Latvju enciklopēdijas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Latvju enciklopēdija. Red. Švābe, A. 1.-3. sējums (A-Ž), red Švābe, L.; 4.sējums: Papildinājumi.
Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950.-1956., 1962.

1.sējums (Abava - Kandis)

Biļķins Vilis [latviešu vēsturnieks]
Desmitā tiesa
[ienākumu nodoklis saskaņā ar kanoniskajām tiesībām]

Dienas Lapa
[dienas laikraksts]
Dieva tiesa
[
vainas vai nevainības pierādīšanas veids viduslaikos]
Diplomātiskais korpuss

Dišlers, Kārlis
[jurists, speciālists valsts tiesībās]
Domēņu valde
[iestāde valsts zemes īpašumu pārvaldīšanai]
Dominikāņi
[katoļu mūku ordenis]
Domkapituls
[augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa]
Domskolas
[mācību iestāde viduslaikos]
Drellis [Latvijā līdz 15. gadsimtam - vergs]

Ducmanis, Kārlis
[jurists, Latvijas diplomāts]
Dunsdorfs, Edgars
[latviešu vēsturnieks]
Durbes kauja
[1260.gada 13.jūlijs]

2.sējums (Kangari - Pieguļa)

Krodznieks (Krīgers) Jānis [pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks]
Kurzemes bīskapija
[viena no Livonijas bīskapijām]
Livonija

Livonijas archīvi

Livonijas atskaņu (rīmju) chronikas. 1. Vecākā a. ch.

Livonijas atskaņu (rīmju) chronikas. 2. Jaunākā a. ch.

Livonijas bīskapija
Muižu redukcija
Munters, Vilhelns

Nacionāldemokrati

Nagata
[naudas vienība viduslaikos]
Nameisis
[Tērvetes zemgaļu vecākais]
Namnieki

Nāves sala
[Ikšķiles priekštilta nocietinājumi Pirmā pasaules kara laikā]
Niedra, Andrievs

Nukša, Mārtiņš
[Latvijas diplomāts]
Vilis, Olavs
- [jaunākais (Latvijas diplomāts)]
Olavs, Vilis
- [vecākais (sabiedrisks darbinieks, publicists)]
Olekšs, Kazimirs
[Latvijas armijas ģenerālis]
Oliņš, Pēteris
[Latvijas diplomāts]
Osis, Roberts
[pulkvedis, Latvijas armijas komandiera adjutants, Latviešu leģiona 43.grenadieru pulka komandieris]
Ozeringi
[Maksāšanas līdzeklis Livonijā]
Ozols, Kārlis
[Latvijas diplomāts]

3.sējums (Piejavs - Zvigule)

Rīgas archibīskapija
Rīgas Avīze

Rīgas patrimoniālais apgabals

Vēsture:
        Krusta kaŗi Baltijā
Vīgrabs, Emils
[Latvijas diplomāts]
Vīgrabs, Juris (Georgs)
[Latvijas diplomāts] 

4.sējums (papildinājumi)

Bergmanis, Gustavs

HISTORIA.LV