PSRS iekšlietu ministra S.Kruglova ziņojums Par 1949.gada 25.marta deportācijas akcijas izpildi.
__________________________________________________________________

Pilnīgi slepeni

biedram J.Staļinam
biedram V.Molotovam
biedram L.Berijam

biedram G.Maļenkovam 1949.gada 18.maijā

PSRS Iekšlietu ministrija ziņo par tās PSRS Ministru padomes 1949.gada 29.janvāra lēmuma Nr.390-138-ps “Par kulaku ar ģimenēm, bandītu un nacionālistu ģimeņu, kuri atrodas nelegālā stāvoklī, bruņotās sadursmēs nogalināto un notiesāto, legalizēto bandītu, kuri turpina naidīgu darbību un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas” daļas izpildīšanu, kura attiecas uz PSRS Iekšlietu ministriju.

PSRS Ministru padome uzdeva PSRS Iekšlietu ministrijai nodrošināt: no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas izsūtāmo konvojēšanu un pārvešanu pa dzelzceļu un ūdens ceļiem līdz viņu nometināšanas vietai; izsūtāmo rūpīgu apsargāšanu ceļa laikā; administratīvo uzraudzību izvietošanas vietās un izsūtīto atbilstošu uzskaiti, nosakot tādu režīmu, kurš izslēgtu jebkādu bēgšanas iespēju; izsūtāmo iekārtošanu darbā lauksaimniecība (kolhozos un sovhozos) un meža materiālu sagatavošanas un zelta ieguves rūpniecības uzņēmumos; Iekšlietu ministrijas speckomandantūru organizēšanu izsūtīto izvietojuma vietās.

Iekšlietu ministrijas orgāni kopā ar partijas un padomju orgāniem uz vietām noteica konkrētas izsūtīto izvietojuma vietas viņu nometinājumam paredzētajos rajonos, ņemot vērā viņu izvietošanas, darbā iekārtošanas un sadzīves nokārtošanas iespējas.

Kolhozi, sovhozi un saimnieciskās organizācijas, uzņēmumi, kuros bija paredzēts iekārtot darbā izsūtītos, veica visus nepieciešamos pasākumus viņu uzņemšanai: piešķīra un sagatavoja mājas, kopmītnes un citas telpas izsūtīto izvietošanai, sagatavoja transportu, lai izsūtītos pārvestu no dzelzceļa stacijām līdz nometinājuma vietai.

Lai Iekšlietu ministrijas vietējiem orgāniem sniegtu palīdzību izsūtīto pieņemšanai, izvietošanai un iekārtošanai darbā, kā arī lai organizētu viņu stingru uzskaiti, režīmu un administratīvo uzraudzību, uz izsūtīto nometinājuma vietām kā PSRS Iekšlietu ministrijas pilnvarotie tika komandēti atbildīgie PSRS Iekšlietu ministrijas darbinieki. PSRS Iekšlietu ministrijas pilnvarotie tika komandēti arī uz Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR ar uzdevumu nodrošināt sabiedrisko kārtību pilsētās un lauku apdzīvotajās vietās un organizēt izsūtīto savlaicīgu pieņemšanu un nosūtīšanu uz izvietojuma vietām.

Pēc PSRS Iekšlietu ministrijas norādījuma Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR iekšlietu ministriju orgāniem palīgā Valsts drošības ministrijas orgāniem izsūtīšanas realizēšanai tika piešķirts ievērojams Iekšlietu ministrijas un milicijas operatīvo darbinieku skaits.

Līdz izsūtīšanas operācijas momentam iekraušanas stacijās tika padoti 76 dzelzceļa ešeloni, kuri bija iekārtoti cilvēku pārvadāšanai, izsūtīto pavadīšanai piešķirts konvojs un no Iekšlietu ministrijas orgānu pieredzējušo virsnieku vidus nozīmēti ešelonu priekšnieki. Lai ceļa laikā izsūtāmajiem sniegtu medicīnisko palīdzību, katram ešelonam tika nozīmēti medicīnas darbinieki ar nepieciešamo medikamentu un pārsienamo materiālu daudzumu. Ešeloni tika nosūtīti, nekavējoties pēc to piepildīšanas. Ceļa laikā izsūtāmie ar dzelzceļa bufešu palīdzību tika apgādāti ar siltu ēdienu.

Pavisam no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR teritorijas izsūtītas 30 630 kulaku, nacionālistu un bandītu ģimenes (94 779 cilvēki, no tiem: 25 708 vīrieši, 41 987 sievietes un 27 084 bērni), tajā skaitā:

no Lietuvas PSR - 9518 ģimenes (31 917 cilvēki)

no Latvijas PSR - 13 624 ģimenes (42 149 cilvēki)

no Igaunijas PSR -7488 ģimenes (20 713 cilvēki)

Saskaņā ar PSRS Ministru padomes lēmumu izsūtītie ir izvietoti:

Krasnojarskas novadā - 3671 ģimene (13 823 cilvēki)

Novosibirskas apgabalā - 3152 ģimene s(10 064 cilvēki)

Tomskas apgabalā - 5360 ģimenes (16 065 cilvēki)

Omskas apgabalā - 7944 ģimenes (22 542 cilvēki)

Irkutskas apgabalā -8475 ģimenes (25 834 cilvēki)

Amūras apgabalā -2028 ģimenes (5451 cilvēks)

Izkraušanas stacijās ieradušos izsūtīto ešelonus pieņēma šim nolūkam speciāli nozīmētie Iekšlietu ministrijas darbinieki un uz laiku izvietoja viņus iepriekš sagatavotajās telpās, lai pēc tam viņus nosūtītu uz izvietojuma vietām. Tika noorganizēta siltā ēdiena un sausās devas izsniegšana ceļa laikā līdz nometinājuma vietām.

Saskaņā ar izvietojuma plānu izsūtītie konvoja pavadībā tika aizvesti uz pastāvīgā nometinājuma vietām un izvietoti sagatavotajās telpās.

Izsūtītie ir iekārtoti darbā: kolhozos - 75 790 cilvēki, sovhozos - 16 005 cilvēki, zelta ieguves rūpniecībā - 2031 cilvēks un kokmateriālu sagatavošanas uzņēmumos - 953 cilvēki.

Izsūtīto vidū izrādījās 2850 veci, nevarīgi vientuļi cilvēki, 185 mazgadīgi bērni bez radiniekiem, kuri būtu spējīgi viņus uzturēt, un 146 invalīdi, kuri ir pilnīgi nespējīgi veikt fizisku darbu.

Izsūtītos invalīdus un gados vecos cilvēkus daudzos gadījumos darbā iekārtot nav iespējams, bet esošie invalīdu un veco ļaužu nami ir aizpildīti. Sakarā ar to saskaņā ar PSRS Ministru padomes š.g. 29.janvāra lēmumu apgabalu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām ir izvirzīts jautājums par invalīdu namu organizēšanu, lai tur izvietotu vientuļos invalīdus un gados vecos izsūtītos.

Bērni, kuri ieradās bez radiniekiem, ir iekārtoti rajonu bērnu namos.

Nometinājuma vietās ir noorganizētas Iekšlietu ministrijas speckomandantūras, visi izsūtītie ņemti uzskaitē un viņiem noteikts stingrs režīms un administratīvā uzraudzība. Iekšlietu ministrijas orgāni visiem izsūtītajiem ir izskaidrojuši viņu tiesisko stāvokli un paziņojuši PSRS Augstākās padomes Prezidija 1948.gada 26. novembra dekrētu par kriminālatbildību par bēgšanu no nometinājuma vietas.

PSRS iekšlietu ministrs
S.Kruglovs

__________________________________________________________________

Avots: Riekstiņš, J. Par 1949.gada 25.marta Latvijas tautas genocīda sagatavošanu un īstenošanu. Latvijas Vēstnesis. 1999., 4.martā.

Dokumenta atrašanās vieta: Krievijas Federācijas Valsts arhīvs , 9479.f., 1.apr.,475.l., 226.-229.lp. Kopija.

Ievietots: 02.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV