AKADĒMISKO RAKSTU RĀDĪTĀJS

Ābers, B. Kuršu brīvības grāmata. Senatne un Māksla. 1937. Nr.4, 25.-36.lpp.

Altements, A. Zemgales novadu sadalīšana 1254.gadā. Senatne un Māksla. 1936. Nr.2, 165.-168.lpp.

Andersons, E. Kā Narva, Pečori un Abrene tika iekļauta Krievijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā. Latvijas Vēsture. 1991. Nr.1, 50.-59.lpp.

Bergmanis, A. Jauni fakti par Abrenes pievienošanu. Diena. 1994. 17.janvārī, 4.-5.lpp.

Bērziņš, J. Dažas etnografiskas ziņas no Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) neizdotiem rakstiem. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1925. Nr.12, 587.-591.lpp.

Biļķins, V. Rūsiņš un viņa laikmeta cīņas. Senatne un Māksla. 1937. Nr.4, 17.-24.lpp.

Dedumietis, D. Saules kauja 1236.gada septembrī. Lokalizācijas mēģinājums. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 2001. Nr.2(42), 16.-25.lpp.

Dedumietis, D. Saules kaujas 1236.gada 22.septembrī norises rekonstrukcijas mēģinājums. (Pirmpublicējums).

Helmanis, M. Bīskaps Meinards: referāta saīsināts pārstāts. Kultūras Fonda Avīze. Nr.7, 1990. gada novembris, 23.lpp.

Klavins (Kļaviņš), K. Die Idee des Mittelalters als Beispiel des wechselnden Wertesystems in Lettland während des 20. Jahrhunderts. Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur. 2001, Heft 1, Frühjahr. S. 17-26.

Klavins (Kļaviņš), K. Die Interpretationen des Mittelalters un Lettland während des nationalen Erwachens der Letten. Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur. 2000, Heft 3, Herbst. S. 10-21.

Kļaviņš, K. The Baltic Enlightenment and Perceptions of Medieval Latvian History. Journal of Baltic Studies. Vol. XXIX, No 3, Fall 1998, pp. 213-224.

Križevica, S. Latvijas Ārlietu ministrijas izveidošana. 1918. gada novembris – 1919. gads.  Latvijas Arhīvi. Nr.4, 1999. 58.-71.lpp. 

Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.

Lerhis, A. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas izveidošana (1917-1919). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1997. Nr.4, 77.-107.lpp.

Lerhis, A. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas pirmie darbības gadi (1919. gads – 20. gadu pirmā puse). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1998. Nr.2, 100.-128.lpp.

Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.30.lpp.

Mugurēvičš, Ē. Leģenda un vēsturiskā īstenība: Pulkveža Oskara Kalpaka (1882.-1919.) dzīves ceļš un cīņu gaitas. Dzimtenes Balss. 1989., Nr.19, 6.lpp.; Nr.20, 6.lpp.; Nr.21, 6.lpp.

Pāvulāne, V., Pāvulāns, V. Bīskaps Alberts un Baltija. Kultūras Fonda Avīze. Nr.9, 1991.gada maijs, 10.-11.lpp.

Skutāns, G. Ceļš uz Beverīnu? Latvijas Vēsture. 1992. Nr.4(7), 61.-67.lpp.

Skutāns, G. Piebalgas novads 13.gadsimtā. No pagātnes caur šodienu… XI Piebalgas novada kultūras svētku zinātniskās konferences materiāli. Red. Jānis Polis, [2002.] 53.lpp.>37.-43.lpp.

Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. Nr.1, 5.-31.lpp.

Švābe, A. Kas bija Latviešu Indriķis. Senatne un Māksla. 1938. Nr.4, 11.-38.lpp.

Švābe, A. Senā Kursa. Grām: Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 408 lpp.>45.-114.lpp.

Švābe, A. Tālava. Sējējs. 1936. Nr.2, 135.-141.lpp.; Nr.4, 363.-374.lpp.

Švābe, A. Tālava. Grām: Švābe, A. Straumes un avoti. III sējums. Sakārtojusi Švābe, L. Lincoln (Nebraska): Pilskalns, 1965. 393 lpp.>179.-210.lpp.

Taurēns, J. Latvija Baltijas Antantē: problēmas un secinājumi. Latvijas Vēsture. 1998. Nr. 1 (29), 97.-104.lpp.

Taurēns, J. Latvija, Baltijas Antante un Austrumu pakta metamorfozes 1935. gadā. Latvijas Vēsture: Jaunie un Jaunākie laiki. 2000., Nr.2, 79.-88.lpp.; Nr.3, 97.-102.lpp.

Taurēns, J. Latvija un Baltijas Antantes izveidošanās 1934. gadā. Latvijas Vēsture. 1996. Nr. 5 (24), 82.-89.lpp.

Zeids, T. Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā. Grām.: Vēstures problēmas. 4.sējums. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1961. 3.-11.lpp. 

Zeļenkovs, A. Dānijas prinča Magnusa (1540 – 1583) darbība Livonijā. Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000. 15.-30.lpp.

Zeļenkovs, A. Dažas piezīmes par metamo ierīču pielietošanu Livonijā 13.–14.gs. Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. II sējums. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001. 240 lpp.>8.-32.lpp.

Zeļenkovs, A. Durbes kauja 1260. gada 13. jūlijā. Kuršu lomas atainojums vēstures avotos. Grām: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. III sējums. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2002. 200 lpp.>8.-17.lpp.

Скутанс, Г. Гауйский коридор: северо-восточное направление Рижских торговых связей в XII- XVI веках. Староладожский сборник: Научное издание. Выпуск 4. Санкт-Петербург; Старая Ладога: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 2001. Ст. 48-56.

HISTORIA.LV