Prūsijas zemes hronika (1326.)

- Chronicon terrae Prussiae

- Vācu ordeņa un tā Prūsijas atzara vēsture
_________________________________________________________________________________

 

Hronika aptver laika posmu no 1190. - 1326. Tās autors ir Vācu ordeņa priesteris Pēteris no Dusburgas. Tās teksts sarakstīts prozā viduslaiku latīņu valodā. tas ir pirmais un galvenais Vācu ordeņa vēstures Prūsijā atspoguļotājs. Tās izstrāde pabeigta 1326. gadā, bet sarakstīšanas vieta Prūsijā visticamāk meklējama Kēnigsbergā. Sarakstīta apstākļos, kad pēc prūšu zemju iekarošanas pabeigšanas un Vācu ordeņa Prūsijas atzara nostiprināšanās, sākās 14. gadsimta kari ar Lietuvu. Domāta lasīšanai brāļu bruņinieku auditorijai, kā arī iesniegta Vācu ordeņa virsmestram Verneram fon Orzelnam (Wernerus de Orsele). Laika posmā no 1331. līdz 1341.gadam Jerošinas Nikolajs hroniku tulkojis vācu valodā (Kronike von Pruzinlant).

Pirmoreiz hronika iespiesta 1679. gadā oriģinālvalodā, vēlāk tulkota vācu (1861), lietuviešu (1985) un krievu (1997) valodās. Hronists izmantojis ordeņa virsmestru sarakstu, kas nav saglabājies līdz mūsdienām, Vācu ordeņa statūtus un citus dokumentus no ordeņa arhīva. Par 13. gadsimta pirmo sākumu hronoloģiskas un faktoloģiskas neprecizitātes, taču līdz ar 1236. gadu materiāls kļūst precīzāks un izmantojams pētījumā. Viss liecina, ka autors par šo periodu nav tiešā veidā izmantojis Livonijas pirmhronikas (Indriķa hronikas) materiālu. Lai gan hronikas pamatsaturs saistīts ar notikumiem Prūsijas un Lietuvas teritorijā, tā sniedz ziņas par Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu Vācu ordenim, kā arī par Durbes kauju 1260.gadā.

Hronikas izdevumi:

Petri de Dusburg. Chronicon Prussiae cum Anonymi cujusdam continuotione aliisque antiquitatibus Prussicis. Christoph Hartknoch e manuscriptis codicibus recensuit nostique illusttravit. Francofurti et Lipsiae, 1679.

Scriptores rerum Prussicarum. Hrsg. Hirsch, T., Töppen, M., Strehlke. Leipzig, 1861.

Peter von Dusburg. Chronik des Preussenlandes. Übersetzt und erlärt von K.Scholz und D.Wojtecki. Darmstadt, 1984.

Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika. Par. R.Batūra. Vilnius, 1985.

Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. Москва: Ладомир, 1997. 384 с.

Informācijas citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 3.sējums, 6099.sleja. (Dusburgs Pēters)

Literatūra:

Zanders, O. Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.-17.gs.). Rīga: Zinātne, 2000. 396 lpp.>59.lpp.

Матузова, В. И. “Хроника Земли Прусской” Петра из Дусбурга как памятник истории и культуры Тевтонского ордена в Пруссии XIV века. В кн.: Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. Москва: Ладомир, 1997. 384 с. > ст. 218-252.

Prūsijas zemes hronikas teksts:

Pētera no Dusburgas Prūsijas zemes hronikas 28.nodaļas par Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu Vācu ordenim tulkojums krievu valodā - Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. Москва: Ладомир, 1997. 384 ст. > ст. 61-62.

Pētera no Dusburgas Prūsijas zemes hronikas 84.nodaļas fragmentu par Durbes kauju tulkojums latviešu valodā - Varoņu grāmata. Sastādītājs A.Grīns. 2.izdevums. Rīga: Varavīksna, 1935., 125 lpp> 57.-58.lpp.

Rīga © 2001. Gints Skutāns, mag.hist.

Ievietots: 16.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

Pēdējie labojumi un papildinājumi: 12.11.2002.

HISTORIA.LV