Latviešu Nacionālo partizānu organizācijas (LNPO) deklarācija.

[Ne agrāk kā 1945. gada 5. jūlijā]
___________________________________________________________

LATVIEŠU NACIONĀLO PARTIZĀNU ORGANIZĀCIJAS (LNPO)
DEKLARĀCIJA

LNPO ir cīņas organizācija.

LNPO cīņas paņēmieni nav ierobežoti.

LNPO gatava nest atbildību latviešu tautas un starptautiskās instances priekšā par savu darbību.

LNPO ideoloģiskā platforma

LNPO cīnās par:

1) brīvu, neatkarīgu, nacionālu Latviju;

2) latviešu tautas godu;

3) vienotu latviešu tautu;

4) latviešu gara un sadzīves kultūru;

5) latvisku tautas materiālo bāzi un latvisku saimniecisko kultūru.

LNPO atzīst sevi par tiesīgu pārstāvēt apspiestās latviešu tautas tiesības saskaņā ar tautu pašnoteikšanās principu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

LNPO par normālu uzskata demokrātisku valsts iekārtu, kura garantē personas, organizēšanās, ticības, vārda un preses brīvību, privātīpašuma un korespondences neaizskaramību.

LNPO cīņas uzdevumi

LNPO cīnās pret padomju iekārtu Latvijā kā iekārtu, kura nav tiesiski pamatota, nebalstās uz tautas vairākuma gribu, bet ir boļševisma viltus un noziedzības diktatūra.

LNPO cīnās pret boļševismu kā padomju iekārtas atbalstītāju varu.

LNPO cīņas taktika

LNPO uzdevums saskaņā ar latviešu tautas gribu ir tāda veida pretestības kustības organizēšana, kam jānoved pie padomju iekārtas gāšanas Latvijā. LNPO mērķis ir panākt Latvijā tādu valsts iekārtu, kura saskaņota ar LNPO ideoloģisko platformu.

Taktikas pamatprincipi

LNPO savā darbībā nedrīkst kaitēt latviešu tautas dzīvajam spēkam, mazināt latviešu tautas kultūras un saimnieciskās vērtības.

LNPO līdzekļu sagādē nedrīkst aizskart privātīpašuma tiesības. Pamatā līdzekļi veidojas no ziedojumiem.

Piezīme

Minētais neattiecas uz tautas nodevēju mantu. LNPO uzskata sevi par tiesīgu atsavināt latviešu tautai nolaupītās vērtības un tās izlietot savu mērķu sasniegšanai.

Sarkanarmiju LNPO uzskata par boļševisma teroram pakļautu karaspēku, par kura operācijām atbildīgi pavēļu devēji.

LNPO kavē sarkanarmijas operācijas, kas vēršas pret latviešu tautas dzīvo spēku, kultūras un saimnieciskām vērtībām.

Ja sarkanarmijas karavīri uz savu iniciatīvu nedarbojas pret latviešu tautas interesēm, neizdara vardarbības, tie nav aizskarami.

LNPO ir par latviešu tautas draudzību ar visām civilizētām kultūras tautām, arī ar krievu tautu, ja Krievijā padomju iekārtu nomainīs demokrātija.

LNPO ved nesaudzīgu cīņu pret tautas nodevējiem un patur sev tiesības spriest un izpildīt atbilstošu sodu ikvienam no tiem. Par piemērotiem sodiem, ieskaitot augstāko soda mēru, LNPO ir gatava atbildēt visas tautas priekšā.

Piezīme

LNPO prasības latviešu tautas vārdā padomju iekārtas, civilajiem, drošības un partijas darbiniekiem paziņotas ar LNPO uzsaukumu JJ 204/7 5.07.1945. g. saskaņā ar LNPO 1945. gada pavēli.

LNPO atbalsta visu nacionālo partiju, uzskatot par tādu arī nacionāldemokrātu partiju, apvienošanos ar Latviešu Nacionālo Tautas apvienību.

LNPO ir pieņēmusi rezolūciju, ka Latviešu Nacionālā Tautas apvienība garantē visātrāko un sekmīgāko Latvijas jaunuzbūvi - brīvajā, neatkarīgajā un demokrātiskajā Latvijas valstī.

Piezīme pie deklarācijas

LNPO nav un nebūs nekāda sakara ar atsevišķām bandītu grupām, kuras attīsta darbību, nesaskaņotu ar LNPO deklarāciju.
__________________________________________________________

Avots: Latvijas nacionālo partizānu karš: Dokumenti un materiāli 1944-1956. Sastādījis un komentējis Strods, H. Rīga: Preses nams, 1999. 656 lpp.>Nr.31, 150.-152.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 1986.f., 1.apr., 41886.1:, 7.sēj., 1.lp. Mašīnraksts latviešu valodā.

Publicēts arī: Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā: Atmiņās un dokumentos no 1941. Līdz 1956. Gadam. Rīga: SOL VITA, 1997. 367 lpp.>23.-25.lpp.

Ievietots: 08.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV