Klišāns, V. Livonija XIII ­ XVI gs. Rīga: Mācību apgāds, 1996. 82 lpp. ________________________________________________________________________

 

Metodiskais līdzeklis veltīts Latvijas vēstures 13. ­ 16. gs. pirmajai pusei ­ t. s. Livonijas laikmetam. Brošūrā, neiedziļinoties daudzās problēmās un strīdīgos jautājumos, koncentrētā veidā aplūkota Livonijas politiskā, sociālā un ekonomiskā vēsture. Galvenā uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem kā Livonijas valstiņu izveidei, to uzbūves pamatprincipiem, savstarpējai cīņai un Livonijas ārpolitikai. Tāpat apskatīta Livonijas bruņniecības, muižniecības un muižas izcelšanās, politisko un ekonomisko pārmaiņu ietekme uz Livonijas zemnieku stāvokli. Atsevišķas nodaļas veltītas Rīgas, mazāk ­ citu Livonijas pilsētu vēsturei, latviešu tautības veidošanās procesam, Livonijas leimaņiem un reformācijai.

Lai gan metodiskais līdzekļa hronoloģiskajos ietvaros iekļauts arī 13. gs., apskatāmajā tematikā nav aplūkotas Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību brīvības cīņas pret vācu krustnešu agresiju, tāpēc lasītājiem pirms iepazīšanās ar brošūras saturu ieteicams izstudēt literatūru, kas veltīta Senlatvijas pakļaušanas gaitai.

Metodiskais līdzeklis domāts ģimnāzijas un vidusskolu vēstures skolotājiem un skolēniem. 

Saturs

Ievads
I nodaļa. Livonijas valstiņu izveidošanās
II nodaļa. Livonijas ordenis un tā valsts  
III nodaļa. Livonijas bīskapu valstis
IV nodaļa. Livonijas pilsētas. Rīga
V nodaļa. Cīņa par kundzību Livonijā. Livonijas landtāgi
VI nodaļa. Livonija Baltijas jūras reģiona starptautiskajās attiecībās
VII nodaļa. Bruņniecības, muižniecības un muižas izcelšanās Livonijā
VIII nodaļa. Livonijas zemnieki. Dzimtbūšanas izcelšanās
IX nodaļa. Leimaņi Livonijā
X nodaļa. Latviešu tautības izveidošanās
XI nodaļa. Livonija 16. gs. pirmajā pusē
XII nodaļa. Reformācija
Noslēgums
Pielikumi
                    Rīgas arhibīskapi (valdīšanas gadi)
                    Livonijas ordeņvalsts mestri (valdīšanas gadi)
                    Nozīmīgākie avoti un ieteicamā literatūra

Ievietots: 23.04.2001.

HISTORIA.LV