģistrēt bezzemniekus, kas vēlas zemi dabūt,

b) pārbaudīt viņu tiesības uz zemi,

c) sagatavot zemes dalīšanas plānus un produktus.

17. Apriņķu agrārkomisijām tiesība dot vietējo pagastu pašvaldības iestādēm rīkojumus bezzemnieku reģistrācijas un zemes dalīšanas darbu sagatavošanai.

18. Zemes piešķiršanai vajadzīgos tehniskos spēkus un darbu vadītājus pieņem un algo Zemkopības ministrija.

Latvijas Pagaidu valdības vārdā:
Zemkopības ministrs J. Goldmanis

Valsts zemju un mežu departamenta
pārzinis Aug. Kalniņš

__________________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.69, 144.-147.lpp.

Ievietots: 14.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV