Lielbritānijas ārlietu ministra A.Dž.Belfūra vēstule Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotajam sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas de facto atzīšanu LPNP kā tās pagaidu valdības personā.

[1918.gada 11.novembrī]
___________________________________________________________________________

Lielbritānijas ārlietu ministrija
11.novembrī 1918.g.

Ser!

Man ir gods pateikties par Jūsu 30.oktobra vēstuli, kurā Jūs piesūtījāt savu lūgumu Lielbritānijai un viņas sabiedrotiem, lai tie dotu savu aizsardzību Latvijai.

Es esmu laimīgs par iespēju izmantot šo gadījumu, lai atkārtotu solījumu, ko es Jums devu Jūsu nesenās vizītes laikā. Viņa Majestātes valdība ir raudzījusies ar visdziļāko līdzjūtību uz latviešu tautas centieniem un viņas gribu atsvabināties no vācu jūga. Tā ar prieku atkal apliecina savu gatavību, dot pagaidu atzīšanu Latviešu Nacionālajai Padomei, kā de facto neatkarīgai iestādei, līdz tam laikam, kamēr Miera konference liks pamatus jaunam brīvības un laimes laikmetam Jūsu tautai.

Līdz tam laikam Viņa Majestātes valdība labprāt pieņem Jūs kā Latviešu Pagaidu valdības neoficiālo diplomātisko priekšstāvi.

Jums uzticīgais,
(Paraksts): Arturs Džeimss Belfūrs.

Meierovica kungam
115, Park Road,
Regent's Park, N.W.

___________________________________________________________________________

Avots: Zālīte, P. Kā Latvija tapa vai Kā piepildījās tautas pašnoteikšanās ideja? Otrs papildināts izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928. 81.-82.lpp.

Publicēts arī:

- Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas posms (līdz 18. novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>64.-399.lpp.

- Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 55.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1899.f., 2.apr., 273.l, 6.lp.

Dokumenta teksts angļu valodā

Ievietots: 23.07.2001.

HISTORIA.LV