PUBLICĒTO HRONIKU RĀDĪTĀJS

Rimberta Vita sancti Anscarii

XXX nodaļas fragments par dāņu un zviedru iebrukumu Kursā tulkojums latviešu valodā - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 15.-17.lpp.

Skatīt arī šķirkli - Rimberts

Alfrēda Lielā Pasaules hronika

Alfreda Lielā pasaules hronikas fragments, kurā aprakstītas Vulfstāna sniegtās ziņas par aistiem tulkojums latviešu valodā - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 17.-18.lpp.

Brēmenes Ādama Gesta Hammburgensis ecclesiae pontificum 

Brēmenes Ādama Hamburgas arhibīskapijas vēstures (Gesta Hammburgensis ecclesiae pontificum) fragmenta, kas stāsta par kuršiem tulkojums latviešu valodā - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 21.lpp.

Skatīt arī šķirkli - Ādams no Brēmenes

Sakša Gramatiķa Gesta Danorum

pilns teksts latīņu valodā - Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. Copenhagen: Dansk Nationallitteraert Arkiv, 1996.

fragmentārs tulkojums angļu valodā - The Nine Books of the Danish History of Saxo Grammaticus. Translated by Oliver Elton. New York: Norroena Society, 1905.

Indriķa hronika (Livonijas pirmhronika, Heinriha Livonijas hronika)

pilns teksts latīņu valodā un tulkojums latviešu valodā - Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

tulkojums krievu valodā - Генрих Латвийский.Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии С.А.Аннинского. 2-е издание. Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1938.

Skatīt arī šķirkļus - Heinrihs no Papendorfas un Indriķa hronika

Atskaņu hronika

teksts vidusaugšvācu valodā un tulkojums latviešu valodā - Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V.Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē.Mugurēviča, K.Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1998. 389 lpp.

tulkojums krievu valodā - fragmenti

Skatīt arī šķirkli - Atskaņu hronika

Vartbergas Hermaņa Livonijas hronika

tulkojums krievu valodā - Ливонская хроника Германа Вартберга. Сборник статей и материалов по истории Балтийского края. Перевод Чешихина-Ветринского Е.В. Рига, 1879. Т. 2. ст. 85-155.

Skatīt arī šķirkli - Vartbergas Hermaņa Livonijas hronika

Dusburgas Pētera Prūsijas zemes hronika

Pētera no Dusburgas Prūsijas zemes hronikas 28.nodaļas par Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu Vācu ordenim tulkojums krievu valodā - Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. Москва: Ладомир, 1997. 384 ст. > ст. 61-62.

Pētera no Dusburgas Prūsijas zemes hronikas 84.nodaļas fragmentu par Durbes kauju tulkojums latviešu valodā - Varoņu grāmata. Sastādītājs A.Grīns. 2.izdevums. Rīga: Varavīksna, 1935., 125 lpp> 57.-58.lpp.

Skatīt arī šķirkļus - Pēteris no Dusburgas un Prūsijas zemes hronika

Helevega hronika

Helevega hronikas fragmenta par Rīgas aplenkumu 1484.gadā tulkojums latviešu valodā - Dzenis, A. Pirmā Rīgas pilsētas hronika. Latvijas Arhīvi. 1998. Nr.2, 39.-42.lpp.>40.-41.lpp.

Skatīt arī šķirkļu - Helevegs, Hermanis un Helevega hronika

Rusova Baltazara Livonijas hronika

tulkojums latviešu valodā - Rusovs, B. Livonijas kronika. Ed.Veispala tulkojums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. 214 lpp.

Skatīt arī šķirkļus - Rusovs, Baltazars un Rusova Livonijas hronika

Simona Grūnava Prūsijas hronika (16.gs.)

tulkojums latviešu valodā (fragmenti) - Simona Grūnava sniegtās ziņas par prūšu senvēsturi ("Prūsijas hronika", 16.gs.) Viedas Vēstis. 1993., Nr.4; Nr.5; Nr.6; Nr.7; Nr.8; Nr. 9.

Tolgsdorfa Rīgas Svētā Benedikta Jaunavu Klosteŗa brīnumaini uzglabāta Vēsture

tulkojums latviešu valodā - Tolgsdorfs, E. Rīgas Svētā Benedikta Jaunavu Klosteŗa brīnumaini uzglabāta Vēsture no laika, kad Livonijā izplatījās luteriskā ķecerība, līdz tā nodošanai Jēzus Sadraudzības tēviem. Dzimtenes kalendārs 1986.gadam. Sastādījis Pr. V.Kazimirs. [Stokholma]: Trīs rozes, [b.g.], 105.-122.lpp.

HISTORIA.LV