PSRS prezidenta Dekrēts par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

[1990.gada 14.maijā, Maskavā]
___________________________________________________________________

 

Latvijas PSR Augstākā Padome 1990.gada 4.maijā pieņēma Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tajā Latvijas Saeimas 1940.gada 21.jūlija Deklarācija par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā pasludināta par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža. Vienlaikus runāts par vairāku Latvijas Republikas 1922.gada Satversmes pantu darbības atjaunošanu.

Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēmusi minēto Deklarāciju, pārkāpjot PSRS Konstitūcijas 70., 71., 73. un 75.pantu un PSRS 1990.gada 3.aprīļa likumu “Par kārtību, kādā risināmi jautājumi, kas saistīti ar savienotās republikas izstāšanos no PSRS”. Tā ir pretrunā ar citu padomju federācijas subjektu. Padomju Sociālistisko Republiku Savienības likumīgajām tiesībām un interesēm. To pieņemot, pārkāpta arī Latvijas PSR Konstitūcija, kas paredz rīkot referendumu par republikas izstāšanos no PSRS.

Balstoties uz PSRS Konstitūcijas 127.(3.)panta 1. un 2.punktu, 74. un 173.pantu, nolemju:

Pasludināt, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990.gada 4.maija Deklarācijai “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” nav juridiska spēka no tās pieņemšanas brīža.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības
Prezidents M.Gorbačovs

Maskavā, Kremlī. 1990.gada 14.maijā
____________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 62.lpp.

Publicēts: Cīņa. 1990., 16.maijā, 1.lpp.; Padomju Jaunatne. 1990., 17.maijā, 1.lpp.

Publicēts arī: 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par neatkarības deklarāciju. Red. T.Jundzis. Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000., 775 lpp>404.lpp.

Skatīt arī:

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija atbilde PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam sakarā ar viņa 1990.gada 14.maija dekrētu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums sakarā ar PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova 1990.gada 14.maija dekrētu Par Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV