Latvijas Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta direktora J.Fridrihsona rīkojums politiskās policijas pārvaldes visiem rajonu priekšniekiem par vācbaltiešiem, kuri atsakās izceļot.
_________________________________________________________________

Steidzami

1939.gada 30.novembris

Novērots, ka daļa vietējo vāciešu, kas līdz šim sevi noteikti uzskatīja par piederīgiem pie vācu tautas un kuriem tādēļ kopā ar pārējiem vācu tautības pilsoņiem tagad būtu pienākums repatriēties atpakaļ uz savu zemi, izrāda tendenci atturēties no viņiem dotās iespējamības izmantošanas un acīmredzot vēlas savu turpmāko dzīvi ērtāk iekārtot tepat Latvijā.

Uzdodu steidzami noskaidrot, kas no zināmiem vācu tautas piederīgiem jums padotā rajona robežās ir nodomājuši atturēties no repatriēšanās, un nosūtīt pie tiem rajona ierēdņus, lai iztaujātu tos par iemesliem, kuru dēļ tie nevēlas izceļot uz Vāciju. Lai ienestu minēto vāciešu starpā skaidrību par viņu turpmāko stāvokli mūsu zemē, uzdodiet ierēdņiem paskaidrot šiem vācu tautības pilsoņiem notiekošās repatriācijas dziļāko nozīmi, un proti - ka viņiem, tāpat kā latviešiem, savu personīgo labklājību un nacionāli kulturēlo dzīvi būs iespējams veidot tikai savā valstī un savas tautas starpā un ka viņu atteikšanās izceļot uz savu zemi nozīmē savas tautības noliegšanu, un ka grūti ticēt tam, ka viņi, kas līdz šim vienmēr pasvītrojuši savu piederību pie lielās vācu tautas, tagad vienā mirklī būtu spējīgi pārvērsties par latviešiem. Šiem palicējiem paskaidrot, ka nevar būt šaubu par to, ka viņi turpmāk tiks uzskatīti tikai kā mūsu valsts konjunktūras pilsoņi, kurus te saista vienīgi materiālas intereses, un ka no šī apstākļa tiks vilktas arī zināmas konsekvences, kā, piemēram, jau izdarītā vācu skolu likvidēšana, vācu sabiedriskās dzīves izbeigšana un t.t.

Reizē ar šo uzdodu piesūtīt man uz š.g. 10.XII visu šinī rakstā minēto jums uzticētā rajona robežās dzīvojošo vācu tautības pilsoņu sarakstu līdz ar viņu pievestiem motīviem, kuru dēļ tie par savu turpmāko dzīves vietu grib izvēlēties Latvijas valsti.

Direktors J.Fridrihsons
Aģentūras nodaļas vadītājs R.Stiglics

_______________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>70.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 3235.f.,1/8.apr., 357.l., 142.lp. Oriģināls.

Ievietots: 31.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV