Andra Zeļenkova publikācijas HISTORIA.LV

Zeļenkovs A. Dānijas prinča Magnusa (1540 – 1583) darbība Livonijā. Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000. 15.-30.lpp.

Zeļenkovs, A. Dažas piezīmes par metamo ierīču pielietošanu Livonijā 13.–14.gs. Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. II sējums. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001. 240 lpp.>8.-32.lpp.

Zeļenkovs, A. Durbes kauja 1260. gada 13. jūlijā. Kuršu lomas atainojums vēstures avotos. Grām: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. III sējums. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2002. 200 lpp.>8.-17.lpp.

Zeļenkovs, A. Kas bija zobenbrāļi? Lauku Avīze, pielikums Mājas Viesis. 2001., 24. februāris, 12.lpp.

Zeļenkovs, A. Kas to Rīgu dibināja. Lauku Avīze, pielikums Mājas Viesis. 2001., 3.februāris, 12.lpp.

Zeļenkovs, A., Dedumietis, D. Kuršu loma Durbes kaujā. Tēvijas Sargs. 2000., Nr.7. 29.lpp.

 

HISTORIA.LV