Ziemeļaustrumu kuršu izlīgums ar zobenbrāļiem, Rīgas pilsētu un bīskapu.

[1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri, Rīgā]
_______________________________________________________________

 

Sv. Marijas Konvents Rigā, ordeņa brāļi, rātmaņi un Rigas pilsoņi slēdz sekošu samierinašanā līgumu (Compositionen) ar kuršiem apgabalos: Rende, Galevalle, Pidevalle, Matekule, Vane, Pure, Ugesse, Candove; Anses, ka šie uzņemas kristibas jūgu, ka paši un viņu pēcnāceji dos no arkla ik gadus pa pusbirkavu [5 pudi jeb 2 pūri] labibas un no ecešas tāpat pusbirkavu. Bet ja kāds ar vienu zirgu un vienām ecešām apstrādā arklu zemes viņš dod tik pusbirkavu. Saviem priesteŗiem, kuŗi, cik ātri iespējams, briesmām neapdraudot, aicinami, viņi turklāt peegādās vajadzigo dzīvei un paklausigi pieņems kristibu un kristigu tikumus, paturedami savu iegūto mantibu un lauku īpašumu un citas leetas, bez ka jeb kāda vara drīkstetu viņiem to leegt. Līdz ar to šie paši kurši ees kopā ar mums .kaŗā pret Kristus nīdetajiem. Un tā lai to, ko te esam nosprieduši, laikam tekot, neizgaistu un neaizeetu novārtā, izņemot gadijumu, kad kurši kaŗotu pret kristitiem, mēs šķietam, viss tas jaapstiprina un jaizpilda, kadēļ mēs piešķiŗam šai gŗāmatai pastāvibu un ar mūsu zieģeļiem, lieciniekiem parakstoties, kuŗu vārdi sekoši: Mauritius Sv. Marijas priekšnieks Rigā, Hedenriku pārtikas pārzinis [celerarius], Heirikus mantas pārzinis [camerarius], Volquinus kareivju brāļu mestrs, Rudolphus no Kasseles, Gerefriedus Virdik, Marcquardus no Turinģijas, tās pašas kareivju draudzes [ordeņa] brāļi. No, rātmaņiem [rātskungiem]: Vernerus, Friderikus no Venden, Albertus Utnordius, Volderikus. Svētceļotaji jeb krustneši: Justavius no Duntes, Aleksander no Vechtes, Thomas no Hunefeldes, Dodo no Travenemines. Pilsoņi iz Lübekas: Marcquardus no Hagenes, Sifridus no Hasenberģes, Henrikus Clenebur un daudz citi. Izdarits atklāti Rigā. Ta Kunga iemiesošanas [dzimšanas] gadā 1230.
___________________________________________________________________

Avots:

- teksts latīņu valodā - Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.161, 140.-141.lpp.

- tulkojums latviešu valodā - Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.>15.lpp.

- tulkojums krievu valodā - Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). - Москва: Наука, 1972, ст.303-306.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.105.

Dokumenta atrašanās vieta: Rīga, Pilsētas iekšējais arhīvs, kapsula Nr.20, pergamenta oriģināls ar trīs zīmogiem [Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., 140.lpp.].

Dokumenta tulkojums krievu valodā

Ievietots: 02.08.2002.

HISTORIA.LV