Domēņu valde, zviedru karaļa Kārļa XI 1691 dib. iestāde (t.s. Ekonomijas kantoris) kroņa muižu pārvaldīšanai. Vidz. d. v. bij pakļauta ģenerālgubernātoram. Tās uzdevums bij nevien sekot muižu redukcijai un ar to saistītiem zemnieku aizsardzības likumiem, bet ari rūpēties par kroņa ļaužu polītisko uzticamību, izgl., reliģiju un justiciju. Zemnieki varēja sūdzēties d. v-ē par visām netaisnībām un d. v. spriedumu pārsūdzēt ģenerālgubernātoram. - Ari Kurzemes hercogvalstī darbojās līdzīga iestāde, t.s. kambarkollēģija, kas pārvaldīja hercoga domēnes, pieņēma un izsprieda zemnieku sūdzības. - Līdz 1906 Krievijā domēnes pārzināja īpaša D-u M, ko pārdēvēja par Zemkopības un valsts īpašumu M. Šīs M provinču organi bij d. v., kas apsaimniekoja guberņu robežās esošos valsts īpašumus. Baltijā bij īpaša d. v., kuŗas darbības lauks bij Kurz., Vidz. un Ig., bet Latg. - Pliskavas d. v.

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 505.lpp.

Ievietots: 27.01.2004.

HISTORIA.LV