Vācijas valdības ģenerālpilnvarotā A. Vinniga un Latvijas Pagaidu valdības līgums par Latvijas pavalstniecību piešķiršanu ārzemniekiem, kuri piedalījušies cīņās pret lieliniekiem.

[1918. gada 29. decembrī, Rīgā]
___________________________________________________________

1. Latvijas Pagaidu valdība ir ar mieru pēc pieprasījuma piešķirt pilnīgas Latvijas pilsoņu tiesības visiem ārzemju karavīriem, kas ne mazāk kā četras nedēļas piedalījušies brīvprātīgo korpusu cīņās par Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem.

2. Latvijas pavalstnieki Baltijas vācieši iegūst tiesības iestāties Vācijas impērijas brīvprātīgo korpusos.

Bez tam nav iebildumu, ka virsnieki un apakšvirsnieki tiek izmantoti kā instruktori Baltijas landesvēra rotās kampaņas laikā.

3. Pagaidu valdība noteikti garantē Baltijas vāciešiem saskaņā ar 7. decembra konvenciju piešķirtās tiesības izveidot landesvēra sastāvā 7 nacionālās rotas un 2 baterijas arī tad, ja šī līguma 2. paragrāfs novestu pie Baltijas karaspēka daļu pārejošas izformēšanas.

Ja landesvērā tiek palielināts latviešu rotu skaits, tad proporcionāli tiek palielināts arī vācu rotu skaits.

4. Lai izpildītu 1. paragrāfu, Pagaidu valdība apņemas vismaz reizi nedēļā piesūtīt sarakstus par pienākušajiem un aizgājušajiem brīvprātīgajiem.

Uz minēto sarakstu pamata līguma parakstītājas puses kopīgi izšķirs, kuri vācu pavalstnieki saskaņā ar 1. paragrāfu ieguvuši pilsoņa tiesības.
______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.44, 108.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 6033.f., 1.apr., 16.l., 2.lp. Noraksts.

Ievietots: 08.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV