Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes protokols Nr.8 par iesniegto vēlēšanu sarakstu pieņemšanu un noraidīšanu.

[1940.gada 10.jūlijā]
________________________________________________________________

 

Sēdē piedalījās: A.Buševics, K.Gailis, J.Vecvagars, K.Šics, A.Leja, A.Maldups, O.Gulbis, vēlāk arī R.Alksnis.

Dienas kārtība: iesniegto sarakstu pieņemšana.

Bez jau 6.sēdē izlemtā[1], vēl 16 kandidātu saraksti.

a) Jēzupa Korkla un citu š.g. 9.jūlijā pa pastu iesūtīts kandidātu saraksts ar Antonu Viļumu kā vienīgo kandidātu. Noraidīts, jo neatbilst 6.jūlija paziņojumam un 7.jūlija papildinājumiem.

b) To pašu iemeslu dēļ komisija noraida š.g. 9.jūlijā pa pastu saņemto kāda nesalasāma iesniedzēja sarakstu, kurā uzrādīts Broņislavs Kopāns.

c) To pašu iemeslu dēļ komisija noraidīja Silvestra Pudņika un citu pa pastu iesūtīto sarakstu ar Pēteri Siņiju kā vienīgo kandidātu.

d) To pašu iemeslu dēļ komisija noraida E.Pērkones un citu iesniegto sarakstu ar Edgaru Kauliņu kā vienīgo kandidātu.

e) To pašu iemeslu dēļ noraida M.Šteinberga un citu pa pastu iesūtīto sarakstu ar A.Galvanauski kā vienīgo kandidātu.

f) To pašu iemeslu dēļ noraida R.Brikina un citu iesniegto kandidātu sarakstu ar M.Leitieti kā vienīgo kandidātu.

g) To pašu iemeslu dēļ noraida J.Plotača un citu pa pastu iesūtīto sarakstu ar Antonu Akmeni kā vienīgo kandidātu.

h) Komisija, skatot cauri K.Lelis un S.Gureviča iesniegto sarakstu ar Mavriku Vulfsonu kā vienīgo kandidātu, to noraida, jo nav norādījumu, kādā vēlēšanu apgabalā kandidāts uzstādīts, kā arī nav pievienota vēlētāju grupas platforma, ko paredz š.g. 7.jūnija Centrālās vēlēšanu komisijas papildinājums paziņojumam par kandidātu sarakstu sastādīšanu un iesniegšanu.

i) Komisija noraida V.Poleiko un citu pa pastu saņemto sarakstu ar Staņislavu Kauru kā vienīgo kandidātu, jo neatbilst Centrālās vēlēšanu komisijas 6.jūlija paziņojumam un 7.jūlija papildinājumiem.

j) Komisija pieņem Rīgas vēlēšanu apgabalā “Latvijas darba tautas bloka” sarakstu. Pirmā parakstītāja Doude Rebeka.

k) Komisija pieņem Vidzemes vēlēšanu apgabalā “Latvijas darba tautas bloka” sarakstu. Iesniedza Ašmanis Augusts.

l) Komisija pieņem Kurzemes vēlēšanu apgabalā “Latvijas darba tautas bloka” sarakstu. Iesniedza Zihermanis Honons un Rūtiņš Pēteris.

m) Komisija pieņem Zemgales vēlēšanu apgabalā “Latvijas darba tautas bloka” sarakstu. Iesniedza Nemons Meiers[2].

n) Komisija pieņem Latgales vēlēšanu apgabalā “Latvijas darba tautas bloka” sarakstu. Iesniedza Vecvagars Jēkabs[3].

o) Komisija skata cauri S.Rimkeviča kā saraksta 3.parakstītāja iesniegto kandidātu sarakstu Rīgas vēlēšanu apgabalam ar nosaukumu “Bezpartijisko apvienības kandidātu saraksts”. Sarakstā 8 kandidāti, un to parakstījušas 104 personas. Sarakstam pievienoti 8 kandidātu reversāli[4] un vēlēšanu platformas 1 eksemplārs. Ņemot vērā, ka kandidātu saraksta iesniedzējs nevarēja iesniegt pierādījumus, ka vēlēšanu platforma darīta pieejama atklātībai, kā tas paredzēts Centrālās vēlēšanu komisijas (Valdības Vēstnesis, 1940.gada 151.numurs) publicētā papildu Paziņojumā par kandidātu sarakstu sastādīšanu un iesniegšanu Saeimas vēlēšanās 1940.gadā, nolēma sarakstu noraidīt.

p) Komisija skata cauri P.Mortukāna, dzīvojoša Bērzgales pagasta Veremu sarunu vietā kā pirmā parakstītāja kandidātu sarakstu Latgales vēlēšanu apgabalā ar nosaukumu “Latgales zemnieku, strādnieku un darba inteliģences kandidātu saraksts”. Sarakstam 17 kandidāti, un to parakstījušas 104 personas. Klāt: 17 kandidātu reversali un kāds iespiests uzsaukums “Latgolas zemniki, strādniki un dųrba inteliģence!” Ņemot vērā, ka vairākiem parakstītājiem nav atzīmēti vārdi, kā arī nav pierādījumu, ka vēlēšanu platforma darīta pieejama atklātībai, sarakstu noraidīt.

(Paraksti)

_______________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.219, 496.-498.lpp.

Publicēts arī: Treijs, R. Par Latvijas okupāciju 1940.gadā. Latvijas Vēstnesis. 2000., 14.jūlijā.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1308.f., 9.apr., 3823.l., 68.-76.lp. Oriģināls. Rokraksts.

[1] Tajā pašā 1940.gada 10.jūlijā Centrālā vēlēšanu komisija izskatīja arī Bezpartejisko zvejnieku, sīkzemnieku, amatnieku, strādnieku un vidusšķiras vēlētāju grupas sarakstu, kurā bija iekļauti 9 kandidāti un kuru bija parakstījušas 108 personas. Saraksts tika noraidīts, pamatojoties uz to, ka nav iesniegti pierādījumi, ka saraksta vēlēšanu platforma darīta zināma atklātībai [Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. 495.lpp.].

[2] Visi 142 saraksta parakstītāji dzīvoja Rīgā.

[3] Sarakstu bija parakstījuši 13 rīdzinieki un 106 5.Cēsu kājnieku pulka karavīri.

[4] Nodrošinājuma raksti, pienākumu apliecinājuma dokumenti - šai gadījumā piekrišana balotēties.

Ievietots: 25.09.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV