Heinrihs no Papendorfas

- literatūrā arī: Latviešu Indriķis

- iespējamais senākās Livonijas (Indriķa) hronikas autors
__________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 51.sējums, 732.lpp.

Avoti:

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Literatūra:

Balodis, V.D. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas ar 1 karti un 32 skatiem. Valmierā: Apgādājis un drukājis P.Skrastiņš, 33 lpp.>14.-19.lpp.

Mugurēvičš, Ē. Priekšvārds. Grām: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.>7.-32.lpp.

Švābe, A. Kas bija Latviešu Indriķis. Senatne un Māksla. 1938. 4, 11.-38.lpp.

 

HISTORIA.LV