Rusovs, B. Livonijas Kronika. Ed.Veispala tulkojums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. 214 lpp.[*]
___________________________________________________________________

 

Satura rādītājs:

1584.gada izdevuma titullapas tulkojums.

Autora ievads.

I daļa. Kristīgas ticības sākšanās un kristīga valdīšana; īsas ziņas par zemes īpašībām.

II daļa. No pirmā Vācu ordeņa mestŗa Livonijā līdz beidzamam.

[1.nodaļa.]

2.[no]daļa.

3.[no]daļa.

4.[no]daļa.

III daļa.

5.[no]daļa.

6.[no]daļa. Krievi pirmo reizi aplenc Rēveli. Holšteinas hercogs Magnuss kā krievu kaŗaspēka virspavēlnieks.

7.[no]daļa.

8.[no]daļa.

9.[no]daļa.

IV daļa.

[Autora ievads hronikas 4.daļai.]

[IV daļas sākums]

10.[no]daļa

[Tulkotāja p]iezīmes

[*] Tekstā saglabāta tulkotāja lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas. Tekstā sastopamie citāti vai atsevišķi vārdi svešvalodās atšķirībā no oriģināla šajā publikācijā doti kursīvā. Saglabāti arī tulkotāja komentāri zemsvītras piezīmēs. Komentāri, kas pievienoti šīs publikācijas sagatavošanas laikā doti kvadrātiekavās.

 

Ievietots: 10.10.-12.12.2001.

HISTORIA.LV