Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par PSRS prezidenta Dekrētu Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

[1990.gada 15.maijā]
_____________________________________________________________

Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes
PROTOKOLS Nr.7

1990.gada l5.maijā

1. Par neatliekamiem pasākumiem, kas veicami sakarā ar PSRS Prezidenta M.Gorbačova 1990.g. 14.maija Dekrētu “Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu””

(biedri Rubiks, Rimaševskis, Klaucēns, Dmitrijevs, Potreki, Trubiņš, Brokāns)

[..]

Deklarācijas publicēšana izsaukusi krīzes situāciju. Ievērojamā iedzīvotāju daļā aug neapmierinātība, bažas par republikas un tās iedzīvotāju likteni. Tas viss arvien vairāk izraisa dažādas protesta formas un pilsoņu nepaklausības izpausmes. Gala rezultātā tāda situācija var novest pie neparedzamām sekām.

2. Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs pilnīgi piekrīt PSRS prezidenta Dekrētā “Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” izteiktajiem vērtējumiem un ierosinātajiem pasākumiem un atzīst par lietderīgu šajā sakarā nosūtīt PSRS Prezidentam M.Gorbačovam Vēstuli.

Uzdot biedram V.Brokānam izstrādāt Vēstules galīgo tekstu, ievērojot birojā izteiktās piezīmes un priekšlikumus.

5. Atbalstīt Rīgas pilsētas iekšlietu daļas, Daugavpils pilsētas iekšlietu nodaļas un citu iestāžu personālsastāva, partijas organizāciju un komunistu rīcību, kuri apliecinājuši uzticību dotajam zvērestam aizstāvēt pilsoņu konstitucionālās tiesības un intereses.

3. Latvijas Komunistiskās partijas pilsētu un rajonu komitejām, partijas pirmorganizācijām un partijas avīzēm un žurnāliem nodrošināt, lai iedzīvotājiem izskaidrotu PSRS Prezidenta Dekrēta saturu, atklātu LPSR Augstākās Padomes Deklarācijas antikonstitucionālo ievirzi un separātisko raksturu, kā arī to cilvēku patieso rīcību un mērķus, kuri ierosina saraut valstiskās saites ar PSRS un nomainīt republikas politisko saturu.
___________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 70.-71.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 65.apr., 28.l., 112.lp.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV